Általános szerződési feltételek Vignette & Visa B.V.

1. Felek és fogalommeghatározások
1. A Vignette & Visa B.V., bejegyezve a kereskedelmi kamaránál a 90577434 szám alatt, székhelye: Oudenoord 285b (3513 EP), Utrecht, a jelen általános szerződési feltételek felhasználója.
2. A Vignette & Visa B.V. további adatai:
Honlap: tollvignettes.com
E-mail cím: [email protected]
HÉA-azonosítószám(ok): NL86 5371131B01
3. Az ügyfél: a Vignette & Visa B.V. által kínált szolgáltatások (potenciális) vevője.
4. A matricakibocsátó: az Ügyfél számára matricát kibocsátó hatóság, amely az alábbiakban felsorolt kibocsátók egyike:
- ASFINAG (Ausztria) https://asfinag.at
- Szövetségi Vám- és Határbiztonsági Hivatal FOCBS (Svájc) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Cseh Köztársaság) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Szlovákia) https://eznamka.sk
- DARS (Szlovénia) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Magyarország) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Románia) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgária) https://web.bgtoll.bg
5. Az ajánlat: a Vignette & Visa B.V. által nyújtott szolgáltatásokról szóló (ár)nyilatkozat.

1. Alkalmazhatóság
1. A Vignette & Visa B.V. kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételek a weboldalának használatára és a Vignette & Visa B.V. minden ajánlatára, valamint a felek által egymással kötött megállapodásokra - függetlenül attól, hogy azokból erednek-e vagy sem - alkalmazandók. Amennyiben azok tartalma nem változott, és a felek között nem érvényesülnek konkrétabb feltételek, ezek az általános feltételek a felek közötti jövőbeli szerződéses kapcsolatokra is érvényesek.
2. A jelen feltételektől való eltérések csak annyiban érvényesek, amennyiben a felek kifejezetten írásban állapodtak meg.
3. A Megrendelő általános (beszerzési) feltételeit kifejezetten elutasítják.
4. A Vignette & Visa B.V. által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett harmadik felek szintén hivatkozhatnak ezekre az általános szerződési feltételekre.
5. Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több (részének vagy részeinek) rendelkezése semmis vagy érvénytelen, a jelen általános szerződési feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek. A felek ekkor egyeztetnek a semmis vagy érvénytelenített rendelkezések helyébe lépő új szabályokról, amelyekben a lehető legjobban ki kell fejezni a semmis vagy érvénytelenített rendelkezések célját és értelmét.

2. Ajánlat és megállapodás
1. Minden ajánlat, akár Ajánlat formájában, akár más formában, teljes mértékben és feltétel nélkül kötelezettségmentes és visszavonható, kivéve, ha a Vignette & Visa B.V. írásban másként nem jelzi.
2. A weboldalon vagy bármely más ajánlati formában feltüntetett árak elvileg euróban értendők, 21% ÁFA nélkül, illetékek, pótdíjak és egyéb tényezők függvényében. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vignette & Visa B.V. a szerződés jellegére és teljesítésére tekintettel helyi áfakulcsokat alkalmazzon.
3. A Vignette & Visa B.V. által a nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozóan tett valamennyi nyilatkozat csak tájékoztató jellegű. Az ettől való csekély eltérés a teljesítésben nem eredményezi a Vignette & Visa B.V. részéről a szerződés teljesítésének elmulasztását.
4. Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló elírások és hibák nem kötelezőek a Vignette & Visa B.V. számára.
5. A Vignette & Visa B.V. szabadon dönthet arról, hogy a megbízást harmadik személyekkel végezteti el. A Polgári Törvénykönyv 7:404. szakasza kifejezetten kizárásra kerül a szerződésből.
6. A szerződés akkor jön létre, amikor mindkét fél írásban aláírta az ajánlatot, miután a Vignette & Visa B.V. írásban vagy elektronikus úton megerősítette az ajánlatának elfogadását, vagy miután a Vignette & Visa B.V. vagy a nevében eljáró harmadik személy megkezdte a teljesítést.
7. A Vignette & Visa B.V. törekszik arra, hogy a szerződést a megadott/becsült határidőn belül teljesítse. Ez az időtartam nem végzetes, ami azt jelenti, hogy az Ügyfélnek minden esetben először a Vignette & Visa B.V.-t kell felszólítania a késedelemre, aminek során hosszú és ésszerű határidőt kell adni a teljesítésre, mielőtt bármilyen jogorvoslattal élhetne.
8. A Vignette & Visa B.V. - kifejezett írásbeli eltérő megállapodás hiányában - mindenkor szabadon megválaszthatja a szerződés teljesítése során alkalmazandó munkamódszereket. A Vignette & Visa B.V. ezért a szerződés teljesítése előtt és/vagy a szerződés teljesítése során szabadon dönthet úgy, hogy a szerződés teljesítése során más munkamódszereket alkalmaz.
9. A Vignette & Visa B.V. kifejezetten nem részese az Ügyfél és a Vignette Kibocsátó vagy harmadik felek között létrejött megállapodásnak. Az ilyen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a feleknek maguknak kell megoldaniuk. A Vignette & Visa B.V. ebben nem vesz részt.

