Opći uvjeti Vignette & Visa B.V.

1. Stranke i definicije
1. Vignette & Visa B.V., registrirana pri Gospodarskoj komori pod brojem 90577434, sa sjedištem na adresi Oudenoord 285b (3513 EP) u Utrechtu, korisnik ovih općih uvjeta.
2. Dodatne informacije od Vignette & Visa B.V.:
Web stranica: tollvignettes.com
Adresa e-pošte: [email protected]
PDV identifikacijski broj(evi): NL86 5371131B01
3. Kupac: (potencijalni) kupac usluga koje nudi Vignette & Visa B.V.
4. Izdavatelj vinjete: agencija koja izdaje vinjetu za kupca, a koja je jedan od dolje navedenih pružatelja:
- ASFINAG (Austrija) https://asfinag.at
- Savezni ured za carinu i graničnu sigurnost FOCBS (Švicarska) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Češka) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovačka) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenija) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Mađarska) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumunjska) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bugarska) https://web.bgtoll.bg/
5. Ponuda: ponuda (cijene) za usluge Vignette & Visa B.V.

1. Primjenjivost
1. Vignette & Visa B.V. izjavljuje da su ovi opći uvjeti i odredbe primjenjivi na korištenje njegove web stranice i svake ponude Vignette & Visa B.V. i, bez obzira proizlaze li iz ovoga ili ne, sporazumi koje su stranke međusobno sklopile. U onoj mjeri u kojoj sadržaj ovih Ugovora nije promijenjen i ne vrijede konkretniji uvjeti između stranaka, ovi opći uvjeti će se primjenjivati ​​i na buduće ugovorne odnose između stranaka.
2. Odstupanja od ovih uvjeta vrijede samo u mjeri u kojoj su se strane izričito pismeno dogovorile.
3. Opći (nabavni) uvjeti Kupca se izričito odbijaju.
4. Treće strane koje pruža usluga Vignette & Visa B.V. uključeni u izvršenje ugovora također se mogu osloniti na ove opće uvjete.
5. Ako je jedna ili više (dijelova) odredaba ovih općih uvjeta ništavno ili poništeno, ostale odredbe ovih općih uvjeta ostaju na snazi. Strane će zatim započeti konzultacije kako bi se dogovorile o novim pravilima koja će zamijeniti ništave ili ništave odredbe, u kojima će se svrha i opseg ništavih ili ništavih odredbi odražavati što je više moguće.

2. Ponuda i dogovor
1. Svaka ponuda, u obliku Ponude ili na neki drugi način, potpuno je i bezuvjetno neobvezujuća i opoziva, osim ako Vignette & Visa B.V. pismeno ne navede drugačije. je naznačeno.
2. Cijene navedene na web stranici ili u drugom obliku ponude u načelu su izražene u eurima i ne uključuju 21% PDV-a te podliježu porezima, dodatnim naknadama i drugim čimbenicima. Kupac se izričito slaže da Vignette & Visa B.V. može primijeniti lokalne postotke PDV-a s obzirom na prirodu i provedbu sporazuma.
3. Sve izjave Vignette & Visa B.V. usluge koje će se pružati samo su indikacije. Manje odstupanje od navedenog u isporučenoj robi ne dovodi do manjkavosti u ispunjenju dogovora od strane Vignette & Visa B.V.
4. Očite pogreške pri upisu i nenamjerne pogreške u ponudi ne obvezuju Vignette & Visa B.V.
5. To je Vignette & Visa B.V. slobodno dati ustupanje trećim stranama. Umjetnost. 7:404 Nizozemskog građanskog zakonika izričito je isključen iz ugovora.
6. Ugovor je sklopljen kada obje strane potpišu pismenu ponudu, nakon što Vignette & Visa B.V. je potvrdio prihvaćanje svoje ponude u pisanom ili elektroničkom obliku, ili nakon što Vignette & Visa B.V. ili treća strana u njezino ime započne s provedbom.
7. Vignette & Visa B.V. će nastojati ispuniti ugovor u naznačenom/procijenjenom roku. Ovo razdoblje nije fatalno, što znači da Kupac Vignette & Visa B.V. mora uvijek prvo dati obavijest o neispunjavanju obveza, pri čemu se mora ostaviti dugo i razumno razdoblje za usklađenje prije nego što se može poduzeti bilo kakav pravni lijek.
8. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku, Vignette & Visa B.V. je u svakom trenutku slobodan odabrati metode koje će se koristiti u izvršenju ugovora. stoga ima slobodu odlučiti prije i/ili tijekom izvršenja ugovora koristiti druge metode za izvršenje ugovora.
9. Vignette & Visa B.V. izričito nije strana u ugovoru sklopljenom između Kupca i Pružatelja vinjeta ili trećih osoba. Sporove proizašle iz takvog sporazuma stranke moraju same riješiti. Vignette & Visa B.V. ne igra nikakvu ulogu u ovome.

