Splošni pogoji Vignette & Visa B.V.

1. Stranke in opredelitve pojmov
1. Družba Vignette & Visa B.V., registrirana pri gospodarski zbornici pod številko 90577434, s sedežem na naslovu Oudenoord 285b (3513 EP) v Utrechtu, uporabnik teh splošnih pogojev.
2. Nadaljnji podatki o družbi Vignette & Visa B.V.:
Spletna stran: tollvignettes.com
Elektronski naslov: [email protected]
Identifikacijske številke za DDV: NL86 5371131B01
3. Stranka: (potencialni) kupec storitev, ki jih ponuja podjetje Vignette & Visa B.V.
4. Izdajatelj vinjete: organ, ki izda vinjeto za stranko in je eden od izdajateljev, navedenih spodaj:
- ASFINAG (Avstrija) https://asfinag.at
- Zvezni urad za carino in mejno varnost FOCBS (Švica) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastrukture (Češka) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovaška) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenija) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Madžarska) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Romunija) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bolgarija) https://web.bgtoll.bg/
5. Ponudba: izjava o (ceni) za opravljanje storitev družbe Vignette & Visa B.V.

1. Uporaba
1. Družba Vignette & Visa B.V. izjavlja, da se ti splošni pogoji uporabljajo za uporabo njenega spletnega mesta in vsako ponudbo družbe Vignette & Visa B.V. ter, ne glede na to, ali izhajajo iz nje ali ne, za pogodbe, ki jih stranke sklenejo med seboj. V kolikor se njihova vsebina ni spremenila in med strankama ne veljajo bolj specifični pogoji, bodo ti splošni pogoji veljali tudi za prihodnja pogodbena razmerja med strankama.
2. Odstopanja od teh splošnih pogojev veljajo le, če se o njih stranki izrecno pisno dogovorita.
3. Splošni (nakupni) pogoji naročnika so izrecno zavrnjeni.
4. Na te splošne pogoje se lahko sklicujejo tudi tretje osebe, ki jih družba Vignette & Visa B.V. angažira za izvajanje pogodbe.
5. Če je ena ali več (del(i)) določb teh splošnih pogojev nična(i) ali razveljavljena(i), preostale določbe teh splošnih pogojev veljajo še naprej. Stranki se nato posvetujeta, da bi se dogovorili o novih pravilih, ki bodo nadomestila neveljavne ali razveljavljene določbe, v katerih bosta čim bolj izražena namen in pomen neveljavnih ali razveljavljenih določb.

2. Ponudba in sporazum
1. Vsaka ponudba, ne glede na to, ali je v obliki ponudbe ali kako drugače, je v celoti in brezpogojno neobvezujoča in preklicljiva, razen če družba Vignette & Visa B.V. pisno ne navede drugače.
2. Cene, navedene na spletni strani ali v kateri koli drugi obliki ponudbe, so načeloma v evrih in brez 21-odstotnega DDV ter ob upoštevanju dajatev, pribitkov in drugih dejavnikov. Stranka se izrecno strinja, da lahko družba Vignette & Visa B.V. glede na naravo in izvajanje pogodbe uporablja lokalne stopnje DDV.
3. Vse izjave družbe Vignette & Visa B.V. o storitvah, ki bodo opravljene, so le okvirne. Manjše odstopanje od tega pri dobavljenem ne pomeni, da podjetje Vignette & Visa B.V. ne izpolni pogodbe.
4. Očitne tiskarske napake in pomote v ponudbi za družbo Vignette & Visa B.V. niso zavezujoče.
5. Družba Vignette & Visa B.V. ima pravico, da nalogo opravi tretja oseba. Člen 7:404 civilnega zakonika je izrecno izključen iz pogodbe.
6. Pogodba je sklenjena, ko obe stranki podpišeta pisno ponudbo, ko podjetje Vignette & Visa B.V. pisno ali elektronsko potrdi sprejem ponudbe ali ko podjetje Vignette & Visa B.V. ali tretja oseba v njegovem imenu začne z izvajanjem.
7. Družba Vignette & Visa B.V. si bo prizadevala izpolniti pogodbo v določenem/ocenjenem roku. Ta rok ni usoden, kar pomeni, da mora Naročnik vedno najprej obvestiti družbo Vignette & Visa B.V. o neizpolnitvi obveznosti, pri čemer mora biti dan dolg in razumen rok za izpolnitev, preden se lahko uporabi kakršno koli pravno sredstvo.
8. Vignette & Visa B.V. lahko vedno prosto izbira delovne metode, ki jih bo uporabila pri izvajanju pogodbe, razen če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače. Družba Vignette & Visa B.V. se lahko torej pred in/ali med izvajanjem pogodbe svobodno odloči, da bo pri izvajanju pogodbe uporabila druge delovne metode.
9. Vignette & Visa B.V. izrecno ni stranka pogodbe, sklenjene med Stranko in Izdajateljem vinjet ali tretjimi osebami. Spore, ki izhajajo iz takšnega sporazuma, morata stranki reševati sami. Družba Vignette & Visa B.V. pri tem ne sodeluje.

