Algemene voorwaarden Vignette & Visa B.V.

1. Partijen en definities
1. Vignette & Visa B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90577434, gevestigd aan het Oudenoord 285b (3513 EP) te Utrecht, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Vignette & Visa B.V.:
Website: tollvignettes.com
E-mailadres: [email protected]
Btw-identificatienummer(s): NL86 5371131B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Vignette & Visa B.V.
4. De Vignetverstrekker: de instantie die het vignet voor De Klant verstrekt, zijnde een van de onderstaande verstrekkers:
- ASFINAG (Oostenrijk) https://asfinag.at
- Federal Office for Customs and Border Security FOCBS (Zwitserland) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Tsjechië) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slowakije) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenië) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Hongarije) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Roemenië) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgarije) https://web.bgtoll.bg/
5. De Offerte: de (prijs)opgave ten behoeve van de dienstverlening van Vignette & Visa B.V.
 
1. Toepasselijkheid
1. Vignette & Visa B.V. verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van haar website en ieder aanbod van Vignette & Visa B.V. en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Vignette & Visa B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 
2. Aanbod en overeenkomst
1. Ieder aanbod, in de vorm van een Offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Vignette & Visa B.V. is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in beginsel in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat Vignette & Visa B.V. met oog op de aard en uitvoering van de overeenkomst lokale btw percentages toe kan passen.
3. Alle opgaven van Vignette & Visa B.V. van de te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde, leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Vignette & Visa B.V..
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Vignette & Visa B.V..
5. Het staat Vignette & Visa B.V. vrij de opdracht uit te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Vignette & Visa B.V. een aanvaarding van haar aanbod schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd ofwel nadat Vignette & Visa B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
7. Vignette & Visa B.V. zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Vignette & Visa B.V. altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
8. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is de keuze voor de bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken werkwijzen te allen tijde vrij voor Vignette & Visa B.V.. Het staat Vignette & Visa B.V. derhalve vrij om voorafgaand en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst te besluiten andere werkwijzen bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.
9. Vignette & Visa B.V. is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen De Klant en Vignetverstrekker of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Vignette & Visa B.V. speelt hierbij geen enkele rol.
 
3. Verplichtingen De Klant
1. De Klant stelt Vignette & Visa B.V. in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Vignette & Visa B.V..
2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vignette & Visa B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vignette & Visa B.V. worden verstrekt. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, type voertuig, gewenste startdatum, gewenste geldigheidsduur, land van registratie van het voertuig, kenteken van het voertuig, e-mailadres en het voertuigennummer van het voertuig. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Vignette & Visa B.V. zijn verstrekt, heeft Vignette & Visa B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
3. Alle schade als gevolg van de overtreding van het vorige lid komt voor rekening van De Klant en De Klant vrijwaart Vignette & Visa B.V. dienaangaande.
4. De Klant is gehouden de door Vignetverstrekker gehanteerde (algemene) voorwaarden, zoals weergegeven in de Offerte, zelf te onderzoeken en te beoordelen. Vignette & Visa B.V. treedt daarin niet op voor De Klant. Op het moment dat De Klant ingaat op een Offerte, verklaart De Klant de Offerte te hebben bestudeerd en zich te hebben vergewist van de aan de Offerte verbonden voorwaarden.
5. Geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tussen De Klant en de Vignetverstrekker of daaruit voortvloeien dienen door partijen onderling te worden beslecht.
6. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Vignette & Visa B.V. te verschaffen. Vignette & Visa B.V. zal deze naar haar beste weten beoordelen. Vignette & Visa B.V. is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.
7. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Vignette & Visa B.V. en/of derden.
8. De Klant is gehouden het vignet zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voor gebruik te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit en vrijwaart Vignette & Visa B.V. voor enige gevolgen hieromtrent.
9. Art 7:408 BW is, jegens De Klant die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten waardoor opdrachten niet kunnen worden opgezegd. In het geval De Klant niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt de wettelijke regeling omtrent opzegging, waarbij met betrekking tot het redelijk loon en de onkosten als bedoeld in artikel 7:406 en 7:411 BW, in ieder geval de volgende componenten worden meegewogen/gerekend: voorbereidingstijd, loonkosten, huur, voorzieningen, administratiekosten, marketing-/wervingskosten, loonkosten indirect personeel, afschrijving bedrijfsmiddelen, overhead (directie, P&O, Informatisering en automatisering, finance, communicatie, facilitaire zaken).”
 
4. Prijzen en betaling
1. Door het sluiten van de overeenkomst geven partijen aan de prijzen redelijk en billijk te achten.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde vergoeding in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering van de dienst te hebben voldaan middels de aangeboden betalingsmethode. Indien op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van verzuim is Vignette & Visa B.V. gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Ook is Vignette & Visa B.V. terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vignette & Visa B.V. is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 
5. Beëindiging van de overeenkomst
1. Vignette & Visa B.V. heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vignette & Visa B.V. ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Op enig moment blijkt dat De Klant onjuiste informatie heeft verstrekt of Vignette & Visa B.V. op enig andere wijze heeft misleid.
d) De Klant deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Vignette & Visa B.V. verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Betaalde gelden worden niet gerestitueerd.
3. Tenzij anders aangegeven heeft de beëindiging van de overeenkomst tussen Vignette & Visa B.V. en De Klant geen gevolgen voor de overeenkomst tussen De Klant en de Vignetverstrekker.
 
6. Aansprakelijkheid
1. Mocht Vignette & Visa B.V. onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag waaruit de schade is ontstaan te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Vignette & Visa B.V. gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
2. Aansprakelijkheid van Vignette & Visa B.V. reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
3. Vignette & Visa B.V. staat niet in voor uitlatingen, handelingen of gedragingen van de Vignetverstrekker. Vignette & Visa B.V. is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die De Klant met een Vignetverstrekker sluit.
4. De Klant vrijwaart Vignette & Visa B.V. voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Vignette & Visa B.V. heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Vignette & Visa B.V. tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na uitvoering  van de opdracht.
6. De Klant is er uitdrukkelijk mee bekend dat Vignette & Visa B.V. slechts een bemiddelaar is in de overeenkomst tussen De Klant en Vignetverstrekker en dat Vignette & Visa B.V. uitdrukkelijk geen partij is in de overeenkomst c.q. toestemming verleent om over (internationale) wegen te rijden.
7. Art 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.
 
7. Privacy en Intellectueel eigendom
1. De Klant stemt ermee in dat Vignette & Visa B.V. (persoons)gegevens gebruikt voor het aanvragen van vignetten.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten en geluidsbestanden, komen toe aan Vignette & Visa B.V.. Derden mogen deze niet zonder de voorafgaande toestemming van Vignette & Visa B.V. commercieel gebruiken of vermenigvuldigen.
3. Alle gegevens kunnen, nadat deze geanonimiseerd zijn, door Vignette & Visa B.V. worden gebruikt voor promotie-, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
 
8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vignette & Visa B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, storingen bij leveranciers, im- en/of exportbeperkingen, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Vignette & Visa B.V. opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Vignette & Visa B.V. onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Vignette & Visa B.V. bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Vignette & Visa B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 
9. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Vignette & Visa B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Vignette & Visa B.V..
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. De rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Vignette & Visa B.V. is exclusief absoluut bevoegd om kennis te nemen van een geschil aangaande een (rechts)verhouding met Vignette & Visa B.V..

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies.