Opšti uslovi poslovanja Vignette & Visa B.V.

1. Partije i definicije
1. Vignette & Visa B.V., registrovana u Privrednoj komori pod brojem 90577434, koja se nalazi na adresi Oudenoord 285b (3513 EP) u Utrehtu, korisnik ovih opštih uslova.
2. Dodatne informacije od Vignette & Visa B.V.:
Veb-sajt: tollvignettes.com
Adresa e-pošte: [email protected]
PDV identifikacioni broj(i): NL86 5371131B01
3. Kupac: (potencijalni) korisnik usluga koje nudi Vignette & Visa B.V.
4. Izdavač vinjete: agencija koja izdaje vinjetu za Kupca, kao jedan od dobavljača u nastavku:
- ASFINAG (Austrija) https://asfinag.at
- Savezna kancelarija za carinu i graničnu bezbednost FOCBS (Švajcarska) https://via.admin.ch
- Statni fond dopravni infrastrukturi (Češka Republika) https://edalnice.cz
- Narodna dialnična spoločnost (Slovačka) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenija) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt. (Mađarska) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumunija) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bugarska) https://web.bgtoll.bg/
5. Ponuda: (cenovna) ponuda za usluge Vignette & Visa B.V.

1. Primenljivost
1. Vignette & Visa B.V. proglašava ove opšte uslove primenjivim na korišćenje svoje veb stranice i svake ponude kompanije Vignette & Visa B.V. i, bez obzira da li su rezultat toga ili ne, sporazumi koje su strane sklopile jedna sa drugom. U meri u kojoj sadržaj ovog Ugovora nije promenjen i ne važe konkretniji uslovi između strana, ovi opšti uslovi će se primenjivati i na buduće ugovorne odnose između strana.
2. Odstupanja od ovih uslova primenjuju se samo u meri u kojoj su se strane izričito pismeno dogovorile.
3. Opšti (nabavni) uslovi Kupca se izričito odbijaju.
4. Treće strane koje opslužuje Vignette & Visa B.V. uključeni u izvršenje ugovora mogu se osloniti i na ove opšte uslove.
5. Ako je jedna ili više (delova) odredbi ovih opštih uslova ništava ili poništena, ostale odredbe ovih opštih uslova će nastaviti da se primenjuju. Strane će tada stupiti u konsultacije kako bi se dogovorile o novim pravilima koja će zameniti nevažeće ili poništene odredbe, u kojima će se u najvećoj mogućoj meri odražavati svrha i obim nevažećih ili poništenih odredbi.
 
2. Ponuda i dogovor
1. Svaka ponuda, u formi Ponude ili na drugi način, je potpuno i bezuslovno bez obaveza i opoziva, osim ako Vignette & Visa B.V. nije drugačije napisano u pisanoj formi. je naznačeno.
2. Cene navedene na sajtu ili u drugom obliku ponude su u principu u evrima i ne uključuju PDV od 21% i podležu nametima, doplatama i drugim faktorima. Kupac se izričito slaže da Vignette & Visa B.V. može primeniti lokalne procente PDV-a s obzirom na prirodu i sprovođenje sporazuma.
3. Sve izjave kompanije Vignette & Visa B.V. usluge koje treba da budu pružene su samo indikacije. Manje odstupanje od ovoga u isporučenoj robi ne dovodi do nedostatka u ispunjavanju ugovora od strane Vignette & Visa B.V.
4. Očigledne greške u kucanju i nenamerne greške u ponudi nisu obavezujuće za Vignette & Visa B.V.
5. To je Vignette & Visa B.V. slobodno da ustupanje izvrše treća lica. Umetnost. 7:404 Holandskog građanskog zakonika je izričito isključena iz sporazuma.
6. Ugovor je zaključen kada obe strane potpišu pismenu ponudu, nakon što Vignette & Visa B.V. je potvrdio prihvatanje svoje ponude pismenim ili elektronskim putem, ili nakon što je Vignette & Visa B.V., ili treća strana u njeno ime, započela implementaciju.
7. Vignette & Visa B.V. pokušaće da ispuni dogovor u naznačenom/procenjenom roku. Ovaj period nije fatalan, što znači da je Customer Vignette & Visa B.V. mora uvek prvo obavestiti o neizvršenju obaveza, pri čemu se mora dozvoliti dug i razuman period za poštovanje pravila pre nego što se može preduzeti bilo kakav pravni lek.
8. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u pisanoj formi, Vignette & Visa B.V. je u svakom trenutku slobodna da izabere metode koje će se koristiti u izvršenju ugovora. stoga je slobodan da odluči pre i/ili tokom izvršenja sporazuma da koristi druge metode za izvršenje sporazuma.
9. Vignette & Visa B.V. izričito nije strana u ugovoru zaključenom između Kupca i Provajdera vinjeta ili trećih lica. Sporove koje proizilaze iz takvog sporazuma stranke moraju rešavati same. Vignette & Visa B.V. ne igra nikakvu ulogu u ovome.
 
