Opšti uslovi poslovanja Vignette & Visa B.V.

1. Strane i definicije
1. Vignette & Visa B.V., registrovana u Privrednoj komori pod brojem 90577434, koja se nalazi na adresi Oudenoord 285b (3513 EP) u Utrechtu, korisnik ovih opštih uslova.
2. Dodatne informacije od Vignette & Visa B.V.:
Web stranica: tollvignettes.com
Adresa e-pošte: [email protected]
PDV identifikacioni broj(i): NL86 5371131B01
3. Kupac: (potencijalni) korisnik usluga koje nudi Vignette & Visa B.V.
4. Izdavač vinjete: agencija koja izdaje vinjetu za Kupca, kao jedan od dolje navedenih provajdera:
- ASFINAG (Austrija) https://asfinag.at
- Savezni ured za carinu i graničnu sigurnost FOCBS (Švicarska) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Češka Republika) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovačka) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenija) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Mađarska) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumunija) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bugarska) https://web.bgtoll.bg/
5. Ponuda: (cjenovna) ponuda za usluge Vignette & Visa B.V.

1. Primjenjivost
1. Vignette & Visa B.V. proglašava ove Opće odredbe i uvjete primjenjivima na korištenje svoje web stranice i svake ponude Vignette & Visa B.V. i, bez obzira da li su rezultat toga ili ne, sporazumi koje su strane sklopile jedna s drugom. U mjeri u kojoj sadržaj ovog Ugovora nije promijenjen i ne važe posebni uvjeti između strana, ovi opći uvjeti će se primjenjivati ​​i na buduće ugovorne odnose između strana.
2. Odstupanja od ovih uslova primjenjuju se samo u onoj mjeri u kojoj su se ugovorne strane izričito pismeno dogovorile.
3. Opšti (kupovni) uslovi Kupca se izričito odbijaju.
4. Treće strane koje opslužuje Vignette & Visa B.V. uključeni u izvršenje ugovora mogu se osloniti i na ove opšte uslove.
5. Ako je jedna ili više (dijelova) odredbi ovih opštih uslova ništava ili poništena, ostale odredbe ovih opštih uslova i dalje će se primjenjivati. Strane će tada stupiti u konsultacije kako bi se dogovorile o novim pravilima koja će zamijeniti nevažeće ili poništene odredbe, u kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri odražavati svrha i opseg poništenih ili poništenih odredbi.
 
2. Ponuda i dogovor
1. Svaka ponuda, u obliku Ponude ili na drugi način, je potpuno i bezuslovno bez obaveza i opoziva, osim ako Vignette & Visa B.V. nije drugačije napisano u pisanoj formi. je naznačeno.
2. Cijene navedene na web stranici ili u drugom obliku ponude su u principu u eurima i ne uključuju PDV od 21% i podliježu nametima, doplatama i drugim faktorima. Kupac se izričito slaže da Vignette & Visa B.V. može primijeniti lokalne procente PDV-a s obzirom na prirodu i implementaciju sporazuma.
3. Sve izjave Vignette & Visa B.V. usluga koje treba pružiti su samo indikacije. Manje odstupanje od ovoga u isporučenoj robi ne dovodi do nedostatka u ispunjavanju ugovora od strane Vignette & Visa B.V.
4. Očigledne greške u kucanju i nenamjerne greške u ponudi nisu obvezujuće za Vignette & Visa B.V.
5. To je Vignette & Visa B.V. slobodno da ustupanje izvrše treća lica. Art. 7:404 Holandskog građanskog zakonika je izričito isključena iz sporazuma.
6. Ugovor je zaključen kada obje strane potpišu pisanu ponudu, nakon što Vignette & Visa B.V. je potvrdio prihvatanje svoje ponude pismenim ili elektronskim putem, ili nakon što je Vignette & Visa B.V., ili treća strana u njeno ime, započela implementaciju.
7. Vignette & Visa B.V. će pokušati da ispuni ugovor u naznačenom/procijenjenom roku. Ovaj period nije fatalan, što znači da Customer Vignette & Visa B.V. mora uvijek prvo obavijestiti o neizvršenju obaveza, pri čemu se mora ostaviti dug i razuman period za ispunjenje prije nego što se može preduzeti bilo kakav pravni lijek.
8. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u pisanoj formi, Vignette & Visa B.V. je u svakom trenutku slobodna da izabere metode koje će se koristiti u izvršenju ugovora. stoga je slobodan da odluči prije i/ili tokom izvršenja sporazuma da koristi druge metode za izvršenje sporazuma.
9. Vignette & Visa B.V. izričito nije strana u ugovoru zaključenom između Kupca i Provajdera vinjeta ili trećih lica. Sporove koje proizilaze iz takvog sporazuma strane moraju rješavati same. Vignette & Visa B.V. ne igra nikakvu ulogu u ovome.
 
