Warunki ogólne Vignette & Visa B.V.

1. Strony i definicje
1. Vignette & Visa B.V., zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 90577434, z siedzibą pod adresem Oudenoord 285b (3513 EP) w Utrechcie, użytkownik niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
2. Dalsze szczegóły dotyczące Vignette & Visa B.V.:
Strona internetowa: tollvignettes.com
Adres e-mail: [email protected]
Numer(y) identyfikacyjny(e) VAT: NL86 5371131B01
3. Klient: (potencjalny) nabywca usług oferowanych przez Vignette & Visa B.V.
4. Wydawca winiety autostradowej: organ wydający winietę autostradową dla Klienta, będący jednym z niżej wymienionych wydawców:
- ASFINAG (Austria) https://asfinag.at
- Federalny Urząd Celny i Bezpieczeństwa Granic FOCBS (Szwajcaria) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Republika Czeska) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Słowacja) https://eznamka.sk
- DARS (Słowenia) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Węgry) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumunia) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bułgaria) https://web.bgtoll.bg/
5. Oferta: oświadczenie (cenowe) dotyczące świadczenia usług przez Vignette & Visa B.V.

1. Zastosowanie
1. Vignette & Visa B.V. oświadcza, że niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z jej strony internetowej oraz do każdej oferty złożonej przez Vignette & Visa B.V., a także do umów zawartych między stronami, niezależnie od tego, czy z nich wynikają. O ile ich treść nie uległa zmianie, a między stronami nie obowiązują bardziej szczegółowe warunki, niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie również do przyszłych stosunków umownych między stronami.
2. Odstępstwa od niniejszych warunków mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony.
3. Ogólne warunki (zakupu) Klienta są wyraźnie odrzucane.
4. Osoby trzecie zaangażowane przez Vignette & Visa B.V. do realizacji umowy mogą również powoływać się na niniejsze ogólne warunki handlowe.
5. Jeżeli jedno lub więcej (części) postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostają w mocy. Następnie strony skonsultują się w celu uzgodnienia nowych zasad, które zastąpią nieważne lub unieważnione postanowienia, w których cel i znaczenie nieważnych lub unieważnionych postanowień zostaną wyrażone w jak największym stopniu.

2. Oferta i umowa
1. Każda oferta, czy to w formie Oferty, czy w innej formie, jest całkowicie i bezwarunkowo wolna od zobowiązań i odwołalna, chyba że Vignette & Visa B.V. wskaże inaczej na piśmie.
2. Ceny podane na stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie oferty są zasadniczo podane w euro i nie zawierają 21% podatku VAT oraz podlegają opłatom, dopłatom i innym czynnikom. Klient wyraźnie wyraża zgodę na to, że Vignette & Visa B.V. może stosować lokalne stawki podatku VAT ze względu na charakter i wykonanie umowy.
3. Wszystkie oświadczenia Vignette & Visa B.V. dotyczące usług, które mają być świadczone, są jedynie wskazówkami. Niewielkie odchylenia w zakresie świadczonych usług nie stanowią dla Vignette & Visa B.V. niewykonania umowy.
4. Oczywiste błędy pisarskie i pomyłki w ofercie nie są wiążące dla Vignette & Visa B.V..
5. Vignette & Visa B.V. może zlecić wykonanie zlecenia osobom trzecim. Paragraf 7:404 kodeksu cywilnego jest wyraźnie wyłączony z umowy.
6. Umowa zostaje zawarta, gdy obie strony podpiszą ofertę w formie pisemnej, gdy Vignette & Visa B.V. potwierdzi przyjęcie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej lub gdy Vignette & Visa B.V. lub osoba trzecia w jej imieniu rozpocznie realizację umowy.
7. Vignette & Visa B.V. dołoży starań, aby wykonać umowę w podanym/szacowanym terminie. Termin ten nie jest ostateczny, co oznacza, że Klient musi zawsze najpierw powiadomić Vignette & Visa B.V. o zwłoce, przy czym przed podjęciem jakichkolwiek środków zaradczych należy wyznaczyć długi i rozsądny termin na wykonanie umowy.
8. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, Vignette & Visa B.V. ma zawsze swobodę wyboru metod pracy, które mają być stosowane przy wykonywaniu umowy. W związku z tym Vignette & Visa B.V. może przed zawarciem umowy i/lub w trakcie jej wykonywania zdecydować o zastosowaniu innych metod pracy przy wykonywaniu umowy.
9. Vignette & Visa B.V. wyraźnie nie jest stroną umowy zawartej między Klientem a Wystawcą winiety autostradowej lub osobami trzecimi. Spory wynikające z takiej umowy są rozstrzygane przez same strony. Vignette & Visa B.V. nie bierze w tym udziału.

