Bendrosios sąlygos Vignette & Visa B.V.

1. Šalys ir apibrėžimai
1. "Vignette & Visa B.V.", įregistruota Prekybos rūmuose numeriu 90577434, įsikūrusi adresu Oudenoord 285b (3513 EP), Utrechtas, šių bendrųjų sąlygų naudotojas.
2. Išsamesnė informacija apie "Vignette & Visa B.V.":
Interneto svetainė: tollvignettes.com
El. pašto adresas: [email protected]
PVM mokėtojo kodas (-ai): NL86 5371131B01
3. Klientas: (potencialus) "Vignette & Visa B.V." siūlomų paslaugų pirkėjas.
4. Vinjetės leidėjas: Klientui vinjetę išduodanti institucija, kuri yra vienas iš toliau išvardytų leidėjų:
- ASFINAG (Austrija) https://asfinag.at
- Federalinė muitinės ir pasienio saugumo tarnyba FOCBS (Šveicarija) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastrukture (Čekija) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovakija) https://eznamka.sk
- DARS (Slovėnija) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Vengrija) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumunija) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgarija) https://web.bgtoll.bg/
5. Pasiūlymas: "Vignette & Visa B.V." paslaugų teikimo (kainų) ataskaita.

1. Taikymas
1. Vignette & Visa B.V. pareiškia, kad šios bendrosios sąlygos taikomos naudojimuisi jos interneto svetaine ir kiekvienam Vignette & Visa B.V. pateiktam pasiūlymui bei iš jo kylančioms ar nekylančioms šalių tarpusavyje sudarytoms sutartims. Jeigu jų turinys nebuvo pakeistas ir tarp šalių nėra jokių konkretesnių sąlygų, šios bendrosios sąlygos bus taikomos ir būsimiems šalių sutartiniams santykiams.
2. Nukrypimai nuo šių sąlygų taikomi tik tiek, kiek šalys dėl jų aiškiai susitarė raštu.
3. Užsakovo bendrosios (pirkimo) sąlygos yra aiškiai atmetamos.
4. Trečiosios šalys, kurias "Vignette & Visa B.V." pasitelkia sutarčiai vykdyti, taip pat gali remtis šiomis bendrosiomis sąlygomis.
5. Jei viena ar daugiau šių bendrųjų sąlygų nuostatų (jų dalis (-ys)) yra negaliojanti (-ios) arba panaikinta (-os), likusios šių bendrųjų sąlygų nuostatos lieka galioti. Tuomet šalys konsultuojasi, kad susitartų dėl naujų taisyklių, pakeisiančių negaliojančias arba panaikintas nuostatas, kuriose turi būti kuo geriau išreikšta negaliojančių arba panaikintų nuostatų paskirtis ir prasmė.
 
2. Pasiūlymas ir susitarimas
1. Kiekvienas pasiūlymas, nesvarbu, ar jis būtų Pasiūlymo, ar kitokios formos, yra visiškai ir besąlygiškai neįpareigojantis ir atšaukiamas, nebent "Vignette & Visa B.V." raštu nurodytų kitaip.
2. Interneto svetainėje ar bet kokia kita pasiūlymo forma nurodytos kainos iš esmės nurodomos eurais, be 21 % PVM ir atsižvelgiant į mokesčius, priemokas ir kitus veiksnius. Klientas aiškiai sutinka, kad "Vignette & Visa B.V.", atsižvelgdama į sutarties pobūdį ir vykdymą, gali taikyti vietinius PVM tarifus.
3. Visi "Vignette & Visa B.V." pareiškimai apie teiktinas paslaugas yra tik orientacinio pobūdžio. Nedidelis nukrypimas nuo to, kas yra teikiama, nereiškia, kad "Vignette & Visa B.V." nevykdo sutarties.
4. Akivaizdžios rašymo apsirikimo klaidos ir klaidos pasiūlyme nėra privalomos "Vignette & Visa B.V.".
5. "Vignette & Visa B.V." gali pavesti užduotį atlikti trečiosioms šalims. Civilinio kodekso 7:404 straipsnis aiškiai netaikomas sutarčiai.
6. Sutartis sudaroma, kai abi šalys pasirašo pasiūlymą raštu, kai "Vignette & Visa B.V." raštu arba elektroniniu būdu patvirtina savo pasiūlymo priėmimą arba kai "Vignette & Visa B.V." ar jos vardu trečioji šalis pradeda vykdyti sutartį.
7. "Vignette & Visa B.V." stengiasi įvykdyti sutartį per nurodytą/apskaičiuotą laikotarpį. Šis laikotarpis nėra baigtinis, o tai reiškia, kad Klientas visada pirmiausia turi įspėti "Vignette & Visa B.V." apie įsipareigojimų nevykdymą, pagal kurį turi būti suteiktas ilgas ir protingas terminas sutarčiai įvykdyti, ir tik tada galima imtis kokių nors teisių gynimo priemonių.
8. Jei raštu aiškiai nesusitarta kitaip, "Vignette & Visa B.V." visada gali laisvai pasirinkti darbo metodus, kurie bus naudojami vykdant sutartį. Todėl "Vignette & Visa B.V." prieš pradedant vykdyti sutartį ir (arba) sutarties vykdymo metu gali laisvai nuspręsti, kad vykdant sutartį bus naudojami kiti darbo metodai.
9. Vignette & Visa B.V. nėra aiški susitarimo, sudaryto tarp Kliento ir Vinjetės leidėjo ar trečiųjų šalių, šalis. Ginčus, kylančius iš tokio susitarimo, sprendžia pačios šalys. Vignette & Visa B.V. tame nedalyvauja.
 