3. Obaveze Kupca
1. Kupac obavještava Vignette & Visa B.V. tom prilikoms likvidira i/ili svoje poslovne aktivnosti bez prethodne pismene dozvole Vignette & Visa B.V. značajno mijenja ili prenosi na treću stranu;
b) Klijentu je odobrena (privremena ili neprivremena) obustava plaćanja ili je Klijent proglašen bankrotom, Klijent podnosi zahtev za primenu šeme restrukturiranja duga ili Klijent je stavljen pod starateljstvo ili upravu.
c) U svakom trenutku se čini da je Kupac dao netačne informacije ili da je Vignette & Visa B.V. zaveden na bilo koji drugi način.
d) Korisnik krši ove ili druge važeće odredbe i uslove.
2. U slučaju raskida ugovora, sve obaveze koje Klijent ima prema Vignette & Visa B.V. dospjele isplate dospijevaju odmah i plaćaju se u cijelosti. Uplaćena sredstva su nepovratna.
3. Osim ako nije drugačije navedeno, raskid ugovora između Vignette & Visa B.V. i Kupac neće imati nikakve posljedice za ugovor između Kupca i Provajdera vinjeta.

4. Cijene i plaćanje
1. Ugovorne strane potpisuju da cijene smatraju razumnim i poštenim.
2. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Kupac mora uplatiti dospjelu uplatu u cijelosti neposredno prije početka isporuke usluge koristeći ponuđeni način plaćanja. Ako se plaćanje vrši na fakturi, rok plaćanja je 14 dana.
3. Ako je ugovoreni rok plaćanja prekoračen i u bilo kojem drugom slučaju kašnjenja, Vignette & Visa B.V. ima pravo da obustavi bilo koje djelovanje za vrijeme trajanja nedostatka. Vignette & Visa B.V. je također odmah ima pravo da naplati od Kupca zateznu kamatu od 1% mjesečne glavnice kao i iznos za troškove vansudske naplate. Potonji troškovi iznose 15% dospjele glavnice uz minimalni iznos od EUR. 40,- bez PDV-a.
4. Bez izričite i pismene dozvole Vignette & Visa B.V. Klijentu nije dozvoljeno da primenjuje poravnanje i/ili suspenziju i/ili zadržavanje u vezi sa svojim obavezama plaćanja.
 
5. Raskid ugovora
1. Vignette & Visa B.V. ima pravo da raskine ugovor sa Kupcem sa trenutnim učinkom za budućnost putem pismenog obaveštenja bez (daljnjeg) prethodnog obaveštenja o kašnjenju i bez ikakvog prava na naknadu ako:
a) Klijent prestaje sa svojim poslovanjem u cijelosti ili djelimično ili na drugi način
 
6. Odgovornost
1. Treba li Vignette & Visa B.V. su odmah odgovorni Kupcu, ova je odgovornost u svakom trenutku ograničena na iznos bilo kojeg iznosa na fakturi iz kojeg je nastala šteta, plus 15% ili na drugi način na iznos na koji Vignette & Visa B.V. osiguranje od profesionalne ili poslovne odgovornosti.
2. Odgovornost kompanije Vignette & Visa B.V. u svakom trenutku ne obuhvata fizičku ozljedu ili posljedičnu štetu i, osim namjere ili grubog nemara, također se ne odnosi na imovinsku, nematerijalnu štetu ili izgubljenu dobit.
3. Vignette & Visa B.V. ne jamči nikakve izjave, radnje ili ponašanje dobavljača vinjeta. Vignette & Visa B.V. nije, osim ako je izričito drugačije navedeno, nije strana u ugovoru koji Kupac zaključuje sa dobavljačem vinjeta.
4. Kupac obeštećuje Vignette & Visa B.V. za štetu koju su pretrpjela treća lica u vezi sa ugovorom jer Vignette & Visa B.V. je postupio, uključujući i propust, na osnovu netačnih, nepotpunih ili zakasnelih informacija, podataka i dokumenata koje je dostavio Kupac ili odstupajući od ovih opštih uslova.
5. U svim slučajevima, rok u kojem Vignette & Visa B.V. može se tražiti bilo koji pravni lijek, kao što je naknada štete, ograničeno na 12 mjeseci nakon izvršenja zadatka.
6. Kupac je izričito upoznat da Vignette & Visa B.V. je samo posrednik u ugovoru između Kupca i Provajdera vinjeta i da Vignette & Visa B.V. izričito nije strana u sporazumu ili daje dozvolu za vožnju na (međunarodnim) putevima.
7. Članovi 7:408 i 7:764 Holandskog građanskog zakonika isključeni su iz sporazuma.
 
