Generelle vilkår og betingelser Vignette & Visa B.V.

1. Parter og definisjoner
1. Vignette & Visa B.V., registrert i handelskammeret under nummer 90577434, med adresse Oudenoord 285b (3513 EP) i Utrecht, bruker av disse generelle vilkårene.
2. Nærmere opplysninger om Vignette & Visa B.V.:
Nettsted: tollvignettes.com
E-postadresse: [email protected]
MVA-identifikasjonsnummer: NL86 5371131B01.
3. Kunden: Den (potensielle) kjøperen av tjenester som tilbys av Vignette & Visa B.V.
4. Vignettutsteder: myndigheten som utsteder vignetten for Kunden, som er en av utstederne oppført nedenfor:
- ASFINAG (Østerrike) https://asfinag.at
- Federal Office for Customs and Border Security FOCBS (Sveits) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Tsjekkia) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovakia) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenia) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Ungarn) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Romania) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgaria) https://web.bgtoll.bg/
5. Tilbudet: (pris)erklæringen for levering av tjenester fra Vignette & Visa B.V.

1. Anvendelighet
1. Vignette & Visa B.V. erklærer at disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av nettstedet og alle tilbud fra Vignette & Visa B.V. og, uansett om de er et resultat av dette eller ikke, avtaler som partene inngår med hverandre. I den grad innholdet ikke er endret og det ikke gjelder mer spesifikke vilkår mellom partene, vil disse generelle vilkårene også gjelde for fremtidige kontraktsforhold mellom partene.
2. Avvik fra disse vilkårene gjelder bare i den utstrekning de er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene.
3. Kundens generelle (innkjøps-)vilkår avvises uttrykkelig.
4. Tredjeparter som Vignette & Visa B.V. har engasjert for å gjennomføre avtalen, kan også påberope seg disse generelle vilkårene.
5. Hvis en eller flere (deler av) bestemmelsene i disse generelle vilkårene er ugyldige eller annulleres, skal de øvrige bestemmelsene i disse generelle vilkårene fortsatt gjelde. Partene skal da rådføre seg med hverandre for å bli enige om nye regler som skal erstatte de ugyldige eller annullerte bestemmelsene, der formålet og betydningen av de ugyldige eller annullerte bestemmelsene skal komme til uttrykk i størst mulig grad.
 
2. Tilbud og avtale
1. Ethvert tilbud, enten det er i form av et Tilbud eller på annen måte, er helt og ubetinget uforpliktende og kan tilbakekalles, med mindre annet er skriftlig angitt av Vignette & Visa B.V..
2. Prisene som er oppgitt på nettstedet eller i noen annen form for tilbud, er i prinsippet i euro og eksklusive 21 % mva. og med forbehold om avgifter, tilleggsavgifter og andre faktorer. Kunden samtykker uttrykkelig i at Vignette & Visa B.V. kan anvende lokale MVA-satser med hensyn til avtalens art og gjennomføring.
3. Alle opplysninger fra Vignette & Visa B.V. om tjenester som skal leveres, er kun veiledende. Et mindre avvik fra dette i det som leveres, skal ikke medføre at Vignette & Visa B.V. ikke oppfyller avtalen.
4. Åpenbare skrivefeil og feil i tilbudet er ikke bindende for Vignette & Visa B.V..
5. Vignette & Visa B.V. står fritt til å få oppdraget utført av tredjepart. Paragraf 7:404 i Civil Code er uttrykkelig unntatt fra kontrakten.
6. En kontrakt er inngått når begge parter har undertegnet et skriftlig tilbud, etter at Vignette & Visa B.V. har bekreftet aksept av tilbudet skriftlig eller elektronisk, eller etter at Vignette & Visa B.V., eller en tredjepart på vegne av Vignette & Visa B.V., har påbegynt utførelsen.
7. Vignette & Visa B.V. skal bestrebe seg på å oppfylle avtalen innen den angitte/anslåtte fristen. Denne fristen er ikke endelig, noe som betyr at Kunden alltid først må gi Vignette & Visa B.V. et varsel om mislighold, hvor det må gis en lang og rimelig frist for oppfyllelse, før eventuelle misligholdsbeføyelser kan iverksettes.
8. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, står Vignette & Visa B.V. til enhver tid fritt til å velge hvilke arbeidsmetoder som skal benyttes ved gjennomføring av avtalen. Vignette & Visa B.V. står derfor fritt til å bestemme seg for å bruke andre arbeidsmetoder i gjennomføringen av avtalen før og/eller under gjennomføringen av avtalen.
9. Vignette & Visa B.V. er uttrykkelig ikke part i en avtale som inngås mellom Kunden og Vignettutsteder eller tredjepart. Tvister som oppstår som følge av en slik avtale, skal løses av partene selv. Vignette & Visa B.V. har ingen rolle i dette.
 
