Termeni și condiții Vignette & Visa B.V.

1. Părți și definiții
1. Vignette & Visa B.V., înregistrată la Camera de Comerț cu numărul 90577434, cu sediul la Oudenoord 285b (3513 EP) în Utrecht, utilizatorul acestor termeni și condiții generale.
2. Mai multe detalii despre Vignette & Visa B.V.:
Website: tollvignettes.com
Adresa de e-mail: [email protected]
Număr(e) de identificare TVA: NL86 5371131B01
3. Clientul: cumpărătorul (potențial) al serviciilor oferite de Vignette & Visa B.V.
4. 4. Emitentul vinietei: autoritatea care emite vinieta pentru Client, fiind unul dintre emitenții enumerați mai jos:
- ASFINAG (Austria) https://asfinag.at
- Oficiul Federal pentru Vamă și Securitatea Frontierelor FOCBS (Elveția) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Republica Cehă) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovacia) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenia) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Ungaria) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (România) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgaria) https://web.bgtoll.bg/
5. Oferta: declarația (de preț) pentru furnizarea de servicii de către Vignette & Visa B.V.

1. Aplicabilitate
1. Vignette & Visa B.V. declară că acești termeni și condiții generale se aplică utilizării site-ului său web și oricărei oferte făcute de Vignette & Visa B.V. și, indiferent dacă rezultă sau nu din acestea, acordurilor încheiate între părți. În măsura în care conținutul lor nu a fost modificat și nu se aplică condiții mai specifice între părți, aceste condiții generale se vor aplica și în cazul viitoarelor relații contractuale dintre părți.
2. Abaterile de la aceste condiții generale se aplică numai în măsura în care au fost convenite în mod expres în scris de către părți.
3. Condițiile generale (de cumpărare) ale Clientului sunt respinse în mod expres.
4. Părțile terțe angajate de Vignette & Visa B.V. pentru executarea contractului pot invoca, de asemenea, acești termeni și condiții generale.
5. În cazul în care una sau mai multe (parte(e)) din dispozițiile prezentelor condiții generale sunt nule și neavenite sau anulate, celelalte dispoziții ale prezentelor condiții generale continuă să se aplice. În acest caz, părțile se consultă pentru a conveni asupra unor noi norme care să înlocuiască dispozițiile nule sau anulate, în care scopul și semnificația dispozițiilor nule sau anulate să fie exprimate cât mai mult posibil.

2. Oferta și acordul
1. Fiecare ofertă, fie că este sub forma unei oferte sau în alt mod, este în întregime și necondiționat liberă de obligații și revocabilă, cu excepția cazului în care Vignette & Visa B.V. indică altfel în scris.
2. Prețurile indicate pe site-ul web sau în orice altă formă de ofertă sunt, în principiu, exprimate în euro și nu includ TVA de 21% și sunt supuse taxelor, suprataxelor și altor factori. Clientul este de acord în mod expres că Vignette & Visa B.V. poate aplica cotele locale de TVA, având în vedere natura și executarea contractului.
3. Toate declarațiile Vignette & Visa B.V. cu privire la serviciile care urmează să fie furnizate sunt doar indicații. O abatere minoră de la acestea în ceea ce este livrat nu va duce la neîndeplinirea contractului din partea Vignette & Visa B.V..
4. Erorile de redactare și greșelile evidente din ofertă nu sunt obligatorii pentru Vignette & Visa B.V..
5. Vignette & Visa B.V. este liberă să încredințeze misiunea unor terți. 6. Secțiunea 7:404 din Codul civil este exclusă în mod expres din contract.
6. Un contract este încheiat atunci când ambele părți au semnat o ofertă în scris, după ce Vignette & Visa B.V. a confirmat acceptarea ofertei sale în scris sau în format electronic sau după ce Vignette & Visa B.V., sau o terță parte în numele său, a început executarea contractului.
7. Vignette & Visa B.V. se va strădui să îndeplinească contractul în perioada specificată/estimată. Această perioadă nu este fatală, ceea ce înseamnă că Clientul trebuie întotdeauna să notifice mai întâi Vignette & Visa B.V. cu privire la neîndeplinirea obligațiilor, prin care trebuie să se acorde o perioadă lungă și rezonabilă de executare, înainte de a se putea lua orice măsură de remediere.
8. Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres și în scris, Vignette & Visa B.V. va avea în orice moment libertatea de a alege metodele de lucru care vor fi utilizate în executarea contractului. Prin urmare, Vignette & Visa B.V. este liberă să decidă, înainte și/sau în timpul executării contractului, să utilizeze alte metode de lucru în executarea contractului.
9. Vignette & Visa B.V. nu este, în mod expres, parte la un acord încheiat între Client și Emitent Vignette sau terțe părți. Litigiile care decurg dintr-un astfel de acord urmează să fie soluționate de către părțile însele. Vignette & Visa B.V. nu joacă niciun rol în acest sens.