3. Kliento įsipareigojimai
1. Klientas privalo suteikti "Vignette & Visa B.V." galimybę atlikti užduotį. 2. Klientas įsipareigoja bendradarbiauti, kad "Vignette & Visa B.V." galėtų įvykdyti sutartį.
2. Klientas užtikrina, kad visi duomenys, kuriuos "Vignette & Visa B.V." nurodo kaip būtinus arba kuriuos Klientas turėtų pagrįstai suprasti kaip būtinus sutarčiai vykdyti, būtų laiku pateikti "Vignette & Visa B.V.". Pavyzdžiui, bet neapsiribojant, transporto priemonės tipą, pageidaujamą pradžios datą, pageidaujamą galiojimo laikotarpį, transporto priemonės registracijos šalį, transporto priemonės registracijos numerį, el. pašto adresą ir transporto priemonės numerį. Klientas pats prisiima riziką ir atsakomybę už teisingą ir savalaikį reikiamos informacijos ir jos turinio pateikimą, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu Klientas ją pateikia. Jei reikiama informacija "Vignette & Visa B.V." nepateikiama laiku, "Vignette & Visa B.V." turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą ir (arba) dėl vėlavimo atsiradusias papildomas išlaidas įprastais įkainiais išieškoti iš Kliento.
3. Visus nuostolius, atsiradusius dėl ankstesnio punkto pažeidimo, padengia Klientas ir Klientas atlygina "Vignette & Visa B.V." su tuo susijusią žalą.
4. Klientas privalo pats išnagrinėti ir įvertinti (bendrąsias) sąlygas, kurias naudoja Vinjetės teikėjas ir kurios nurodytos Pasiūlyme. Šiuo atžvilgiu "Vignette & Visa B.V." neveikia Kliento vardu. Tuo metu, kai Klientas priima Pasiūlymą, Klientas pareiškia, kad jis išnagrinėjo Pasiūlymą ir įsitikino, kad susipažino su Pasiūlymu susijusiomis sąlygomis.
5. Ginčai, susiję su Kliento ir Vinjetės leidėjo sutartimi arba kylantys iš jos, sprendžiami tarp šalių.
6. Prieš įvykdymą Klientas pateikia Vignette & Visa B.V. sutartus ir reikalaujamus daiktus ir informaciją. Vignette & Visa B.V. juos įvertins pagal savo turimas žinias. Tačiau "Vignette & Visa B.V." neatsako už nuostolius, kurie atsirado dėl to, kad darbai vis dėlto buvo atlikti nedelsiant, remiantis Kliento pateiktais neteisingais dalykais ir informacija.
7. Klientas garantuoja, kad skaitmeniniu būdu pateikta medžiaga yra saugi ir joje nėra jokių virusų ar kito kenksmingo turinio, galinčio kaip nors pakenkti "Vignette & Visa B.V." ir (arba) trečiųjų šalių kompiuterių sistemoms, kompiuterių programoms.
8. Klientas privalo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas iki naudojimo, patikrinti vinjetės atitiktį kiekio ir kokybės atžvilgiu ir atlygina "Vignette & Visa B.V." bet kokias su tuo susijusias pasekmes.
9. Nyderlandų civilinio kodekso 7:408 straipsnis aiškiai netaikomas sutartyje dėl Kliento, kuris veikia vykdydamas profesinę ar verslo veiklą, dėl kurios užsakymai negali būti atšaukti. Tuo atveju, jei Klientas veikia ne vykdydamas profesinę ar verslo veiklą, taikomas įstatyminis reglamentavimas dėl atšaukimo, pagal kurį, kalbant apie pagrįstą darbo užmokestį ir išlaidas, kaip nurodyta Nyderlandų civilinio kodekso 7:406 ir 7:411 straipsniuose, bet kuriuo atveju atsižvelgiama/apskaičiuojamos šios sudedamosios dalys: pasirengimo laikas, darbo užmokesčio išlaidos, nuoma, patalpos, administravimo išlaidos, rinkodaros/įdarbinimo išlaidos, netiesioginio personalo darbo užmokesčio išlaidos, verslo turto nusidėvėjimas, pridėtinės išlaidos (valdymas, P&O, kompiuterizavimas ir automatizavimas, finansai, komunikacijos, patalpų valdymas)."
 