3. Obveznosti stranke
1. Naročnik mora družbi Vignette & Visa B.V. omogočiti izvedbo naloge. 2. Naročnik se zavezuje, da bo družbi Vignette & Visa B.V. zagotovil sodelovanje, ki je potrebno za izvedbo pogodbe.
2. Naročnik zagotovi, da so vsi podatki, za katere Vignette & Visa B.V. navede, da so potrebni ali za katere bi moral naročnik razumno razumeti, da so potrebni za izvedbo sporazuma, pravočasno posredovani družbi Vignette & Visa B.V. Na primer, vendar ne omejeno na vrsto vozila, želeni datum začetka veljavnosti, želeno obdobje veljavnosti, državo registracije vozila, registrsko številko vozila, elektronski naslov in številko vozila. Stranka sama nosi tveganje in odgovornost za pravilno in pravočasno dostavo zahtevanih informacij in njihove vsebine, ne glede na to, kako jih je posredovala. Če potrebne informacije družbi Vignette & Visa B.V. niso posredovane pravočasno, ima družba Vignette & Visa B.V. pravico začasno prekiniti izvajanje pogodbe in/ali Stranki zaračunati dodatne stroške, ki nastanejo zaradi zamude, po običajnih tarifah.
3. Vso škodo, ki nastane zaradi kršitve prejšnjega odstavka, nosi Naročnik, ki je dolžan Vignette & Visa B.V. v zvezi s tem povrniti škodo.
4. Stranka je dolžna sama preučiti in oceniti (splošne) pogoje, ki jih uporablja ponudnik vinjet in so prikazani v ponudbi. Družba Vignette & Visa B.V. v tem pogledu ne nastopa v imenu stranke. V trenutku, ko Stranka sprejme Ponudbo, Stranka izjavlja, da je preučila Ponudbo in se prepričala o pogojih, priloženih k Ponudbi.
5. Spore v zvezi s pogodbo med Stranko in Izdajateljem vinjet ali spore, ki izhajajo iz nje, rešujeta stranki.
6. Pred izvedbo mora Stranka družbi Vignette & Visa B.V. posredovati dogovorjene in zahtevane predmete in informacije. Vignette & Visa B.V. jih bo ocenila po svoji najboljši vednosti. Vendar družba Vignette & Visa B.V. ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala zato, ker je bilo delo kljub temu nemudoma izvedeno na podlagi nepravilnih zadev in informacij, ki jih je posredovala stranka.
7. Naročnik jamči, da je digitalno posredovano gradivo varno in ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih vsebin, ki bi lahko na kakršen koli način poškodovale računalniške sisteme, računalniške programe družbe Vignette & Visa B.V. in/ali tretjih oseb.
8. Naročnik je dolžan čim prej, vendar najkasneje v 24 urah pred uporabo, preveriti skladnost vinjete glede količine in kakovosti ter družbi Vignette & Visa B.V. jamči za vse posledice v zvezi s tem.
9. Člen 7:408 nizozemskega civilnega zakonika je v pogodbi izrecno izključen v zvezi z naročnikom, ki deluje v okviru opravljanja poklica ali dejavnosti, zaradi česar naročil ni mogoče preklicati. V primeru, da Naročnik ne deluje v okviru opravljanja poklica ali dejavnosti, se uporablja zakonska ureditev glede odpovedi, pri čemer se glede razumnih plač in stroškov iz členov 7:406 in 7:411 nizozemskega civilnega zakonika v vsakem primeru upoštevajo/izračunajo naslednje sestavine: čas priprave, stroški plač, najemnina, objekti, stroški upravljanja, stroški trženja/zaposlovanja, stroški plač posrednega osebja, amortizacija poslovnih sredstev, splošni stroški (upravljanje, P&O, informatizacija in avtomatizacija, finance, komunikacije, upravljanje objektov)."