3. Az Ügyfél kötelezettségei
1. Az Ügyfél köteles a Vignette & Visa B.V.-nek lehetőséget biztosítani a megbízás teljesítésére. Az Ügyfél vállalja, hogy biztosítja a Vignette & Visa B.V. számára a szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködést.
2. Az Ügyfél biztosítja, hogy minden olyan adatot, amelyet a Vignette & Visa B.V. szükségesnek jelöl meg, vagy amelyről az Ügyfél ésszerűen úgy tudja, hogy a megállapodás végrehajtásához szükséges, időben a Vignette & Visa B.V. rendelkezésére bocsát. Ilyen például, de nem kizárólagosan, a jármű típusa, a kívánt kezdőnap, a kívánt érvényességi idő, a jármű regisztrációjának országa, a jármű rendszáma, az e-mail cím és a jármű rendszáma. Az Ügyfél maga viseli a kockázatot és a felelősséget a szükséges információk és azok tartalmának helyes és időben történő átadásáért, függetlenül attól, hogy az Ügyfél milyen módon adja meg azokat. Amennyiben a szükséges információkat nem szolgáltatják időben a Vignette & Visa B.V. részére, a Vignette & Visa B.V. jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni és/vagy a késedelemből eredő többletköltségeket a szokásos díjszabás szerint az Ügyfélre terhelni.
3. Az előző bekezdés megsértéséből eredő minden kárt az Ügyfél visel, és az Ügyfél köteles a Vignette & Visa B.V.-t e tekintetben kártalanítani.
4. Az Ügyfél köteles saját maga megvizsgálni és értékelni a Vignettaszolgáltató által alkalmazott, az Ajánlatban feltüntetett (általános) feltételeket. A Vignette & Visa B.V. e tekintetben nem jár el az Ügyfél nevében. Az Ügyfél az Ajánlat elfogadásával egyidejűleg kijelenti, hogy tanulmányozta az Ajánlatot és meggyőződött az Ajánlathoz kapcsolódó feltételekről.
5. Az Ügyfél és a matricakibocsátó közötti megállapodással kapcsolatos vagy abból eredő vitákat a felek között kell rendezni.
6. A teljesítést megelőzően az Ügyfél köteles a Vignette & Visa B.V. rendelkezésére bocsátani a megállapodott és kért tételeket és információkat. A Vignette & Visa B.V. ezeket legjobb tudása szerint értékeli. A Vignette & Visa B.V. azonban nem vállal felelősséget olyan kárért, amely abból ered, hogy a munkát ennek ellenére az Ügyfél által megadott téves dolgok és információk alapján késedelem nélkül elvégezték.
7. Az Ügyfél szavatolja, hogy a digitálisan átadott anyagok biztonságosak, és nem tartalmaznak vírusokat vagy más káros tartalmakat, amelyek bármilyen módon kárt okozhatnak a Vignette & Visa B.V. és/vagy harmadik felek számítógépes rendszereiben, számítógépes programjaiban.
8. Az Ügyfél köteles a matricát a lehető leghamarabb, de a felhasználás előtt 24 órával ellenőrizni a mennyiségi és minőségi megfelelőség tekintetében, és köteles a Vignette & Visa B.V.-t mentesíteni az ezzel kapcsolatos esetleges következmények alól.
9. A holland polgári törvénykönyv 7:408. szakasza kifejezetten kizárásra kerül a szerződésből a tekintetben, hogy Az Ügyfél szakma vagy vállalkozás gyakorlása során jár el, aminek következtében a megrendeléseket nem lehet visszamondani. Abban az esetben, ha Az Ügyfél nem szakma vagy vállalkozás gyakorlása keretében jár el, az elállásra vonatkozó törvényi szabályozás alkalmazandó, amely szerint a holland polgári törvénykönyv 7:406. és 7:411. cikkében említett ésszerű bérek és költségek tekintetében minden esetben a következő összetevőket kell figyelembe venni/számítani: előkészítési idő, bérköltségek, bérleti díj, létesítmények, adminisztrációs költségek, marketing/toborzási költségek, közvetett személyzet bérköltségei, üzleti eszközök értékcsökkenése, általános költségek (menedzsment, P&O, számítógépesítés és automatizálás, pénzügy, kommunikáció, létesítménygazdálkodás).".