3. Obligațiile Clientului
1. Clientul trebuie să ofere Vignette & Visa B.V. posibilitatea de a realiza misiunea. 2. Clientul se obligă să ofere cooperarea necesară pentru ca Vignette & Visa B.V. să execute contractul.
2. Clientul se asigură că toate datele pe care Vignette & Visa B.V. le indică ca fiind necesare sau pe care clientul ar trebui să le înțeleagă în mod rezonabil ca fiind necesare pentru executarea acordului sunt furnizate la timp către Vignette & Visa B.V.. De exemplu, dar fără a se limita la acestea, tipul de vehicul, data de începere dorită, perioada de valabilitate dorită, țara de înmatriculare a vehiculului, numărul de înmatriculare al vehiculului, adresa de e-mail și numărul de înmatriculare al vehiculului. Clientul însuși își asumă riscul și responsabilitatea livrării corecte și la timp a informațiilor solicitate și a conținutului acestora, indiferent de modul în care Clientul le furnizează. În cazul în care informațiile necesare nu sunt furnizate la timp către Vignette & Visa B.V., Vignette & Visa B.V. are dreptul de a suspenda executarea contractului și/sau de a factura Clientului costurile suplimentare rezultate din întârziere la tarifele obișnuite.
3. Toate daunele care rezultă din nerespectarea alineatului precedent vor fi suportate de către Client, iar Clientul va despăgubi Vignette & Visa B.V. în acest sens.
4. Clientul este obligat să examineze și să evalueze singur termenii și condițiile (generale) utilizate de Furnizorul de viniete, așa cum sunt prezentate în Ofertă. Vignette & Visa B.V. nu acționează în numele Clientului în această privință. În momentul în care Clientul acceptă o Ofertă, Clientul declară că a studiat Oferta și că a luat cunoștință de condițiile atașate la Ofertă.
5. 5. Litigiile legate de sau care decurg dintr-un acord între Client și Emitentul Vinieta se soluționează între părți.
6. Înainte de execuție, Clientul va pune la dispoziția Vignette & Visa B.V. elementele și informațiile convenite și solicitate. Vignette & Visa B.V. va evalua aceste elemente în măsura cunoștințelor sale. Cu toate acestea, Vignette & Visa B.V. nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere care rezultă din faptul că lucrările au fost totuși executate fără întârziere pe baza elementelor și informațiilor incorecte furnizate de Client.
7. Clientul garantează că materialele furnizate digital sunt sigure și nu conțin viruși sau alt conținut dăunător care ar putea în vreun fel să afecteze sistemele informatice, programele informatice ale Vignette & Visa B.V. și/sau ale unor terțe părți.
8. Clientul este obligat să verifice conformitatea vinietei din punct de vedere cantitativ și calitativ cât mai curând posibil, dar în termen de 24 de ore înainte de utilizare, și despăgubește Vignette & Visa B.V. împotriva oricăror consecințe în acest sens.
9. Secțiunea 7:408 din Codul civil olandez este exclusă în mod expres în contract în ceea ce privește Clientul care acționează în exercitarea unei profesii sau a unei afaceri, în urma căreia comenzile nu pot fi anulate. În cazul în care Clientul nu acționează în exercitarea unei profesii sau a unei afaceri, se aplică reglementarea legală privind anularea, prin care, în ceea ce privește salariile și cheltuielile rezonabile menționate la articolele 7:406 și 7:411 din Codul civil olandez, se iau în considerare/se calculează în orice caz următoarele componente: timpul de pregătire, costurile salariale, chiria, instalațiile, costurile de administrare, costurile de marketing/recrutare, costurile salariale ale personalului indirect, costurile salariale ale personalului indirect, amortizarea activelor comerciale, cheltuielile generale (administrare, P&O, informatizare și automatizare, finanțe, comunicare, gestionarea instalațiilor)."

