Informacioni i Kompanisë

Ky website është një shërbim interneti i ofruar nga:

Vignette & Visa B.V.
Oudenoord 285B
3513 EP Utrecht
Holanda

Adresa e email-it: [email protected]

Regjistruar në regjistrin tregtar
Vendi i regjistrimit: Dhomë e Tregtisë Holandeze
Numri i regjistrimit: 90577434
Numri i TVSH-së: NL865371131B01