4. Árak és fizetés
1. A megállapodás megkötésével a felek jelzik, hogy az árakat ésszerűnek és tisztességesnek tartják.
2. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelőnek a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt azonnal, a felajánlott fizetési móddal teljes egészében meg kell fizetnie az esedékes díjat. Számlával történő fizetés esetén 14 napos fizetési határidő érvényes.
3. A megállapított fizetési határidő túllépése esetén, valamint minden egyéb késedelem esetén a Vignette & Visa B.V. jogosult a késedelem időtartamára minden teljesítést felfüggeszteni. A Vignette & Visa B.V. emellett azonnal jogosult az Ügyféllel szemben a tőkeösszeg 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamatot havonta, valamint a peren kívüli behajtási költségekre vonatkozó összeget felszámítani. Ez utóbbi költségek az esedékes tőkeösszeg 15%-át teszik ki, de legalább EUR összegűek. 40,- HÉA nélkül.
4. A Vignette & Visa B.V. kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél nem alkalmazhat beszámítást és/vagy felfüggesztést és/vagy levonást fizetési kötelezettségei tekintetében.

5. A szerződés felmondása
1. A Vignette & Visa B.V. jogosult az Ügyféllel kötött szerződést azonnali hatállyal, a jövőre nézve, írásbeli értesítéssel, (további) előzetes késedelmi felszólítás nélkül és kártérítési jog nélkül felmondani, ha:
(a) az Ügyfél a Vignette & Visa B.V. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül megszünteti vagy más módon felszámolja üzleti tevékenységét részben vagy egészben és/vagy jelentősen megváltoztatja vagy átadja üzleti tevékenységét harmadik félnek;
b) az Ügyfélnek (ideiglenes vagy egyéb) fizetési haladékot adnak, vagy az Ügyfél csődöt jelent, az Ügyfél adósságátütemezési megállapodást kér, vagy az Ügyfél gyámság vagy gondnokság alá kerül.
c) Bármikor kiderül, hogy az Ügyfél helytelen információkat adott meg, vagy bármilyen más módon félrevezette a Vignette & Visa B.V.-t.
(d) Az Ügyfél megszegi ezeket vagy más alkalmazandó feltételeket.
2. A szerződés megszűnése esetén az Ügyfél által a Vignette & Visa B.V. felé teljesített valamennyi kifizetés azonnal esedékessé válik és teljes egészében fizetendő. A kifizetett összegek nem kerülnek visszatérítésre.
3. Eltérő rendelkezés hiányában a Vignette & Visa B.V. és az Ügyfél közötti megállapodás megszűnése nem érinti az Ügyfél és a matricakibocsátó közötti megállapodást.

6. Felelősség
1. Amennyiben a Vignette & Visa B.V. késedelem nélkül felelősséggel tartozik az Ügyféllel szemben, ez a felelősség mindenkor a kár alapjául szolgáló számlaösszeg (ha van ilyen) 15%-kal növelt összegére, vagy pedig arra az összegre korlátozódik, amelyre a Vignette & Visa B.V. által kötött szakmai vagy üzleti felelősségbiztosítás igényt tart.
2. A Vignette & Visa B.V. felelőssége mindenkor nem terjed ki a személyi sérülésekre és a következményes károkra, valamint - a szándékosság vagy a súlyos gondatlanság kivételével - a vagyoni károkra, a nem vagyoni károkra és az elmaradt haszonra sem.
3. A Vignette & Visa B.V. nem felelős a matricakibocsátó nyilatkozataiért, intézkedéseiért vagy magatartásáért. 4. Hacsak kifejezetten másként nem szerepel, a Vignette & Visa B.V. nem részes fele annak a megállapodásnak, amelyet az Ügyfél köt a matricakibocsátóval.
4. Az Ügyfél kártalanítja a Vignette & Visa B.V.-t a harmadik félnek a megállapodással kapcsolatban felmerülő azon károkkal szemben, amelyek abból erednek, hogy a Vignette & Visa B.V. az Ügyfél által megadott pontatlan, hiányos vagy késedelmes információk, adatok és dokumentumok alapján, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértésével járt el, illetve mulasztott el eljárni.
5. A Vignette & Visa B.V. minden esetben a megrendelés teljesítésétől számított 12 hónapra korlátozódik az az időtartam, amelyen belül a Vignette & Visa B.V. bármilyen jogorvoslatért, például kártérítésért perelhető.
6. Az Ügyfél kifejezetten tudatában van annak, hogy a Vignette & Visa B.V. csak közvetítő szerepet tölt be az Ügyfél és a Vignette kibocsátója közötti megállapodásban, és hogy a Vignette & Visa B.V. kifejezetten nem részese a megállapodásnak, illetve nem ad engedélyt a (nemzetközi) utakon való közlekedésre.
7. A holland polgári törvénykönyv 7:408. és 7:764. szakasza a megállapodásban nem szerepel.

