Општи услови Vignette & Visa B.V.

1. Партије и дефиниције
1. Вигнетте & Виса Б.В., регистрована у Привредној комори под бројем 90577434, која се налази на адреси Оуденоорд 285б (3513 ЕП) у Утрехту, корисник ових општих услова.
2. Додатне информације од Вигнетте & Виса Б.В.:
Веб-сајт: tollvignettes.com
Адреса е-поште: [email protected]
ПДВ идентификациони број(и): НЛ86 5371131Б01
3. Купац: (потенцијални) корисник услуга које нуди Вигнетте & Виса Б.В.
4. Издавач вињете: агенција која издаје вињету за Купца, као један од добављача у наставку:
- АСФИНАГ (Аустрија) https://asfinag.at
- Савезна канцеларија за царину и граничну безбедност ФОЦБС (Швајцарска) https://via.admin.ch
- Статни фонд доправни инфраструктури (Чешка Република) https://edalnice.cz
- Народна диалнична сполочност (Словачка) https://eznamka.sk
- ДАРС (Словенија) https://evinjeta.dars.si
- Немзети Утдијфизетеси Сзолгалтато Зрт. (Мађарска) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Сцала Ассистанце СРЛ (Румунија) https://roviniete.ro
- БГТОЛЛ (Бугарска) https://web.bgtoll.bg/
5. Понуда: (ценовна) понуда за услуге Вигнетте & Виса Б.В.

1. Применљивост
1. Вигнетте & Виса Б.В. проглашава ове опште услове примењивим на коришћење своје веб странице и сваке понуде компаније Вигнетте & Виса Б.В. и, без обзира да ли су резултат тога или не, споразуми које су стране склопиле једна са другом. У мери у којој садржај овог Уговора није промењен и не важе конкретнији услови између страна, ови општи услови ће се примењивати и на будуће уговорне односе између страна.
2. Одступања од ових услова примењују се само у мери у којој су се стране изричито писмено договориле.
3. Општи (набавни) услови Купца се изричито одбијају.
4. Треће стране које опслужује Вигнетте & Виса Б.В. укључени у извршење уговора могу се ослонити и на ове опште услове.
5. Ако је једна или више (делова) одредби ових општих услова ништава или поништена, остале одредбе ових општих услова ће наставити да се примењују. Стране ће тада ступити у консултације како би се договориле о новим правилима која ће заменити неважеће или поништене одредбе, у којима ће се сврха и обим неважећих или поништених одредаба одразити што је више могуће.

2. Понуда и договор

1. Свака понуда, у форми Понуде или на други начин, је потпуно и безусловно без обавеза и опозива, осим ако Вигнетте & Виса Б.В. није другачије написано у писаној форми. је назначено.
2. Цене наведене на сајту или у другом облику понуде су у принципу у еврима и не укључују ПДВ од 21% и подлежу наметима, доплатама и другим факторима. Купац се изричито слаже да Вигнетте & Виса Б.В. може применити локалне проценте ПДВ-а с обзиром на природу и спровођење споразума.
3. Све изјаве компаније Вигнетте & Виса Б.В. услуге које треба да буду пружене су само индикације. Мање одступање од овога у испорученој роби не доводи до недостатка у испуњавању уговора од стране Вигнетте & Виса Б.В.
4. Очигледне грешке у куцању и ненамерне грешке у понуди нису обавезујуће за Вигнетте & Виса Б.В.
5. То је Вигнетте & Виса Б.В. слободно да уступање изврше трећа лица. Уметност. 7:404 Холандског грађанског законика је изричито искључена из споразума.
6. Уговор је закључен када обе стране потпишу писмену понуду, након што Вигнетте & Виса Б.В. је потврдио прихватање своје понуде писменим или електронским путем, или након што је Вигнетте & Виса Б.В., или трећа страна у њено име, започела имплементацију.
7. Вигнетте & Виса Б.В. покушаће да испуни договор у назначеном/процењеном року. Овај период није фаталан, што значи да је Цустомер Вигнетте & Виса Б.В. мора увек прво обавестити о неизвршењу обавеза, при чему се мора дозволити дуг и разуман период за поштовање правила пре него што се може предузети било какав правни лек.
8. Осим ако није изричито другачије договорено у писаној форми, Вигнетте & Виса Б.В. је у сваком тренутку слободна да изабере методе које ће се користити у извршењу уговора. стога је слободан да одлучи пре и/или током извршења споразума да користи друге методе за извршење споразума.
9. Вигнетте & Виса Б.В. изричито није страна у уговору закљученом између Купца и Провајдера вињета или трећих лица. Спорове које произилазе из таквог споразума странке морају решавати саме. Вигнетте & Виса Б.В. не игра никакву улогу у овоме.