3. Obowiązki Klienta
1. Zleceniodawca umożliwi Vignette & Visa B.V. wykonanie zlecenia. Klient zobowiązuje się do współpracy niezbędnej do wykonania umowy przez Vignette & Visa B.V.
2. Klient zapewni, że wszystkie dane, które Vignette & Visa B.V. wskaże jako niezbędne lub co do których Klient powinien mieć uzasadnione przekonanie, że są niezbędne do wykonania umowy, zostaną przekazane Vignette & Visa B.V. w odpowiednim czasie. Na przykład, ale nie wyłącznie, typ pojazdu, pożądana data rozpoczęcia, pożądany okres ważności, kraj rejestracji pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, adres e-mail i numer pojazdu. Klient sam ponosi ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe dostarczenie wymaganych informacji i ich treści, niezależnie od sposobu ich dostarczenia przez Klienta. Jeśli niezbędne informacje nie zostaną dostarczone Vignette & Visa B.V. na czas, Vignette & Visa B.V. ma prawo zawiesić realizację umowy i/lub obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia według zwyczajowych stawek.
3. Wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia poprzedniego ustępu ponosi Klient, a Klient zwolni Vignette & Visa B.V. z odpowiedzialności w tym zakresie.
4. Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia i oceny (ogólnych) warunków handlowych stosowanych przez Dostawcę winiety autostradowej, przedstawionych w Ofercie. Vignette & Visa B.V. nie działa w tym zakresie za Klienta. W momencie przyjęcia Oferty Klient oświadcza, że zapoznał się z Ofertą i ustalił warunki związane z Ofertą.
5. Spory związane z umową pomiędzy Klientem a Wystawcą winiety autostradowej lub z niej wynikające będą rozstrzygane pomiędzy stronami.
6. Przed zawarciem umowy Klient przekaże firmie Vignette & Visa B.V. uzgodnione i wymagane przedmioty i informacje. Vignette & Visa B.V. oceni je zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Vignette & Visa B.V. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezwłocznego wykonania prac na podstawie błędnych danych i informacji przekazanych przez Klienta.
7. Klient gwarantuje, że materiały dostarczone cyfrowo są bezpieczne i nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób uszkodzić systemy komputerowe, programy komputerowe Vignette & Visa B.V. i/lub osób trzecich.
8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia winiety autostradowej pod względem ilościowym i jakościowym jak najszybciej, ale nie później niż 24 godziny przed jej użyciem i zwalnia Vignette & Visa B.V. z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje z tym związane.
9. Artykuł 7:408 holenderskiego kodeksu cywilnego jest wyraźnie wyłączony w umowie w odniesieniu do Klienta działającego w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej, w wyniku czego zamówienia nie mogą zostać anulowane. W przypadku, gdy Klient nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej, zastosowanie mają przepisy ustawowe dotyczące anulowania, przy czym w odniesieniu do uzasadnionych wynagrodzeń i wydatków, o których mowa w art. 7:406 i 7:411 holenderskiego kodeksu cywilnego, w każdym przypadku należy wziąć pod uwagę/obliczyć następujące składniki: czas przygotowania, koszty wynagrodzeń, czynsz, obiekty, koszty administracyjne, koszty marketingu/rekrutacji, koszty wynagrodzeń personelu pośredniego, amortyzacja aktywów biznesowych, koszty ogólne (zarządzanie, P&O, komputeryzacja i automatyzacja, finanse, komunikacja, zarządzanie obiektami)".