3. Obaveze Naručioca
1. Kupac obaveštava Vignette & Visa B.V. povodomid za izvršenje komande. Kupac se obavezuje da će obezbediti neophodnu saradnju za izvršenje ugovora od strane Vignette & Visa B.V.
2. Kupac obezbeđuje da svi podaci o kojima Vignette & Visa B.V. ukazuje na to da su oni neophodni ili da bi Klijent trebalo razumno da razume da su neophodni za izvršenje ugovora, Vignette & Visa B.V. na vreme. su dati. Na primer, ali ne ograničavajući se na, tip vozila, željeni datum početka, željeni period važenja, zemlju registracije vozila, registarski broj vozila, adresu e-pošte i broj vozila vozila. Korisnik snosi rizik i odgovornost za tačnu i blagovremenu dostavu traženih informacija i njihovog sadržaja, bez obzira na to kako ih Kupac pruža. Ako tražene informacije nisu dostavljene Vignette & Visa B.V. na vreme, su obezbeđeni, Vignette & Visa B.V. pravo da obustavi izvršenje ugovora i/ili da naplati od Kupca dodatne troškove nastale zbog kašnjenja po uobičajenim cenama.
3. Svu štetu nastalu kršenjem prethodnog stava snosi Kupac i Kupac obeštećuje Vignette & Visa B.V. u tom pogledu.
4. Kupac je dužan da istraži i proceni (opšte) uslove koje primenjuje Provajder vinjeta, kao što je prikazano u Ponudi. Vignette & Visa B.V. ne postupa u ime Kupca u tom pogledu. U trenutku kada Kupac prihvati Ponudu, Kupac izjavljuje da je proučio Ponudu i da je zadovoljio uslove priložene Ponudi.
5. Sporove u vezi sa ugovorom između Kupca i Provajdera vinjeta ili koji proizilaze iz njega strane moraju rešavati međusobno.
6. Pre implementacije, Kupac mora da dostavi Vignette & Visa B.V. dogovorene i potrebne stavke i informacije. obezbediti. Vignette & Visa B.V. proceniće ovo po svom najboljem znanju. Vignette & Visa B.V. nije, međutim, odgovoran za štetu koja nastane zato što je posao obavljen bez odlaganja na osnovu netačnih stavki i informacija koje je dao Kupac.
7. Kupac garantuje da je digitalno dostavljen materijal bezbedan i da ne sadrži viruse ili drugi štetan sadržaj koji bi na bilo koji način mogao da ošteti računarske sisteme ili računarske programe Vignette & Visa B.V. i/ili trećih lica.
8. Kupac je dužan da u najkraćem mogućem roku, ali u roku od 24 sata pre upotrebe, proveri usaglašenost vinjete u pogledu količine i kvaliteta i obeštećuje Vignette & Visa B.V. za bilo kakve posledice u vezi sa tim.
9. Član 7:408 Holandskog građanskog zakonika je izričito isključen iz ugovora u pogledu Kupca koji obavlja profesiju ili posao, što znači da se narudžbe ne mogu otkazati. Ako Kupac ne radi u obavljanju profesije ili posla, primenjuju se zakonski propisi u vezi sa raskidom, pri čemu se u pogledu razumnih plata i troškova iz članova 7:406 i 7:411 Holandskog građanskog zakonika, u U svakom slučaju, sledeće komponente se uzimaju u obzir/izračunavaju: vreme pripreme, troškovi plata, zakupnina, objekti, administrativni troškovi, troškovi marketinga/zapošljavanja, troškovi plata za indirektno osoblje, amortizacija imovine kompanije, režijski troškovi (menadžment, kadrovi, IT i automatizacija, finansije, komunikacije, poslovi objekata).
 