3. Kundens forpliktelser
1. Kunden skal gi Vignette & Visa B.V. mulighet til å utføre oppdraget. Kunden forplikter seg til å yte det samarbeid som er nødvendig for at Vignette & Visa B.V. skal kunne gjennomføre avtalen.
2. Kunden skal sørge for at alle opplysninger som Vignette & Visa B.V. angir som nødvendige eller som kunden med rimelighet bør forstå er nødvendige for å gjennomføre avtalen, blir gitt til Vignette & Visa B.V. i god tid. For eksempel, men ikke begrenset til, type kjøretøy, ønsket startdato, ønsket gyldighetsperiode, kjøretøyets registreringsland, kjøretøyets registreringsnummer, e-postadresse og kjøretøyets registreringsnummer. Kunden bærer selv risikoen og ansvaret for korrekt og rettidig levering av den nødvendige informasjonen og dens innhold, uavhengig av hvordan Kunden leverer den. Hvis den nødvendige informasjonen ikke leveres til Vignette & Visa B.V. i tide, har Vignette & Visa B.V. rett til å suspendere gjennomføringen av avtalen og/eller belaste Kunden for ekstra kostnader som følge av forsinkelsen etter vanlige satser.
3. Alle skader som oppstår som følge av brudd på foregående avsnitt skal bæres av kunden, og kunden skal holde Vignette & Visa B.V. skadesløs i denne forbindelse.
4. Kunden er forpliktet til selv å undersøke og vurdere de (generelle) vilkårene som brukes av Vignettleverandøren, slik de fremgår av Tilbudet. Vignette & Visa B.V. opptrer ikke for Kunden i denne forbindelse. Når Kunden aksepterer et Tilbud, erklærer Kunden å ha studert Tilbudet og å ha satt seg inn i de vilkår som er knyttet til Tilbudet.
5. Tvister i forbindelse med eller som følge av en avtale mellom Kunden og Vignettutstederen skal avgjøres mellom partene.
6. Før gjennomføringen skal Kunden gi Vignette & Visa B.V. de avtalte og nødvendige opplysninger og informasjon. Vignette & Visa B.V. vil vurdere disse etter beste evne. Vignette & Visa B.V. er imidlertid ikke ansvarlig for tap som oppstår fordi arbeidet likevel ble utført uten forsinkelse på grunnlag av uriktige forhold og opplysninger gitt av Kunden.
7. Kunden innestår for at digitalt levert materiale er sikkert og ikke inneholder virus eller annet skadelig innhold som på noen måte kan skade datasystemene, dataprogrammene til Vignette & Visa B.V. og/eller tredjeparter.
8. Kunden er forpliktet til å kontrollere at vignetten stemmer overens med hensyn til mengde og kvalitet så snart som mulig, men senest 24 timer før bruk, og holder Vignette & Visa B.V. skadesløs for eventuelle konsekvenser av dette.
9. Avsnitt 7:408 i den nederlandske sivilloven er uttrykkelig unntatt i kontrakten med hensyn til Kunden som handler i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet, som et resultat av at bestillinger ikke kan kanselleres. Dersom Oppdragsgiveren ikke opptrer i forbindelse med utøvelse av et yrke eller en virksomhet, gjelder lovbestemmelsene om kansellering, og når det gjelder rimelige lønninger og utgifter som nevnt i artikkel 7:406 og 7:411 i den nederlandske sivilloven, skal følgende komponenter uansett tas i betraktning/beregnes: forberedelsestid, lønnskostnader, husleie, lokaler, administrasjonskostnader, markedsførings-/rekrutteringskostnader, lønnskostnader for indirekte personell, avskrivning av driftsmidler, overhead (administrasjon, P&O, databehandling og automatisering, økonomi, kommunikasjon, facility management)."
 