4. Ceny i płatności
1. Zawierając umowę, strony wskazują, że uważają ceny za rozsądne i uczciwe.
2. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient powinien uiścić należną opłatę w całości bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi za pomocą oferowanej metody płatności. W przypadku płatności fakturą obowiązuje 14-dniowy termin płatności.
3. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności, a także w każdym innym przypadku zwłoki, Vignette & Visa B.V. jest uprawniona do zawieszenia świadczenia na czas trwania zwłoki. Vignette & Visa B.V. ma również prawo do natychmiastowego obciążenia Klienta odsetkami za zwłokę w wysokości 1% kwoty głównej miesięcznie oraz kwotą z tytułu pozasądowych kosztów windykacji. Te ostatnie koszty wynoszą 15% należnej kwoty głównej, przy czym minimalna kwota wynosi EUR. 40,- EUR bez VAT.
4. Bez wyraźnej pisemnej zgody Vignette & Visa B.V. Klientowi nie wolno stosować kompensaty i/lub zawieszenia i/lub potrącenia w odniesieniu do jego zobowiązań płatniczych.

5. Rozwiązanie umowy
1. Vignette & Visa B.V. ma prawo do wypowiedzenia umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w drodze pisemnego zawiadomienia bez (dalszego) uprzedniego wezwania do zapłaty i bez prawa do odszkodowania, jeżeli:
(a) Klient zaprzestanie lub w inny sposób zlikwiduje całość lub część swojej działalności gospodarczej i/lub znacząco zmieni lub przeniesie swoją działalność gospodarczą na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Vignette & Visa B.V;
b) Klientowi zostanie przyznane zawieszenie płatności (tymczasowe lub inne) lub Klient zostanie postawiony w stan upadłości, Klient złoży wniosek o zmianę harmonogramu spłaty zadłużenia lub Klient zostanie objęty opieką lub zarządem.
c) w dowolnym momencie okaże się, że Klient podał nieprawidłowe informacje lub w jakikolwiek inny sposób wprowadził Vignette & Visa B.V. w błąd.
(d) Klient naruszy niniejsze lub inne obowiązujące warunki handlowe.
2. W przypadku rozwiązania umowy wszystkie płatności należne Vignette & Visa B.V. od Klienta stają się natychmiast wymagalne i płatne w całości. Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
3. O ile nie postanowiono inaczej, rozwiązanie umowy między Vignette & Visa B.V. a Klientem nie ma wpływu na umowę między Klientem a Wystawcą winiety autostradowej.

6. Odpowiedzialność
1. Jeżeli Vignette & Visa B.V. będzie niezwłocznie ponosić odpowiedzialność wobec Klienta, odpowiedzialność ta będzie w każdym czasie ograniczona do wysokości ewentualnej kwoty faktury, z której wynikła szkoda, powiększonej o 15% lub do wysokości kwoty, do której uprawnia wykupione przez Vignette & Visa B.V. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Odpowiedzialność Vignette & Visa B.V. w każdym czasie nie obejmuje obrażeń ciała ani szkód następczych, a także, z wyjątkiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, szkód majątkowych, szkód niematerialnych lub utraconych korzyści.
3. Vignette & Visa B.V. nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, działania lub postępowanie Wydawcy winiety autostradowej. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Vignette & Visa B.V. nie jest stroną umowy, którą Klient zawiera z Wystawcą winiety autostradowej.
4. Klient zwolni Vignette & Visa B.V. z odpowiedzialności za szkody osób trzecich powstałe w związku z umową, ponieważ Vignette & Visa B.V. działała, w tym zaniechała działania, na podstawie informacji, danych i dokumentów przekazanych przez Klienta, które są niedokładne, niekompletne, spóźnione lub sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi.
5. We wszystkich przypadkach okres, w którym można pozwać Vignette & Visa B.V. w celu uzyskania jakiegokolwiek zadośćuczynienia, takiego jak odszkodowanie, jest ograniczony do 12 miesięcy od wykonania zamówienia.
6. Klient jest wyraźnie świadomy, że Vignette & Visa B.V. jest jedynie pośrednikiem w umowie między Klientem a wystawcą winiety autostradowej oraz że Vignette & Visa B.V. wyraźnie nie jest stroną umowy ani nie udziela zezwolenia na poruszanie się po (międzynarodowych) drogach.
7. Paragrafy 7:408 i 7:764 holenderskiego kodeksu cywilnego są wyłączone w umowie.