4. Prețuri și plăți
1. Prin încheierea acordului, părțile indică faptul că ele consideră că prețurile sunt rezonabile și echitabile.
2. Cu excepția cazului în care nu s-a convenit altfel, Clientul trebuie să fi achitat integral taxa datorată imediat înainte de începerea furnizării serviciului prin intermediul metodei de plată oferite. În cazul în care se plătește prin factură, se aplică un termen de plată de 14 zile.
3. În cazul în care termenul de plată convenit este depășit, precum și în orice alt caz de neplată, Vignette & Visa B.V. are dreptul de a suspenda orice prestație pe durata nerespectării termenului de plată. Vignette & Visa B.V. are, de asemenea, dreptul imediat de a percepe Clientului o dobândă de întârziere de 1% din suma principală pe lună, precum și o sumă pentru costurile de colectare extrajudiciară. Aceste din urmă costuri se ridică la 15% din suma principală datorată, cu o sumă minimă de EUR. 40,- fără TVA.
4. Fără consimțământul expres scris al Vignette & Visa B.V., Clientul nu are voie să aplice compensarea și/sau suspendarea și/sau deducerea în ceea ce privește obligațiile sale de plată.

5. Încetarea contractului
1. Vignette & Visa B.V. are dreptul de a rezilia contractul cu Clientul cu efect imediat pentru viitor, prin intermediul unei notificări scrise, fără o (altă) punere în întârziere prealabilă și fără niciun drept la despăgubiri, dacă:
(a) Clientul își întrerupe sau își lichidează în alt mod toate sau o parte din operațiunile sale comerciale și/sau își modifică în mod substanțial sau își transferă activitățile comerciale către o terță parte fără acordul prealabil scris al Vignette & Visa B.V;
b) Clientului i se acordă o suspendare a plăților (provizorie sau de altă natură) sau Clientul este declarat în stare de faliment, Clientul solicită un acord de reeșalonare a datoriilor sau Clientul este plasat sub tutelă sau administrare.
c) În orice moment se pare că Clientul a furnizat informații incorecte sau a indus în eroare Vignette & Visa B.V. în orice alt mod.
(d) Clientul încalcă acești termeni și condiții sau alți termeni și condiții aplicabile.
2. În cazul rezilierii contractului, toate plățile datorate de Client către Vignette & Visa B.V. sunt imediat scadente și plătibile în întregime. Sumele plătite nu se restituie.
3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, rezilierea acordului dintre Vignette & Visa B.V. și Client nu afectează acordul dintre Client și Emitentul Vignette.

6. Răspundere
1. În cazul în care Vignette & Visa B.V. este răspunzătoare față de Client fără întârziere, această răspundere va fi limitată în orice moment la valoarea facturii, dacă este cazul, din care a rezultat pierderea, plus 15%, sau la valoarea la care dă dreptul asigurarea de răspundere civilă profesională sau comercială încheiată de Vignette & Visa B.V..
2. Răspunderea Vignette & Visa B.V. nu se extinde în orice moment asupra vătămărilor corporale sau asupra pierderilor sau daunelor indirecte și, cu excepția intenției sau a neglijenței grave, nici asupra daunelor materiale, a daunelor imateriale sau a pierderilor de profit.
3. Vignette & Visa B.V. nu este responsabilă pentru declarațiile, acțiunile sau comportamentul emitentului vinietei. 4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, Vignette & Visa B.V. nu este parte la acordul pe care Clientul îl încheie cu un Emitent de viniete.
4. Clientul va despăgubi Vignette & Visa B.V. împotriva pierderilor cauzate de terți în legătură cu contractul, deoarece Vignette & Visa B.V. a acționat, inclusiv a omis să acționeze, pe baza informațiilor, datelor și documentelor furnizate de Client care sunt inexacte, incomplete sau întârziate, sau care contravin acestor Termeni și condiții generale.
5. În toate cazurile, perioada în care Vignette & Visa B.V. poate fi acționată în justiție pentru orice măsură de remediere, cum ar fi despăgubirea pentru daune, este limitată la 12 luni de la executarea comenzii.
6. Clientul este în mod expres conștient de faptul că Vignette & Visa B.V. este doar un intermediar în acordul dintre Client și emitentul Vignette și că Vignette & Visa B.V. nu este în mod expres parte la acord și nu acordă permisiunea de a conduce pe drumurile (internaționale).
7. Secțiunile 7:408 și 7:764 din Codul civil olandez sunt excluse în cadrul acordului.