4. Kainos ir mokėjimai
1. Sudarydamos sutartį, šalys nurodo, kad, jų nuomone, kainos yra pagrįstos ir teisingos.
2. Jei nesusitarta kitaip, Klientas turi būti sumokėjęs visą mokėtiną mokestį prieš pat pradedant teikti paslaugą siūlomu mokėjimo būdu. Jei mokama pagal sąskaitą faktūrą, taikomas 14 dienų mokėjimo terminas.
3. Praleidus sutartą mokėjimo terminą ir bet kuriuo kitu įsipareigojimų nevykdymo atveju "Vignette & Visa B.V." turi teisę sustabdyti bet kokį vykdymą įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui. Vignette & Visa B.V. taip pat turi teisę nedelsiant iš Kliento imti 1 % pagrindinės sumos dydžio delspinigius per mėnesį ir sumą už neteisminio išieškojimo išlaidas. Pastarosios išlaidos sudaro 15 % pagrindinės mokėtinos sumos, o minimali suma yra EUR. 40,- be PVM.
4. Be aiškaus raštiško "Vignette & Visa B.V." sutikimo Klientui neleidžiama taikyti įskaitymo ir (arba) sustabdymo ir (arba) išskaitymo savo mokėjimo įsipareigojimų atžvilgiu.
 
5. Sutarties nutraukimas
1. Vignette & Visa B.V. turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su Klientu, iš anksto (papildomai) nepranešdama apie įsipareigojimų nevykdymą ir neturėdama teisės į kompensaciją, rašytiniu pranešimu į ateitį, jei
(a) Klientas nutraukia ar kitaip likviduoja visą ar dalį savo verslo veiklos ir (arba) iš esmės pakeičia ar perduoda savo verslo veiklą trečiajai šaliai be išankstinio raštiško "Vignette & Visa B.V." sutikimo;
b) Klientui sustabdomi mokėjimai (laikinai ar kitaip) arba Klientas paskelbiamas bankrutavusiu, Klientas kreipiasi dėl skolos mokėjimo grafiko pakeitimo arba Klientui nustatoma globa ar administravimas.
c) bet kuriuo metu paaiškėja, kad Klientas pateikė neteisingą informaciją arba kitaip suklaidino "Vignette & Visa B.V.".
(d) Klientas pažeidžia šias arba kitas galiojančias sąlygas.
2. Sutarties nutraukimo atveju visi Kliento mokėjimai, kuriuos Klientas turi sumokėti "Vignette & Visa B.V.", iš karto tampa mokėtini visa apimtimi. Sumokėti pinigai negrąžinami.
3. Jei nenurodyta kitaip, "Vignette & Visa B.V." ir Kliento sutarties nutraukimas neturi įtakos Kliento ir Vinjetės leidėjo sutarčiai.
 
6. Atsakomybė
1. Jei "Vignette & Visa B.V." nedelsdama prisiimtų atsakomybę prieš Klientą, ši atsakomybė visada bus apribota sąskaitos faktūros, jei tokia buvo išrašyta, iš kurios kilo nuostoliai, suma, pridėjus 15 %, arba suma, kurią "Vignette & Visa B.V." sudarytas profesinės ar verslo atsakomybės draudimas suteikia teisę reikalauti.
2. "Vignette & Visa B.V." atsakomybė visuomet neapima kūno sužalojimo ar netiesioginių nuostolių ar žalos, taip pat, išskyrus tyčią ar didelį neatsargumą, neapima žalos turtui, neturtinės žalos ar negauto pelno.
3. Vignette & Visa B.V. neatsako už Vinjetės leidėjo pareiškimus, veiksmus ar elgesį. 4. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, "Vignette & Visa B.V." nėra sutarties, kurią Klientas sudaro su Vinječių leidėju, šalis.
4. Klientas atlygina "Vignette & Visa B.V." nuostolius tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl sutarties, nes "Vignette & Visa B.V." veikė, įskaitant neveikimą, remdamasi Kliento pateikta informacija, duomenimis ir dokumentais, kurie yra netikslūs, neišsamūs, pateikti pavėluotai arba pažeidžia šias Bendrąsias sąlygas.
5. Visais atvejais laikotarpis, per kurį "Vignette & Visa B.V." gali būti pareikštas ieškinys dėl bet kokių teisių gynimo priemonių, pavyzdžiui, žalos atlyginimo, yra 12 mėnesių nuo užsakymo įvykdymo.
6. Klientas aiškiai supranta, kad "Vignette & Visa B.V." yra tik tarpininkas Kliento ir vinjetės išdavėjo susitarime ir kad "Vignette & Visa B.V." nėra susitarimo šalis ir nesuteikia leidimo važiuoti (tarptautiniais) keliais.
7. Nyderlandų civilinio kodekso 7:408 ir 7:764 straipsniai į susitarimą neįtraukiami.
 