3. Обавезе Наручиоца
1. Купац обавештава Вигнетте & Виса Б.В. могућност да изврши задатак. Клијент веробавезан да обезбеди неопходну сарадњу за извршење уговора од стране Вигнетте & Виса Б.В.
2. Купац обезбеђује да сви подаци о којима Вигнетте & Виса Б.В. указује на то да су они неопходни или да би Клијент требало разумно да разуме да су неопходни за извршење уговора, Вигнетте & Виса Б.В. на време. су дати. На пример, али не ограничавајући се на, тип возила, жељени датум почетка, жељени период важења, земљу регистрације возила, регистарски број возила, адресу е-поште и број возила возила. Корисник сноси ризик и одговорност за тачну и благовремену доставу тражених информација и њиховог садржаја, без обзира на то како их Купац пружа. Ако тражене информације нису достављене Вигнетте & Виса Б.В. на време, су обезбеђени, Вигнетте & Виса Б.В. право да обустави извршење уговора и/или да наплати од Купца додатне трошкове настале због кашњења по уобичајеним ценама.
3. Сву штету насталу кршењем претходног става сноси Купац и Купац обештећује Вигнетте & Виса Б.В. у том погледу.
4. Купац је дужан да истражи и процени (опште) услове које примењује Провајдер вињета, као што је приказано у Понуди. Вигнетте & Виса Б.В. не поступа у име Купца у том погледу. У тренутку када Купац прихвати Понуду, Купац изјављује да је проучио Понуду и да је задовољио услове приложене Понуди.
5. Спорове у вези са уговором између Купца и Провајдера вињета или који произилазе из њега стране морају решавати међусобно.
6. Пре имплементације, Купац мора да достави Вигнетте & Виса Б.В. договорене и потребне ставке и информације. обезбедити. Вигнетте & Виса Б.В. процениће ово по свом најбољем знању. Вигнетте & Виса Б.В. није, међутим, одговоран за штету која настане зато што је посао обављен без одлагања на основу нетачних ставки и информација које је дао Купац.
7. Купац гарантује да је дигитално достављен материјал безбедан и да не садржи вирусе или други штетан садржај који би на било који начин могао да оштети рачунарске системе или рачунарске програме Вигнетте & Виса Б.В. и/или трећих лица.
8. Купац је дужан да у најкраћем могућем року, али у року од 24 сата пре употребе, провери усаглашеност вињете у погледу количине и квалитета и обештећује Вигнетте & Виса Б.В. за било какве последице у вези са тим.
9. Члан 7:408 Холандског грађанског законика је изричито искључен из уговора у погледу Купца који обавља професију или посао, што значи да се наруџбе не могу отказати. Ако Купац не ради у обављању професије или посла, примењују се законски прописи у вези са раскидом, при чему се у погледу разумних плата и трошкова из чланова 7:406 и 7:411 Холандског грађанског законика, у У сваком случају, следеће компоненте се узимају у обзир/израчунавају: време припреме, трошкови плата, закупнина, објекти, административни трошкови, трошкови маркетинга/запошљавања, трошкови плата за индиректно особље, амортизација имовине компаније, режијски трошкови (менаџмент, кадрови, ИТ и аутоматизација, финансије, комуникације, послови објеката).

4. Цене и плаћање
1. Закључењем уговора, стране истичу да цене сматрају разумним и поштеним.
2. Уколико није другачије договорено, Купац мора уплатити доспелу уплату у целости непосредно пре почетка пружања услуге коришћењем понуђеног начина плаћања. Ако се плаћање врши на фактури, рок плаћања је 14 дана.
3. Ако је уговорени рок плаћања прекорачен и у било ком другом случају кашњења, Вигнетте & Виса Б.В. има право да обустави свако извршење за време трајања недостатка. Вигнетте & Виса Б.В. је такође одмах има право да наплати од Купца затезну камату од 1% месечног износа главнице као и износ за трошкове вансудске наплате. Потоњи трошкови износе 15% доспеле главнице са минималним износом од ЕУР. 40,- без ПДВ-а.
4. Без изричите и писмене дозволе Вигнетте & Виса Б.В. Клијенту није дозвољено да примењује поравнање и/или суспензију и/или задржавање у вези са својим обавезама плаћања.

5. Раскид уговора
1. Вигнетте & Виса Б.В. има право да раскине уговор са Купцем са тренутним дејством за будућност путем писменог обавештења без (даљег) претходног обавештења о кашњењу и без икаквог права на одштету ако:
а) Клијент обустави или на други начин ликвидира своје пословање у целини или делимично и/или своју пословну активности без претходне писмене дозволе Вигнетте & Виса Б.В. значајно мења или преноси на треће лице;
б) Клијенту је одобрена (привремена или непривремена) обустава плаћања или је Клијент проглашен банкротом, Клијент поднесе захтев за примену шеме реструктурирања дуга или Клијент је стављен под старатељство или управу.
ц) У било ком тренутку се учини да је клијент дао нетачне информације или да је Вигнетте & Виса Б.В. заведен на било који други начин.
д) Корисник прекрши ове или друге важеће одредбе и услове.
2. У случају раскида уговора, све обавезе које Клијент има према Вигнетте & Виса Б.В. доспела плаћања доспевају одмах и плаћају се у целости. Уплаћена средства су неповратна.
3. Осим ако није другачије наведено, раскид уговора између Вигнетте & Виса Б.В. и Купац неће имати никакве последице по уговор између Купца и Провајдера вињета.