4. Cene in plačila
1. S sklenitvijo pogodbe stranki izjavljata, da menita, da so cene razumne in poštene.
2. Če ni drugače dogovorjeno, mora stranka tik pred začetkom opravljanja storitve v celoti plačati zapadlo pristojbino z uporabo ponujenega načina plačila, razen če ni drugače dogovorjeno. V primeru plačila z računom velja 14-dnevni plačilni rok.
3. V primeru prekoračitve dogovorjenega plačilnega roka in v vsakem drugem primeru neizpolnitve obveznosti ima družba Vignette & Visa B.V. pravico, da za čas trajanja neizpolnitve obveznosti začasno ustavi kakršno koli izpolnjevanje obveznosti. Družba Vignette & Visa B.V. je prav tako takoj upravičena stranki zaračunati zamudne obresti v višini 1 % glavnice na mesec ter znesek za stroške izvensodne izterjave. Slednji stroški znašajo 15 % dolgovanega zneska glavnice, pri čemer je najnižji znesek EUR. 40,- brez DDV.
4. Brez izrecnega pisnega soglasja družbe Vignette & Visa B.V. Stranka ne sme uporabiti pobota in/ali odloga in/ali odbitka v zvezi s svojimi plačilnimi obveznostmi.

5. Odpoved pogodbe
1. Vignette & Visa B.V. ima pravico, da s pisnim obvestilom brez (dodatnega) predhodnega obvestila o neizpolnjevanju obveznosti in brez pravice do odškodnine s takojšnjim učinkom za naprej prekine pogodbo s Stranko, če
Vignette & Visa B.V. ne more odpovedati pogodbe z odpovednim rokom, če: (a) Stranka brez predhodnega pisnega soglasja Vignette & Visa B.V. preneha ali drugače ukine celotno ali del svojega poslovanja in/ali bistveno spremeni ali prenese svoje poslovne dejavnosti na tretjo osebo;
b) Stranki je odobrena začasna ali drugačna prekinitev plačil ali je nad Stranko razglašen stečaj, Stranka zaprosi za dogovor o reprogramiranju dolga ali je Stranka pod skrbništvom ali upravo.
c) kadar koli se izkaže, da je Stranka navedla napačne podatke ali na kakršen koli drug način zavedla družbo Vignette & Visa B.V.
(d) Stranka krši te ali druge veljavne pogoje in določila.
2. V primeru prekinitve pogodbe vsa plačila, ki jih stranka dolguje družbi Vignette & Visa B.V., takoj v celoti zapadejo v plačilo. Plačana denarna sredstva se ne vračajo.
3. Če ni drugače določeno, prenehanje pogodbe med družbo Vignette & Visa B.V. in Stranko ne vpliva na pogodbo med Stranko in Izdajateljem vinjet.

6. Odgovornost
1. Če bo družba Vignette & Visa B.V. brez odlašanja odgovorna Stranki, bo ta odgovornost vedno omejena na znesek morebitnega računa, iz katerega je nastala škoda, povečan za 15 %, sicer pa na znesek, ki ga daje zavarovanje poklicne ali poslovne odgovornosti, ki ga je sklenila družba Vignette & Visa B.V.
2. Odgovornost družbe Vignette & Visa B.V. se vedno ne nanaša na telesne poškodbe ali posledično izgubo ali škodo in, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti, tudi ne na premoženjsko škodo, nematerialno škodo ali izgubo dobička.
3. Družba Vignette & Visa B.V. ni odgovorna za izjave, dejanja ali ravnanje izdajatelja vinjet. Če ni izrecno navedeno drugače, Vignette & Visa B.V. ni stranka pogodbe, ki jo Stranka sklene z Izdajateljem vinjet.
4. Stranka mora družbi Vignette & Visa B.V. povrniti škodo tretjim osebam, ki nastane v zvezi s pogodbo, ker je družba Vignette & Visa B.V. ukrepala, vključno z opustitvijo ukrepanja, na podlagi informacij, podatkov in dokumentov, ki jih je stranka predložila netočno, nepopolno ali prepozno ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji.
5. V vseh primerih je rok, v katerem je mogoče družbo Vignette & Visa B.V. tožiti za kakršno koli pravno sredstvo, kot je odškodnina, omejen na 12 mesecev po izvršitvi naročila.
6. Stranka se izrecno zaveda, da je Vignette & Visa B.V. le posrednik v dogovoru med stranko in izdajateljem vinjete ter da Vignette & Visa B.V. izrecno ni pogodbena stranka in ne daje dovoljenja za vožnjo po (mednarodnih) cestah.
7. Člena 7:408 in 7:764 nizozemskega civilnega zakonika sta v sporazumu izključena.