7. Prywatność i własność intelektualna
1. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Vignette & Visa B.V. danych (osobowych) w celu zastosowania winiet autostradowych.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej, takich jak projekty, zdjęcia, filmy, teksty i pliki dźwiękowe, należą do Vignette & Visa B.V.. Osoby trzecie nie mogą ich wykorzystywać ani powielać w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Vignette & Visa B.V..
3. Wszystkie dane, po ich zanonimizowaniu, mogą być wykorzystywane przez Vignette & Visa B.V. do celów promocyjnych, szkoleniowych, doradczych lub statystycznych. Wszystkie dane będą przechowywane w formie anonimowej i ewentualnie wykorzystywane po ich usunięciu, niezależnie od przyczyny.

8. Siła wyższa
1. Siła wyższa, oprócz tego, co wynika z przepisów prawa i orzecznictwa, obejmuje wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, na które Vignette & Visa B.V. nie ma wpływu. Obejmuje to strajki, zakłócenia w ruchu drogowym, nieprzewidzianą stagnację, zakłócenia w dostawie energii, zakłócenia u dostawców, ograniczenia importu i/lub eksportu, trudności transportowe, pożar, utratę lub uszkodzenie podczas transportu, epidemie, pandemie i środki rządowe.
2. W przypadku działania siły wyższej zobowiązania Vignette & Visa B.V. zostają zawieszone. Jeżeli wykonanie umowy z powodu działania siły wyższej jest niemożliwe przez okres dłuższy niż jeden miesiąc lub jeżeli występują inne okoliczności, które w sposób nieproporcjonalny utrudniają firmie Vignette & Visa B.V. wykonanie jej zobowiązań, firma Vignette & Visa B.V. jest uprawniona do rozwiązania umowy w całości lub w części w drodze powiadomienia Klienta i bez interwencji sądowej, bez obowiązku wypłaty odszkodowania w takim przypadku.
3. Jeśli w przypadku wystąpienia siły wyższej Vignette & Visa B.V. wypełniła już część swoich zobowiązań, ma prawo do oddzielnego zafakturowania już udostępnionej lub wykonanej części lub, w przypadku płatności zaliczkowych, do zaliczenia jej części.

9. Forum, wybór prawa i przeniesienie praw
1. Vignette & Visa B.V. jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. Klient może przenieść swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Vignette & Visa B.V..
2. Niniejsza umowa oraz inne umowy zawarte między stronami podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, z wyraźnym wyłączeniem wiedeńskiej konwencji handlowej. Jeśli w przyszłości między stronami powstanie zobowiązanie inne niż wynikające z umowy, zobowiązanie to będzie również podlegać prawu holenderskiemu.
3. Sąd w okręgu głównej siedziby firmy Vignette & Visa B.V. ma wyłączną bezwzględną jurysdykcję do rozstrzygania sporów dotyczących stosunku (prawnego) z firmą Vignette & Visa B.V.

Niniejsze ogólne warunki handlowe zostały sporządzone przez Bleijerveld Juridisch advies.

Niniejsze ogólne warunki handlowe zostały przetłumaczone z języka niderlandzkiego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją przetłumaczoną a oryginalnym tekstem w języku niderlandzkim, pierwszeństwo ma wersja w języku niderlandzkim. Wersja holenderska jest dostępna pod tym linkiem.