4. Cene i plaćanje
1. Zaključenjem ugovora, strane ističu da cene smatraju razumnim i poštenim.
2. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Kupac mora uplatiti dospelu uplatu u celosti neposredno pre početka pružanja usluge korišćenjem ponuđenog načina plaćanja. Ako se plaćanje vrši na fakturi, rok plaćanja je 14 dana.
3. Ako je ugovoreni rok plaćanja prekoračen i u bilo kom drugom slučaju kašnjenja, Vignette & Visa B.V. ima pravo da obustavi svako izvršenje za vreme trajanja nedostatka. Vignette & Visa B.V. je takođe odmah ima pravo da naplati od Kupca zateznu kamatu od 1% mesečnog iznosa glavnice kao i iznos za troškove vansudske naplate. Potonji troškovi iznose 15% dospele glavnice sa minimalnim iznosom od EUR. 40,- bez PDV-a.
4. Bez izričite i pismene dozvole Vignette & Visa B.V. Klijentu nije dozvoljeno da primenjuje poravnanje i/ili suspenziju i/ili zadržavanje u vezi sa svojim obavezama plaćanja.
 
5. Raskid ugovora
1. Vignette & Visa B.V. ima pravo da raskine ugovor sa Kupcem sa trenutnim dejstvom za budućnost putem pismenog obaveštenja bez (daljeg) prethodnog obaveštenja o kašnjenju i bez ikakvog prava na odštetu ako:
a) Klijent prestaje sa svojim poslovanjem u celini ili delimično ili na drugi načins likvidira i/ili svoje poslovne aktivnosti bez prethodne pismene dozvole Vignette & Visa B.V. značajno menja ili prenosi na treće lice;
b) Klijentu je odobrena (privremena ili neprivremena) obustava plaćanja ili je Klijent proglašen bankrotom, Klijent podnese zahtev za primenu šeme restrukturiranja duga ili Klijent je stavljen pod starateljstvo ili upravu.
c) U bilo kom trenutku se učini da je klijent dao netačne informacije ili da je Vignette & Visa B.V. zaveden na bilo koji drugi način.
d) Korisnik prekrši ove ili druge važeće odredbe i uslove.
2. U slučaju raskida ugovora, sve obaveze koje Klijent ima prema Vignette & Visa B.V. dospela plaćanja dospevaju odmah i plaćaju se u celosti. Uplaćena sredstva su nepovratna.
3. Osim ako nije drugačije navedeno, raskid ugovora između Vignette & Visa B.V. i Kupac neće imati nikakve posledice po ugovor između Kupca i Provajdera vinjeta.
 
6. Odgovornost
1. Treba li Vignette & Visa B.V. su odmah odgovorni Kupcu, ova odgovornost je u svakom trenutku ograničena na iznos bilo kog iznosa na fakturi iz kojeg je nastala šteta, plus 15% ili na drugi način na iznos na koji Vignette & Visa B.V. osiguranje od profesionalne ili poslovne odgovornosti.
2. Odgovornost kompanije Vignette & Visa B.V. u svakom trenutku ne obuhvata fizičku povredu ili posledičnu štetu i, osim namere ili grubog nemara, takođe ne obuhvata imovinsku štetu, nematerijalnu štetu ili izgubljenu dobit.
3. Vignette & Visa B.V. ne garantuje nikakve izjave, radnje ili ponašanje dobavljača vinjeta. Vignette & Visa B.V. nije, osim ako je izričito drugačije navedeno, nije strana u ugovoru koji Korisnik zaključuje sa dobavljačem vinjeta.
4. Klijent obeštećuje Vignette & Visa B.V. za štetu koju su pretrpela treća lica u vezi sa ugovorom jer Vignette & Visa B.V. je postupio, uključujući i propust, na osnovu netačnih, nepotpunih ili kasnih informacija, podataka i dokumenata koje je dostavio Kupac ili odstupajući od ovih opštih uslova.
5. U svim slučajevima, period u kojem Vignette & Visa B.V. može se tražiti bilo koji pravni lek, kao što je nadoknada štete, ograničeno na 12 meseci nakon izvršenja zadatka.
6. Kupac je izričito upoznat da Vignette & Visa B.V. je samo posrednik u ugovoru između Kupca i Provajdera vinjeta i da Vignette & Visa B.V. izričito nije strana u sporazumu ili daje dozvolu za vožnju na (međunarodnim) putevima.
7. Članovi 7:408 i 7:764 Holandskog građanskog zakonika isključeni su iz sporazuma.
 