7. Adatvédelem és szellemi tulajdon
1. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Vignette & Visa B.V. (személyes) adatokat használ a matricák alkalmazásához.
2. A weboldal tartalmának minden szellemi tulajdonjoga, mint például a dizájn, képek, videók, szövegek és hangfájlok a Vignette & Visa B.V. tulajdonát képezik. Harmadik felek a Vignette & Visa B.V. előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatják fel vagy sokszorosíthatják azokat kereskedelmi célokra.
3. A Vignette & Visa B.V. az összes adatot, miután anonimizálta, felhasználhatja promóciós, képzési és tanácsadói vagy statisztikai célokra. Minden adatot anonimizálva tárolnak, és bármilyen okból történő törlés után esetleg felhasználnak.

8. Vis maior
1. A törvényben és a joggyakorlatban értelmezetteken túlmenően a vis maior magában foglal minden olyan előre látható vagy előre nem látható külső okot, amelyet a Vignette & Visa B.V. nem tud befolyásolni. Ide tartoznak a sztrájkok, a közlekedési zavarok, az előre nem látható pangás, az energiaellátásban bekövetkező zavarok, a beszállítóknál bekövetkező zavarok, az import- és/vagy exportkorlátozások, a szállítási nehézségek, a tűz, a szállítás közbeni veszteség vagy kár, a járványok, a világjárványok és a kormányzati intézkedések.
2. Vis maior esetén a Vignette & Visa B.V. kötelezettségei felfüggesztésre kerülnek. Ha a teljesítés vis maior miatt egy hónapnál hosszabb ideig lehetetlen, vagy ha egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek aránytalanul megnehezítik a Vignette & Visa B.V. számára kötelezettségeinek teljesítését, a Vignette & Visa B.V. jogosult a szerződést részben vagy egészben felbontani az Ügyfél értesítésével és bírósági beavatkozás nélkül, anélkül, hogy ebben az esetben kártérítési kötelezettség állna fenn.
3. Ha a vis maior bekövetkezésekor a Vignette & Visa B.V. már teljesítette kötelezettségei egy részét, jogosult a már rendelkezésre bocsátott vagy teljesített részt külön kiszámlázni, illetve előlegfizetés esetén annak egy részét jóváírni.

9. Fórum, jogválasztás és jogátruházás
1. A Vignette & Visa B.V. jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. Az Ügyfél csak a Vignette & Visa B.V. írásbeli hozzájárulásával jogosult jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni.
2. A jelen - és a felek között létrejött egyéb - megállapodás(ok)ra kizárólag a holland jog irányadó, a Bécsi adásvételi egyezmény kifejezett kivételével. Ha a jövőben a felek között nem megállapodás eredményeként keletkezik kötelezettség, akkor erre a kötelezettségre is a holland jog az irányadó.
3. A Vignette & Visa B.V.-vel fennálló (jog)viszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálására kizárólag a Vignette & Visa B.V. székhelye szerinti bíróság rendelkezik abszolút joghatósággal.

Ezeket az általános szerződési feltételeket a Bleijerveld Juridisch advies állította össze.

Ezeket az általános szerződési feltételeket holland nyelvről fordították le. Amennyiben a lefordított változat és az eredeti holland szöveg között eltérés mutatkozik, a holland nyelvű változat az irányadó. A holland nyelvű változat ezen a linken érhető el.