7. Privatnost i intelektualna svojina
1. Kupac je saglasan da Vignette & Visa B.V. (lični) podaci koji se koriste za traženje vinjeta.
2. Sva prava intelektualne svojine na sadržaj web stranice, kao što su dizajni, slike, video zapisi, tekstovi i zvučni fajlovi, pripadaju Vignette & Visa B.V.. Treće strane ih ne smiju koristiti bez prethodne dozvole Vignette & Visa B.V. koristiti ili reproducirati komercijalno.
3. Svi podaci mogu biti anonimizirani od strane Vignette & Visa B.V. koristiti u promotivne, trening i savjetodavne ili statističke svrhe. Svi podaci će biti pohranjeni i eventualno korišteni anonimno nakon brisanja, iz bilo kojeg razloga.
 
8. Viša sila
1. Viša sila znači, pored onoga što se podrazumijeva u zakonu i sudskoj praksi, sve vanjske uzroke, predviđene ili nepredviđene, zbog kojih Vignette & Visa B.V. ne može vršiti nikakav uticaj. To će uključivati ​​štrajkove, prekide u saobraćaju, nepredvidivu stagnaciju, poremećaje u snabdijevanju energijom, poremećaje kod dobavljača, ograničenja uvoza i/ili izvoza, poteškoće u transportu, požar, gubitak ili štetu tokom transporta, epidemije, pandemije i vladine mjere.
2. U slučaju više sile, obaveze Vignette & Visa B.V. suspendovan. Ako je usklađenost nemoguća duže od mjesec dana zbog više sile ili drugih okolnosti koje onemogućuju Vignette & Visa B.V. neproporcionalno opterećujuća za ispunjavanje svojih obaveza, Vignette & Visa B.V. ima pravo raskinuti ugovor u cijelosti ili djelomično obavještavanjem Kupca i bez sudske intervencije, bez obaveze plaćanja naknade u tom slučaju.
3. Ako Vignette & Visa B.V. je već djelimično ispunio svoje obaveze u slučaju više sile, ima pravo da posebno fakturiše deo koji je već stavljen na raspolaganje ili izvršen, ili da ga delimično kreditira u slučaju avansa.
 
9. Forum, izbor zakona i prenos prava
1. Vignette & Visa B.V. je ovlaštena prenijeti svoja prava i obaveze iz ovog ugovora na treću stranu. Kupac ije ovlašćen da prenosi svoja prava i obaveze na treću stranu samo uz pismenu dozvolu Vignette & Visa B.V.
2. Ovaj i drugi ugovor(i) zaključeni između strana isključivo su regulisani holandskim zakonom, sa izričitim izuzetkom Bečke konvencije o prodaji. Ako u budućnosti između strana nastane obaveza, osim što proizilazi iz sporazuma, holandsko pravo će se također primjenjivati ​​na tu obavezu.
3. Sudija u okrugu glavnog mjesta poslovanja Vignette & Visa B.V. ima isključivu i apsolutnu nadležnost da sasluša spor u vezi (pravnog) odnosa sa Vignette & Visa B.V.

Ove opšte uslove je sastavio Bleijerveld Legal Advice

Ovi opšti uslovi su prevedeni sa holandskog. U slučaju bilo kakvih neslaganja između prevedene verzije i originalnog holandskog teksta, holandska verzija će prevagnuti. Možete pogledati holandsku verziju putem ove veze.