7. Zasebnost in intelektualna lastnina
1. Stranka se strinja, da družba Vignette & Visa B.V. uporablja (osebne) podatke za uporabo vinjet.
2. Vse pravice intelektualne lastnine na vsebini spletnega mesta, kot so modeli, slike, videoposnetki, besedila in zvočne datoteke, pripadajo družbi Vignette & Visa B.V.. Tretje osebe jih ne smejo komercialno uporabljati ali reproducirati brez predhodnega soglasja družbe Vignette & Visa B.V..
3. Vignette & Visa B.V. lahko vse podatke po anonimizaciji uporabi za promocijske, izobraževalne in svetovalne ali statistične namene. Vsi podatki bodo po izbrisu iz kakršnega koli razloga shranjeni v anonimizirani obliki in morebiti uporabljeni.

8. Višja sila
1. Višja sila poleg tega, kar je razumljeno v zakonu in sodni praksi, vključuje vse zunanje vzroke, predvidene ali nepredvidene, na katere družba Vignette & Visa B.V. ne more vplivati. Sem spadajo stavke, motnje v prometu, nepredvideni zastoji, motnje v oskrbi z energijo, motnje pri dobaviteljih, omejitve uvoza in/ali izvoza, težave pri prevozu, požar, izguba ali poškodba med prevozom, epidemije, pandemije in vladni ukrepi.
2. Med višjo silo so obveznosti družbe Vignette & Visa B.V. prekinjene. 3. Če izpolnitev zaradi višje sile ni mogoča dlje kot en mesec ali če obstajajo druge okoliščine, ki družbi Vignette & Visa B.V. nesorazmerno otežujejo izpolnjevanje obveznosti, je družba Vignette & Visa B.V. pooblaščena, da v celoti ali delno razdre pogodbo z obvestilom stranki in brez posredovanja sodišča, ne da bi v tem primeru obstajala obveznost plačila nadomestila.
3. Če je družba Vignette & Visa B.V. ob nastopu višje sile že izpolnila del svojih obveznosti, ima pravico, da del, ki je bil že dan na razpolago ali izveden, zaračuna ločeno ali, v primeru predplačil, del predplačil knjiži v dobro.

9. Forum, izbira prava in prenos pravic
1. Družba Vignette & Visa B.V. je pooblaščena, da svoje pravice in obveznosti iz te pogodbe prenese na tretjo osebo. 2. Naročnik je upravičen prenesti svoje pravice in obveznosti na tretjo osebo le s pisnim soglasjem družbe Vignette & Visa B.V..
2. Za to - in druge - pogodbe, sklenjene med strankama, velja izključno nizozemsko pravo, z izrecno izjemo Dunajske prodajne konvencije. Če v prihodnosti med strankama nastane obveznost, ki ni posledica sporazuma, tudi za to obveznost velja nizozemsko pravo.
3. Sodišče v okrožju glavnega sedeža družbe Vignette & Visa B.V. je izključno absolutno pristojno za obravnavo sporov v zvezi s (pravnim) razmerjem z družbo Vignette & Visa B.V.

Te splošne pogoje je pripravilo podjetje Bleijerveld Juridisch advies.

Ti splošni pogoji so bili prevedeni iz nizozemščine. V primeru kakršnih koli razlik med prevedeno različico in izvirnim nizozemskim besedilom prevlada nizozemska različica. Nizozemska različica je na voljo na tej povezavi.