4. Priser og betaling
1. Ved å inngå avtalen tilkjennegir partene at de anser prisene for å være rimelige og rettferdige.
2. Med mindre annet er avtalt, skal Kunden ha betalt hele vederlaget umiddelbart før tjenesten påbegynnes ved hjelp av den betalingsmåten som tilbys. Ved betaling med faktura gjelder en betalingsfrist på 14 dager.
3. Hvis den avtalte betalingsfristen overskrides, og i ethvert annet tilfelle av mislighold, har Vignette & Visa B.V. rett til å suspendere enhver ytelse så lenge misligholdet varer. Vignette & Visa B.V. har også rett til umiddelbart å belaste kunden morarenter på 1 % av hovedstolen per måned samt et beløp for utenrettslige inndrivelseskostnader. Sistnevnte kostnader beløper seg til 15 % av hovedstolen med et minimumsbeløp på EUR. 40,- ekskl. mva.
4. Kunden kan ikke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Vignette & Visa B.V. foreta motregning og/eller suspensjon og/eller fradrag for sine betalingsforpliktelser.
 
5. Oppsigelse av avtalen
1. Vignette & Visa B.V. har rett til å si opp avtalen med Kunden med umiddelbar virkning for fremtiden ved skriftlig varsel uten (ytterligere) forhåndsvarsel om mislighold og uten rett til kompensasjon, dersom:
(a) Kunden innstiller eller på annen måte avvikler hele eller deler av sin virksomhet og/eller i vesentlig grad endrer eller overfører sin virksomhet til en tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Vignette & Visa B.V;
b) Kunden innvilges betalingsinnstilling (midlertidig eller på annen måte) eller Kunden erklæres konkurs, Kunden søker om gjeldsordning eller Kunden settes under vergemål eller administrasjon.
c) Det på noe tidspunkt viser seg at Kunden har gitt uriktige opplysninger eller på annen måte har villedet Vignette & Visa B.V..
(d) Kunden bryter disse eller andre gjeldende vilkår og betingelser.
2. Ved oppsigelse av avtalen forfaller alle betalinger som Kunden skylder Vignette & Visa B.V. umiddelbart til betaling i sin helhet. Innbetalte beløp skal ikke refunderes.
3. Med mindre annet er angitt, skal oppsigelsen av avtalen mellom Vignette & Visa B.V. og kunden ikke påvirke avtalen mellom kunden og Vignettutstederen.
 
6. Ansvar
1. Dersom Vignette & Visa B.V. uten opphold blir ansvarlig overfor kunden, er dette ansvaret til enhver tid begrenset til beløpet på det eventuelle fakturabeløpet som ligger til grunn for tapet, med tillegg av 15 %, eller til det beløpet som Vignette & Visa B.V. har tegnet yrkes- eller bedriftsansvarsforsikring for.
2. Vignette & Visa B.V.s ansvar omfatter til enhver tid ikke personskade eller følgeskader og, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, heller ikke tingskade, immateriell skade eller tapt fortjeneste.
3. Vignette & Visa B.V. er ikke ansvarlig for Vignettutstederens uttalelser, handlinger eller opptreden. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er Vignette & Visa B.V. ikke part i avtalen som Kunden inngår med en Vignettutsteder.
4. Kunden skal holde Vignette & Visa B.V. skadesløs for tredjemanns tap som oppstår i forbindelse med avtalen fordi Vignette & Visa B.V. har handlet, herunder unnlatt å handle, på grunnlag av informasjon, data og dokumenter fra Kunden som er unøyaktige, ufullstendige eller forsinkede, eller i strid med disse generelle vilkårene.
5. I alle tilfeller er fristen for å saksøke Vignette & Visa B.V. for å kreve erstatning, for eksempel i form av skadeserstatning, begrenset til 12 måneder etter utførelsen av bestillingen.
6. Kunden er uttrykkelig klar over at Vignette & Visa B.V. kun er et mellomledd i avtalen mellom kunden og Vignette-utstederen, og at Vignette & Visa B.V. uttrykkelig ikke er part i avtalen eller gir tillatelse til å kjøre på (internasjonale) veier.
7. Paragraf 7:408 og 7:764 i den nederlandske sivilloven er unntatt i avtalen.
 