6. Одговорност
1. Треба ли Вигнетте & Виса Б.В. су одмах одговорни Купцу, ова одговорност је у сваком тренутку ограничена на износ било ког износа на фактури из којег је настала штета, плус 15% или на други начин на износ на који Вигнетте & Виса Б.В. осигурање од професионалне или пословне одговорности.
2. Одговорност компаније Вигнетте & Виса Б.В. у сваком тренутку не обухвата физичку повреду или последичну штету и, осим намере или грубог немара, такође не обухвата имовинску штету, нематеријалну штету или изгубљену добит.
3. Вигнетте & Виса Б.В. не гарантује никакве изјаве, радње или понашање добављача вињета. Вигнетте & Виса Б.В. није, осим ако је изричито другачије наведено, није страна у уговору који Корисник закључује са добављачем вињета.
4. Клијент обештећује Вигнетте & Виса Б.В. за штету коју су претрпела трећа лица у вези са уговором јер Вигнетте & Виса Б.В. је поступио, укључујући и пропуст, на основу нетачних, непотпуних или касних информација, података и докумената које је доставио Купац или одступајући од ових општих услова.
5. У свим случајевима, период у којем Вигнетте & Виса Б.В. може се тражити било који правни лек, као што је надокнада штете, ограничено на 12 месеци након извршења задатка.
6. Купац је изричито упознат да Вигнетте & Виса Б.В. је само посредник у уговору између Купца и Провајдера вињета и да Вигнетте & Виса Б.В. изричито није страна у споразуму или даје дозволу за вожњу на (међународним) путевима.
7. Чланови 7:408 и 7:764 Холандског грађанског законика искључени су из споразума.

7. Приватност и интелектуална својина
1. Купац је сагласан да Вигнетте & Виса Б.В. (лични) подаци који се користе за тражење вињета.
2. Сва права интелектуалне својине на садржај веб странице, као што су дизајни, слике, видео записи, текстови и звучни фајлови, припадају Вигнетте & Виса Б.В.. Треће стране их не смеју користити без претходне дозволе Вигнетте & Виса Б.В. користити или репродуковати комерцијално.
3. Вигнетте & Виса Б.В. може анонимизирати све податке. користити у промотивне, тренинг и саветодавне или статистичке сврхе. Сви подаци ће бити сачувани и евентуално коришћени анонимно након брисања, из било ког разлога.

8. Виша сила
1. Виша сила подразумева, поред онога што се подразумева у праву и судској пракси, све спољашње узроке, предвиђене или непредвиђене, због којих Вигнетте & Виса Б.В. не може вршити никакав утицај. То ће укључивати штрајкове, прекиде саобраћаја, непредвидиву стагнацију, поремећаје у снабдевању енергијом, поремећаје код добављача, ограничења увоза и/или извоза, потешкоће у транспорту, пожар, губитак или штету током транспорта, епидемије, пандемије и владине мере.
2. Током више силе, обавезе Вигнетте & Виса Б.В. суспендован. Ако је усаглашеност немогућа дуже од месец дана због више силе или других околности које онемогућавају Вигнетте & Виса Б.В. непропорционално оптерећујућа за испуњавање својих обавеза, Вигнетте & Виса Б.В. има право да раскине уговор у целини или делимично обавештавањем Купца и без судске интервенције, без обавезе плаћања накнаде у том случају.
3. Ако Вигнетте & Виса Б.В. већ делимично извршио своје обавезе у случају више силе, има право да посебно фактурише део који је већ стављен на располагање или извршен, или да га делимично кредитира у случају аванса.

9. Форум, избор права и пренос права
1. Вигнетте & Виса Б.В. је овлашћен да пренесе своја права и обавезе из овог уговора на треће лице. Купац је само овлашћен да остварује своја права и обавезетрећем лицу уз писмену дозволу Вигнетте & Виса Б.В.
2. Овај и други уговор(и) закључени између страна искључиво су регулисани холандским законом, са изузетком Бечке конвенције о продаји. Ако у будућности између страна настане обавеза, осим што произилази из споразума, холандско право ће се такође примењивати на ту обавезу.
3. Судија у округу главног места пословања Вигнетте & Виса Б.В. има искључиву и апсолутну надлежност да саслуша спор у вези (правног) односа са Вигнетте & Виса Б.В.

Ове опште услове је саставио Блеијервелд Легал Адвице

Ови општи услови су преведени са холандског. У случају било каквих противречности између преведене верзије и оригиналног холандског текста, верзија на холандском ће имати предност. Холандска верзија се може консултовати путем ове везе.