Zásady ochrany osobných údajov Vignette & Visa B.V.

V spoločnosti Vignette & Visa B.V. sa zaväzujeme chrániť súkromie každého, kto využíva naše služby. V týchto zásadách ochrany osobných údajov uvádzame, ako nakladáme s osobnými údajmi a chránime vaše súkromie.

Kontaktné údaje:

Webová stránka: tollvignettes.com

Adresa: Oudenoord 285b

Poštové smerovacie číslo: 3513 EP in Utrecht

E-mail: [email protected]

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len v rozsahu potrebnom na plnenie našich úloh. Spracúvame tieto osobné údaje:

 • e-mailovú adresu,
 • meno,
 • vloženie,
 • priezvisko,
 • údaje o adrese,
 • dátum narodenia,
 • miesto narodenia,
 • pohlavie,
 • telefónne číslo,
 • číslo zákazníka,
 • história objednávok,
 • bankové údaje,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • krajina registrácie vozidla,
 • identifikačné číslo vozidla,
 • iné relevantné osobné údaje.

Osobné údaje používame len na tieto účely:

 • na udržiavanie kontaktu s vami,
 • plnenie zmluvy s vami,
 • zasielanie informačných bulletinov,
 • informovanie o novinkách vrátane ponúk,
 • na plnenie našich administratívnych povinností,
 • boj proti podvodom.

Osobitné a/alebo citlivé osobné údaje

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov spracúvame len vtedy, ak máme na to súhlas osoby s rodičovskými právami. Poskytnutím osobných údajov na spracovanie nám vyhlasujete, že máte najmenej 16 rokov alebo že máte súhlas rodičov alebo iných osôb s rodičovskými právami na spracovanie. Ak zistíme, že osoba v našej databáze je mladšia ako 16 rokov a spracovanie nebolo povolené osobou so súhlasom rodičov, osobné údaje vymažeme.

Ak máte akékoľvek podozrenie, že spracúvame osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov bez súhlasu oprávnenej osoby, kontaktujte nás na adrese [email protected], aby sme mohli príslušné údaje vymazať.

Doba uchovávania osobných údajov

Aby sme minimalizovali riziko straty osobných údajov, uchovávame osobné údaje len jeden rok. Robíme to pre vaše pohodlie. Tým, že vaše osobné údaje uchovávame jeden rok, nie je potrebné, aby ste nám zakaždým poskytovali svoje osobné údaje. Ak počas roka, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, opätovne vyjadríte súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov, môžeme vaše údaje od tohto momentu uchovávať ďalší rok. Len na splnenie našich zákonných povinností môžeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie.

Bezpečnosť osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame opatrne, a preto sme prijali nasledujúce opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným úpravám. 

 • Spojenie s webovou stránkou spoločnosti Vignette & Visa B.V. je vytvorené prostredníctvom zabezpečeného spojenia.
 • Počítače, na ktorých sa spracúvajú a ukladajú osobné údaje, sú vždy vybavené najnovšími bezpečnostnými aktualizáciami systémov Windows alebo Apple.
 • Počítače, na ktorých sa spracúvajú a uchovávajú osobné údaje, sú vybavené vhodným antivírusovým skenerom.
 • Skupina zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, je obmedzená na minimum.
 • Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú viazaní zmluvou o mlčanlivosti zameranou na ochranu osobných údajov.
 • So všetkými externými stranami, ktoré majú prístup k osobným údajom, bola uzatvorená dohoda o spracovaní, na základe ktorej sa tieto tretie strany zaviazali dodržiavať dôvernosť a spracúvať osobné údaje len na základe pokynov spoločnosti Vignette & Visa B.V.

Ak napriek tomu máte podozrenie, že vaše údaje nie sú riadne zabezpečené, alebo ak máte náznaky zneužitia vašich údajov, oznámte nám to prostredníctvom [email protected].

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Osobné údaje samozrejme nepredávame tretím stranám a poskytujeme ich iným osobám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. So spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše údaje v našom mene, uzatvárame zmluvy o spracovaní, aby sme zabezpečili, že naši partneri zachovajú rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov.

Súbory cookie na stránke tollvignettes.com

Na optimálne fungovanie našej webovej stránky využívame služby tretích strán, ale opäť berieme ohľad na vaše súkromie. Súbory cookie na našich webových stránkach neohrozujú vaše súkromie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie webovej lokality a ukladanie preferencií. My ani žiadne nami zapojené tretie strany nespracúvajú vašu IP adresu spôsobom, ktorý by sa dal vysledovať až k vám. Súbory cookie môžete odstrániť prostredníctvom nastavení prehliadača. Je tiež možné nastaviť prehliadač tak, aby sa súbory cookie už neukladali.

Práva osôb, ktorých osobné údaje spracúvame 

Vaše údaje zostávajú vaše. Vždy máte možnosť zistiť, aké údaje o vás spracúvame, nechať si ich opraviť alebo vymazať. Okrem toho môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich údajov z našej strany. Ak si to želáte, vaše údaje vám alebo vami určenej organizácii zašleme v počítačovom súbore.

Žiadosť o nahliadnutie, opravu, vymazanie, prenos osobných údajov, odvolanie udeleného súhlasu alebo námietku proti spracovaniu údajov môžete zaslať na adresu [email protected]

Aby sme sa uistili, že žiadosť o nahliadnutie ste podali vy, žiadame vás, aby ste spolu so žiadosťou zaslali kópiu dokladu totožnosti. V tejto kópii začiernite fotografiu pasu, MRZ (strojovo čitateľná zóna, pás čísel v spodnej časti pasu), číslo pasu a číslo občianskeho preukazu (BSN), aby tieto údaje nemohli zachytiť tretie strany. Na žiadosť odpovieme do štyroch týždňov.

Iné

Automatizované rozhodovanie

Osobné údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie. Je to samozrejmé, ale sme povinní to spomenúť.

Sťažnosti podané Úradu na ochranu osobných údajov

Pre úplnosť uvádzame, že existuje možnosť podať sťažnosť na spracovanie vašich údajov Úradu na ochranu osobných údajov. Môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Zmeny

Spoločnosť Vignette & Visa B.V. si vyhradzuje právo vykonať zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov bez ďalšieho upozornenia. Tieto zmeny budú účinné okamžite po ich zverejnení na stránke. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy zmenené 6. marca 2024. 

Dúfame, že sme vás týmto dostatočne informovali.

Vignette & Visa B.V.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli preložené z holandčiny. V prípade nezrovnalostí medzi preloženou verziou a pôvodným holandským textom má prednosť holandská verzia. Holandskú verziu si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.