3. Obveze kupca
1. Kupac obavještava Vignette & Visa B.V. priliku za izvršenje zadatka. Kupac verobvezuje se pružiti potrebnu suradnju za realizaciju ugovora od strane Vignette & Visa B.V.
2. Kupac osigurava da svi podaci od kojih Vignette & Visa B.V. označava da su oni potrebni ili da bi kupac razumno trebao shvatiti da su potrebni za izvršenje ugovora, Vignette & Visa B.V. pravodobno. su osigurani. Na primjer, ali ne ograničavajući se na, tip vozila, željeni datum početka, željeno razdoblje valjanosti, državu registracije vozila, registarski broj vozila, adresu e-pošte i broj vozila vozila. Kupac snosi rizik i odgovornost za točnu i pravovremenu dostavu traženih informacija i njihov sadržaj, bez obzira na način na koji ih Kupac dostavlja. Ako traženi podaci nisu dostavljeni Vignette & Visa B.V. na vrijeme, su osigurani, Vignette & Visa B.V. pravo obustaviti izvršenje ugovora i/ili naplatiti Kupcu dodatne troškove nastale kašnjenjem po uobičajenim cijenama.
3. Svu štetu nastalu kršenjem prethodnog stavka snosit će Kupac, a Kupac nadoknađuje Vignette & Visa B.V. u tom pogledu.
4. Kupac je dužan istražiti i ocijeniti (opće) uvjete koje primjenjuje Davatelj vinjeta, kao što je prikazano u Ponudi. Vignette & Visa B.V. ne djeluje za Kupca u tom pogledu. U trenutku kada Kupac prihvati Ponudu, Kupac izjavljuje da je proučio Ponudu i da se uvjerio u uvjete priložene Ponudi.
5. Sporovi koji se odnose na ugovor između Korisnika i Pružatelja vinjeta ili proizašli iz njega, stranke moraju rješavati međusobno.
6. Prije provedbe, Kupac mora dostaviti Vignette & Visa B.V. dogovorene i tražene stavke i informacije. pružiti. Vignette & Visa B.V. će o tome prosuditi prema svom najboljem znanju. Vignette & Visa B.V. međutim, ne odgovara za štetu koja nastane zbog toga što su radovi obavljeni bez odgode na temelju netočnih stavki i podataka koje je dao Naručitelj.
7. Kupac jamči da je digitalno isporučeni materijal siguran i da ne sadrži viruse ili druge štetne sadržaje koji bi na bilo koji način mogli oštetiti računalne sustave ili računalne programe Vignette & Visa B.V. i/ili trećih strana.
8. Kupac je dužan što prije, a najkasnije 24 sata prije uporabe, provjeriti količinsku i kvalitetu vinjete te obeštetiti Vignette & Visa B.V. za sve posljedice u vezi s tim.
9. Članak 7:408 nizozemskog građanskog zakonika izričito je isključen iz ugovora u odnosu na kupca koji djeluje u obavljanju profesije ili posla, što znači da se narudžbe ne mogu otkazati. Ako Kupac ne djeluje u obavljanju profesije ili posla, primjenjuju se zakonski propisi koji se odnose na raskid ugovora, pri čemu s obzirom na razumne plaće i troškove kako je navedeno u člancima 7:406 i 7:411 Nizozemskog građanskog zakonika, u u svakom slučaju sljedeće komponente se uzimaju u obzir/izračunavaju: vrijeme pripreme, troškovi plaća, najamnina, objekti, administrativni troškovi, troškovi marketinga/zapošljavanja, troškovi plaća za neizravno osoblje, amortizacija imovine tvrtke, opći troškovi (menadžment, HR, IT i automatizacija, financije, komunikacije, poslovi s objektima)."