7. Personvern og immaterielle rettigheter
1. Kunden er innforstått med at Vignette & Visa B.V. bruker (personlige) opplysninger til bruk for vignetter.
2. Alle immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedet, for eksempel design, bilder, videoer, tekster og lydfiler, tilhører Vignette & Visa B.V.. Tredjeparter kan ikke bruke eller reprodusere dem kommersielt uten forutgående samtykke fra Vignette & Visa B.V..
3. Vignette & Visa B.V. kan bruke alle anonymiserte opplysninger til markedsføring, opplæring, rådgivning og statistiske formål. Alle opplysninger vil bli oppbevart anonymisert og eventuelt brukt etter sletting, uansett årsak.
 
8. Force majeure
1. I tillegg til det som følger av lov og rettspraksis, omfatter force majeure alle ytre årsaker, forutsette eller uforutsette, som Vignette & Visa B.V. ikke kan påvirke. Dette omfatter streik, trafikkforstyrrelser, uforutsett stagnasjon, forstyrrelser i energiforsyningen, forstyrrelser hos leverandører, import- og/eller eksportrestriksjoner, transportvansker, brann, tap eller skade under transport, epidemier, pandemier og myndighetstiltak.
2. Under force majeure suspenderes Vignette & Visa B.V.s forpliktelser. Hvis oppfyllelse på grunn av force majeure er umulig i mer enn én måned, eller hvis det foreligger andre omstendigheter som gjør det uforholdsmessig vanskelig for Vignette & Visa B.V. å oppfylle sine forpliktelser, har Vignette & Visa B.V. rett til å heve avtalen helt eller delvis ved å varsle kunden og uten rettslig inngripen, uten at det i så fall foreligger noen plikt til å betale erstatning.
3. Hvis Vignette & Visa B.V. i tilfelle force majeure allerede har oppfylt en del av sine forpliktelser, har Vignette & Visa B.V. rett til å fakturere separat den delen som allerede er stilt til rådighet eller utført, eller, ved forskuddsbetaling, å kreditere en del av denne.
 
9. Verneting, lovvalg og overføring av rettigheter
1. Vignette & Visa B.V. har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en tredjepart. Kunden har kun rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart med skriftlig samtykke fra Vignette & Visa B.V..
2. Denne - og andre - avtaler som er inngått mellom partene, reguleres utelukkende av nederlandsk lov, med uttrykkelig unntak av Wien-konvensjonen om kjøpsrett. Dersom det i fremtiden skulle oppstå en forpliktelse mellom partene på annen måte enn som følge av en avtale, skal nederlandsk lov også gjelde for denne forpliktelsen.
3. Domstolen i distriktet der Vignette & Visa B.V. har sitt hovedforretningssted, har eksklusiv og absolutt jurisdiksjon til å ta stilling til en tvist som gjelder et (juridisk) forhold til Vignette & Visa B.V..

Disse generelle vilkårene er utarbeidet av Bleijerveld Juridisch advies.

Disse generelle vilkårene er oversatt fra nederlandsk. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den oversatte versjonen og den nederlandske originalteksten, er det den nederlandske versjonen som gjelder. Du kan lese den nederlandske versjonen via denne lenken.