7. Confidențialitate și proprietate intelectuală
1. Clientul este de acord că Vignette & Visa B.V. utilizează date (personale) pentru aplicarea vinietelor.
2. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului web, cum ar fi desenele, imaginile, videoclipurile, textele și fișierele de sunet, aparțin Vignette & Visa B.V.. Terțele părți nu pot să le utilizeze sau să le reproducă în scop comercial fără acordul prealabil al Vignette & Visa B.V..
3. Toate datele, odată anonimizate, pot fi utilizate de Vignette & Visa B.V. în scopuri promoționale, de formare și de consiliere sau în scopuri statistice. 4. Toate datele vor fi păstrate anonime și, eventual, utilizate după ștergerea lor, indiferent de motiv.

8. Forța majoră
1. În plus față de ceea ce se înțelege prin lege și jurisprudență, forța majoră include toate cauzele externe, prevăzute sau neprevăzute, pe care Vignette & Visa B.V. nu le poate influența. Aceasta va include greve, întreruperi de trafic, stagnări neprevăzute, întreruperi în aprovizionarea cu energie, întreruperi la furnizori, restricții de import și/sau export, dificultăți de transport, incendii, pierderi sau daune în timpul transportului, epidemii, pandemii și măsuri guvernamentale.
2. În caz de forță majoră, obligațiile Vignette & Visa B.V. sunt suspendate. În cazul în care îndeplinirea din cauza forței majore este imposibilă pentru o perioadă mai mare de o lună sau dacă există alte circumstanțe care îngreunează în mod disproporționat îndeplinirea obligațiilor Vignette & Visa B.V., Vignette & Visa B.V. este autorizată să rezilieze contractul, în totalitate sau parțial, prin intermediul unei notificări către Client și fără intervenție judiciară, fără a exista vreo obligație de a plăti despăgubiri în acest caz.
3. În cazul în care, atunci când intervine forța majoră, Vignette & Visa B.V. și-a îndeplinit deja o parte din obligațiile sale, aceasta este îndreptățită să factureze separat partea deja pusă la dispoziție sau executată sau, în cazul plăților în avans, să crediteze o parte din aceasta.

9. Forul, alegerea legii aplicabile și transferul de drepturi
1. Vignette & Visa B.V. este autorizată să își transfere drepturile și obligațiile care decurg din prezentul contract către o terță parte. 2. Clientul este autorizat să își transfere drepturile și obligațiile către o terță parte numai cu acordul scris al Vignette & Visa B.V..
2. Prezentul - și alte acorduri încheiate între părți - este guvernat exclusiv de legislația olandeză, cu excepția expresă a Convenției de la Viena privind vânzările. În cazul în care, în viitor, între părți apare o obligație care nu este rezultatul unui acord, obligația respectivă va fi, de asemenea, reglementată de legislația olandeză.
3. Tribunalul din districtul în care se află sediul principal al Vignette & Visa B.V. are competență absolută exclusivă pentru a lua cunoștință de un litigiu privind o relație (juridică) cu Vignette & Visa B.V.

Acești termeni și condiții generale au fost întocmite de Bleijerveld Juridisch advies.

Acești termeni și condiții generale au fost traduși din limba olandeză. În cazul în care există discrepanțe între versiunea tradusă și textul original în limba olandeză, prevalează versiunea în limba olandeză. Versiunea în limba olandeză poate fi consultată prin intermediul acestui link.