4. Cijene i plaćanje
1. Ugovorne strane sklapanjem ugovora iskazuju da cijene smatraju razumnim i poštenim.
2. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Kupac mora platiti dospjelo plaćanje u cijelosti neposredno prije početka isporuke usluge koristeći ponuđeni način plaćanja. Ukoliko se plaćanje vrši po fakturi, primjenjuje se rok plaćanja od 14 dana.
3. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja iu bilo kojem drugom slučaju neplaćanja, Vignette & Visa B.V. ima pravo obustaviti bilo kakvu izvedbu za vrijeme trajanja nedostatka. Vignette & Visa B.V. je također odmah ima pravo naplatiti Kupcu zateznu kamatu od 1% od iznosa glavnice mjesečno kao i iznos za troškove izvansudske naplate. Potonji troškovi iznose 15% dugovane glavnice s minimalnim iznosom od EUR. 40,- bez PDV-a.
4. Bez izričitog i pismenog dopuštenja Vignette & Visa B.V. Kupcu nije dopušteno primijeniti nagodbu i/ili obustavu i/ili zadržavanje u vezi sa svojim obvezama plaćanja.

5. Raskid ugovora
1. Vignette & Visa B.V. ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem s trenutnim učinkom za budućnost putem pismene obavijesti bez (daljnje) prethodne obavijesti o neispunjenju obveza i bez ikakvog prava na naknadu ako:
a) Kupac prekida ili na drugi način likvidira svoje poslovanje u cijelosti ili djelomično i/ili svoje poslovne aktivnostii bez prethodnog pismenog dopuštenja Vignette & Visa B.V. značajno mijenja ili prenosi na treću stranu;
b) Kupcu je odobrena (privremena ili neprivremena) obustava plaćanja ili je nad Klijentom proglašen stečaj, Kupac je podnio zahtjev za primjenu sheme restrukturiranja duga ili je Kupac stavljen pod skrbništvo ili upravu.
c) U bilo kojem trenutku se učini da je Kupac dao netočne podatke ili da je Vignette & Visa B.V. zaveden na bilo koji drugi način.
d) Kupac prekrši ove ili druge važeće odredbe i uvjete.
2. U slučaju raskida ugovora, sve obveze koje Kupac ima prema Vignette & Visa B.V. dospjela plaćanja dospijevaju odmah i plaćaju se u cijelosti. Uplaćena sredstva su nepovratna.
3. Osim ako nije drugačije navedeno, raskid ugovora između Vignette & Visa B.V. i Kupac neće snositi nikakve posljedice za ugovor između Kupca i Davatelja vinjeta.

6. Odgovornost
1. Treba li Vignette & Visa B.V. su neposredno odgovorni Kupcu, ta je odgovornost u svakom trenutku ograničena na iznos bilo kojeg iznosa fakture iz kojeg je nastala šteta, plus 15% ili na drugi način na iznos na koji Vignette & Visa B.V. osiguranje od profesionalne ili poslovne odgovornosti.
2. Odgovornost Vignette & Visa B.V. u svakom trenutku ne odnosi se na fizičku ozljedu ili posljedičnu štetu i, osim u slučaju namjere ili grubog nemara, također se ne odnosi na štetu na imovini, nematerijalnu štetu ili izgubljenu dobit.
3. Vignette & Visa B.V. ne jamči nikakve izjave, postupke ili ponašanje pružatelja Vinjeta. Vignette & Visa B.V. nije strana u ugovoru koji Kupac sklapa s pružateljem vinjeta, osim ako nije izričito navedeno drugačije.
4. Kupac obeštećuje Vignette & Visa B.V. za štetu koju su pretrpjele treće osobe u vezi s ugovorom jer Vignette & Visa B.V. je postupio, uključujući i propust, na temelju netočnih, nepotpunih ili nepravodobno dostavljenih informacija, podataka i dokumenata od strane Kupca ili u odstupanju od ovih općih uvjeta.
5. U svim slučajevima, razdoblje unutar kojeg Vignette & Visa B.V. bilo koji pravni lijek se može tražiti, kao što je naknada štete, ograničena na 12 mjeseci nakon izvršenja zadatka.
6. Kupac je izričito upoznat da Vignette & Visa B.V. je samo posrednik u ugovoru između Kupca i Dobavljača vinjeta te da Vignette & Visa B.V. izričito nije stranka u ugovoru ili daje dozvolu za vožnju (međunarodnim) cestama.
7. Članci 7:408 i 7:764 Nizozemskog građanskog zakonika isključeni su iz ugovora.