7. Privatumas ir intelektinė nuosavybė
1. Klientas sutinka, kad "Vignette & Visa B.V." naudoja (asmens) duomenis vinjetėms taikyti.
2. Visos intelektinės nuosavybės teisės į svetainės turinį, pavyzdžiui, dizainą, paveikslėlius, vaizdo įrašus, tekstus ir garso failus, priklauso "Vignette & Visa B.V.". Trečiosios šalys negali jų naudoti ar atgaminti komerciniais tikslais be išankstinio "Vignette & Visa B.V." sutikimo.
3. Visus anonimizuotus duomenis "Vignette & Visa B.V." gali naudoti reklamos, mokymo ir konsultavimo ar statistikos tikslais. Visi duomenys bus saugomi nuasmeninti ir galimai naudojami po to, kai bus ištrinti dėl bet kokios priežasties.
 
8. Nenugalimos jėgos aplinkybės
1. Be to, kas suprantama pagal įstatymus ir teismų praktiką, nenugalima jėga apima visas išorines priežastis, numatytas ar nenumatytas, kurioms "Vignette & Visa B.V." negali daryti įtakos. Tai apima streikus, eismo sutrikimus, nenumatytą sąstingį, energijos tiekimo sutrikimus, tiekėjų veiklos sutrikimus, importo ir (arba) eksporto apribojimus, transporto sunkumus, gaisrą, nuostolius ar žalą transportavimo metu, epidemijas, pandemijas ir vyriausybės priemones.
2. Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju "Vignette & Visa B.V." įsipareigojimų vykdymas sustabdomas. 3. Jei dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįmanoma įvykdyti įsipareigojimų ilgiau nei vieną mėnesį arba jei yra kitų aplinkybių, dėl kurių "Vignette & Visa B.V." neproporcingai sunku vykdyti savo įsipareigojimus, "Vignette & Visa B.V." turi teisę visiškai ar iš dalies nutraukti sutartį, apie tai pranešdama Klientui ir be teismo įsikišimo, ir tokiu atveju neprivalo mokėti kompensacijos.
3. Jei, atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, "Vignette & Visa B.V." jau yra įvykdžiusi dalį savo įsipareigojimų, ji turi teisę išrašyti atskirą sąskaitą faktūrą jau suteiktai ar atliktai daliai arba, avansinių mokėjimų atveju, dalį jų įskaityti.
 
9. Teismas, teisės pasirinkimas ir teisių perdavimas
1. Vignette & Visa B.V. turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šią sutartį trečiajai šaliai. 2. Klientas turi teisę perduoti savo teises ir pareigas trečiajai šaliai tik gavęs raštišką "Vignette & Visa B.V." sutikimą.
2. Šiai - ir kitoms - šalių sudarytoms sutartims taikoma tik Nyderlandų teisė, išskyrus Vienos pirkimo-pardavimo konvenciją. Jei ateityje tarp šalių atsirastų prievolė, kuri nėra sutarties rezultatas, tokiai prievolei taip pat taikoma Nyderlandų teisė.
3. Išimtinę absoliučią jurisdikciją nagrinėti ginčus, susijusius su (teisiniais) santykiais su "Vignette & Visa B.V.", turi "Vignette & Visa B.V." pagrindinės verslo vietos apygardos teismas.

Šias bendrąsias sąlygas parengė "Bleijerveld Juridisch advies".

Šios bendrosios sąlygos buvo išverstos iš olandų kalbos. Esant bet kokiems išverstos versijos ir originalaus olandiško teksto neatitikimams, pirmenybė teikiama olandiškai išverstai versijai. Su olandiška versija galite susipažinti naudodamiesi šia nuoroda.