7. Privatnost i intelektualna svojina
1. Kupac je saglasan da Vignette & Visa B.V. (lični) podaci koji se koriste za traženje vinjeta.
2. Sva prava intelektualne svojine na sadržaj veb stranice, kao što su dizajni, slike, video zapisi, tekstovi i zvučni fajlovi, pripadaju Vignette & Visa B.V.. Treće strane ih ne smeju koristiti bez prethodne dozvole Vignette & Visa B.V. koristiti ili reprodukovati komercijalno.
3. Vignette & Visa B.V. može anonimizirati sve podatke. koristiti u promotivne, trening i savetodavne ili statističke svrhe. Svi podaci će biti sačuvani i eventualno korišćeni anonimno nakon brisanja, iz bilo kog razloga.
 
8. Viša sila
1. Viša sila podrazumeva, pored onoga što se podrazumeva u pravu i sudskoj praksi, sve spoljašnje uzroke, predviđene ili nepredviđene, zbog kojih Vignette & Visa B.V. ne može vršiti nikakav uticaj. To će uključivati štrajkove, prekide u saobraćaju, nepredvidivu stagnaciju, poremećaje u snabdevanju energijom, poremećaje kod dobavljača, ograničenja uvoza i/ili izvoza, poteškoće u transportu, požar, gubitak ili štetu tokom transporta, epidemije, pandemije i vladine mere.
2. Tokom više sile, obaveze Vignette & Visa B.V. suspendovan. Ako je usaglašenost nemoguća duže od mesec dana zbog više sile ili drugih okolnosti koje onemogućavaju Vignette & Visa B.V. neproporcionalno opterećujuća za ispunjavanje svojih obaveza, Vignette & Visa B.V. ima pravo da raskine ugovor u celini ili delimično obaveštavanjem Kupca i bez sudske intervencije, bez obaveze plaćanja naknade u tom slučaju.
3. Ako Vignette & Visa B.V. već delimično izvršio svoje obaveze u slučaju više sile, ima pravo da posebno fakturiše deo koji je već stavljen na raspolaganje ili izvršen, ili da ga delimično kreditira u slučaju avansa.
 
9. Forum, izbor prava i prenos prava
1. Vignette & Visa B.V. je ovlašćen da prenese svoja prava i obaveze iz ovog ugovora na treću stranu. Kupac ije ovlašćen da prenosi svoja prava i obaveze na treću stranu samo uz pismenu dozvolu Vignette & Visa B.V.
2. Ovaj i drugi ugovor(i) zaključeni između strana isključivo su regulisani holandskim zakonom, sa izričitim izuzetkom Bečke konvencije o prodaji. Ako u budućnosti između strana nastane obaveza, osim što proizilazi iz sporazuma, holandsko pravo će se takođe primenjivati na tu obavezu.
3. Sudija u okrugu glavnog mesta poslovanja Vignette & Visa B.V. ima isključivu i apsolutnu nadležnost da sasluša spor u vezi (pravnog) odnosa sa Vignette & Visa B.V.

Ove opšte uslove je sastavio Bleijerveld Legal Advice

Ovi opšti uslovi su prevedeni sa holandskog. U slučaju bilo kakvog neslaganja između prevedene verzije i originalnog holandskog teksta, holandska verzija će prevagnuti. Možete konsultovati holandsku verziju preko ove veze.