7. Privatnost i intelektualno vlasništvo
1. Kupac je suglasan da Vignette & Visa B.V. (osobne) podatke koji se koriste za traženje vinjeta.
2. Sva prava intelektualnog vlasništva nad sadržajem web stranice, kao što su dizajn, slike, video zapisi, tekstovi i zvučne datoteke, pripadaju Vignette & Visa B.V.. Treće strane ih ne smiju koristiti bez prethodnog dopuštenja Vignette & Visa B.V. koristiti ili reproducirati u komercijalne svrhe.
3. Sve podatke može anonimizirati Vignette & Visa B.V. koristiti u promotivne svrhe, svrhe obuke i savjetovanja ili statistike. Svi podaci bit će pohranjeni i eventualno anonimno korišteni nakon brisanja, iz bilo kojeg razloga.

8. Viša sila
1. Viša sila znači, pored onoga što se podrazumijeva u pravu i sudskoj praksi, sve vanjske uzroke, predviđene ili nepredviđene, za koje Vignette & Visa B.V. ne može izvršiti nikakav utjecaj. To će uključivati ​​štrajkove, smetnje u prometu, nepredvidivu stagnaciju, smetnje u opskrbi energijom, smetnje kod dobavljača, uvozna i/ili izvozna ograničenja, poteškoće u transportu, požar, gubitak ili štetu tijekom transporta, epidemije, pandemije i vladine mjere.
2. Za vrijeme više sile, obveze Vignette & Visa B.V. suspendiran. Ako je usklađenost nemoguća dulje od jednog mjeseca zbog više sile ili postoje druge okolnosti koje to onemogućuju za Vignette & Visa B.V. nesrazmjerno težak za ispunjavanje svojih obveza, Vignette & Visa B.V. ima pravo raskinuti ugovor u cijelosti ili djelomično uz obavijest Kupca i bez sudske intervencije, bez obveze plaćanja odštete u tom slučaju.
3. Ako Vignette & Visa B.V. je već djelomično ispunio svoje obveze kada nastupi viša sila, ima pravo posebno fakturirati dio koji je već stavljen na raspolaganje ili izvršeno ili ga djelomično kreditirati u slučaju akontacije.

9. Forum, izbor prava i prijenos prava
1. Vignette & Visa B.V. je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovog ugovora na treću osobu. Kupac je samo ovlašten ostvarivati ​​svoja prava i obvezetrećoj strani uz pisano dopuštenje Vignette & Visa B.V.
2. Ovaj i drugi ugovori sklopljeni između strana isključivo su regulirani nizozemskim pravom, uz izričitu iznimku Bečke kupoprodajne konvencije. Ako između strana u budućnosti nastane obveza, osim što proizlazi iz sporazuma, nizozemski zakon također će se primjenjivati ​​na tu obvezu.
3. Sudac u okrugu glavnog mjesta poslovanja Vignette & Visa B.V. ima isključivu i apsolutnu nadležnost za saslušanje spora u vezi (pravnog) odnosa s Vignette & Visa B.V.

Ove opće uvjete sastavilo je Bleijerveld Juridisch advies.

Ovi opći uvjeti prevedeni su s nizozemskog. U slučaju bilo kakvih proturječja između prevedene verzije i izvornog nizozemskog teksta, nizozemska verzija ima prednost. Nizozemsku verziju možete pogledati putem ove poveznice.