Kushtet e përgjithshme Vignette & Visa B.V.

1. Palët dhe përkufizimet
1. Vignette & Visa B.V., e regjistruar në Dhomën e Tregtisë me numrin 90577434, me vendndodhje në Oudenoord 285b (3513 EP) në Utrecht, përdorues i këtyre kushteve dhe kushteve të përgjithshme.
2. Informacione të mëtejshme nga Vignette & Visa B.V.:
Faqja e internetit: tollvignettes.com
Adresa e emailit: [email protected]
Numrat e identifikimit të TVSH-së: NL86 5371131B01
3. Klienti: klienti (potencial) i shërbimeve të ofruara nga Vignette & Visa B.V.
4. Lëshuesi i vinjetës: agjencia që lëshon vinjetën për Klientin, duke qenë një nga ofruesit e mëposhtëm:
- ASFINAG (Austri) https://asfinag.at
- Zyra Federale për Doganat dhe Sigurinë Kufitare FOCBS (Zvicër) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Republika Çeke) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Sllovaki) https://eznamka.sk
- DARS (Slloveni) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Hungari) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumani) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bullgari) https://web.bgtoll.bg/
5. Kuotimi: kuotimi (çmimi) për shërbimet e Vignette & Visa B.V.

1. Zbatueshmëria
1. Vignette & Visa B.V. deklaron këto terma dhe kushte të përgjithshme të zbatueshme për përdorimin e faqes së saj të internetit dhe çdo ofertë nga Vignette & Visa B.V. dhe, pavarësisht nëse rezultojnë ose jo nga kjo, marrëveshjet që palët kanë lidhur me njëra-tjetrën. Në masën që përmbajtja e këtu nuk është ndryshuar dhe nuk zbatohen kushte më specifike midis palëve, këto terma dhe kushte të përgjithshme do të zbatohen gjithashtu për marrëdhëniet kontraktuale të ardhshme ndërmjet palëve.
2. Devijimet nga këto kushte zbatohen vetëm për aq sa janë rënë dakord shprehimisht me shkrim nga palët.
3. Kushtet e përgjithshme (blerje) të Klientit refuzohen shprehimisht.
4. Palët e treta të shërbyera nga Vignette & Visa B.V. të përfshirë në ekzekutimin e marrëveshjes mund të mbështeten gjithashtu në këto terma dhe kushte të përgjithshme.
5. Nëse një ose më shumë (pjesë(t)) e dispozitave të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme janë të pavlefshme ose anulohen, dispozitat e tjera të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme do të vazhdojnë të zbatohen. Palët më pas do të hyjnë në konsultim për të rënë dakord për rregulla të reja për të zëvendësuar dispozitat e pavlefshme ose të pavlefshme, në të cilat qëllimi dhe shtrirja e dispozitave të pavlefshme ose të pavlefshme do të pasqyrohet sa më shumë që të jetë e mundur.
 
2. Ofertë dhe marrëveshje
1. Çdo ofertë, në formën e Kuotimit ose ndryshe, është plotësisht dhe pa kushte pa detyrim dhe e revokueshme, përveç rasteve kur deklarohet ndryshe me shkrim nga Vignette & Visa B.V. tregohet.
2. Çmimet e deklaruara në faqen e internetit ose në një formë tjetër oferte janë në parim në Euro dhe përjashtojnë TVSH-në 21% dhe i nënshtrohen tarifave, tarifave shtesë dhe faktorëve të tjerë. Klienti pajtohet shprehimisht që Vignette & Visa B.V. mund të aplikojë përqindjet e TVSH-së vendore në funksion të natyrës dhe zbatimit të marrëveshjes.
3. Të gjitha deklaratat nga Vignette & Visa B.V. e shërbimeve që do të ofrohen janë vetëm indikacione. Një devijim i vogël nga kjo në mallrat e dorëzuara nuk çon në mangësi në përmbushjen e marrëveshjes nga ana e Vignette & Visa B.V.
4. Gabimet e dukshme të shkrimit dhe gabimet e paqëllimshme në ofertë nuk janë të detyrueshme për Vignette & Visa B.V.
5. Është Vignette & Visa B.V. të lirë për të kryer caktimin nga palët e treta. Art. 7:404 i Kodit Civil Hollandez përjashtohet shprehimisht nga marrëveshja.
6. Marrëveshja lidhet kur të dyja palët kanë nënshkruar një ofertë me shkrim, pasi Vignette & Visa B.V. ka konfirmuar pranimin e ofertës së tij me shkrim ose elektronik, ose pasi Vignette & Visa B.V., ose një palë e tretë në emër të saj, ka filluar zbatimin.
7. Vignette & Visa B.V. do të përpiqet të përmbushë marrëveshjen brenda periudhës së treguar/vlerësuar. Kjo periudhë nuk është fatale, që do të thotë se Customer Vignette & Visa B.V. duhet gjithmonë së pari të njoftojë për mospërmbushje, ku duhet të lejohet një periudhë e gjatë dhe e arsyeshme për pajtueshmërinë përpara se të merret ndonjë mjet juridik.
8. Përveçse kur është rënë dakord shprehimisht ndryshe me shkrim, Vignette & Visa B.V. është gjithmonë i lirë të zgjedhë metodat që do të përdoren në ekzekutimin e marrëveshjes. prandaj është i lirë të vendosë përpara dhe/ose gjatë ekzekutimit të marrëveshjes për të përdorur metoda të tjera për ekzekutimin e marrëveshjes.
9. Vignette & Visa B.V. shprehimisht nuk është palë në një marrëveshje të lidhur ndërmjet Klientit dhe Ofruesit të Vignettes ose palëve të treta. Mosmarrëveshjet që lindin nga një marrëveshje e tillë duhet të zgjidhen nga vetë palët. Vignette & Visa B.V. nuk luan asnjë rol në këtë.
 
3. Detyrimet e Klientit
1. Klienti informon Vignette & Visa B.V. me rastinid për të ekzekutuar komandën. Klienti merr përsipër të sigurojë bashkëpunimin e nevojshëm për ekzekutimin e marrëveshjes nga Vignette & Visa B.V..
2. Klienti siguron që të gjitha të dhënat e të cilave Vignette & Visa B.V. tregon se këto janë të nevojshme ose që Klienti duhet të kuptojë në mënyrë të arsyeshme se janë të nevojshme për ekzekutimin e marrëveshjes, për Vignette & Visa B.V. në kohën e duhur. sigurohen. Për shembull, por pa u kufizuar në, llojin e automjetit, datën e dëshiruar të fillimit, periudhën e dëshiruar të vlefshmërisë, vendin e regjistrimit të automjetit, numrin e regjistrimit të automjetit, adresën e emailit dhe numrin e automjetit të automjetit. Klienti mban rrezikun dhe përgjegjësinë për dorëzimin e saktë dhe në kohë të informacionit të kërkuar dhe përmbajtjes së tij, pavarësisht se si Klienti e ofron atë. Nëse informacioni i kërkuar nuk i jepet Vignette & Visa B.V. në kohën e duhur, janë siguruar, Vignette & Visa B.V. të drejtën për të pezulluar ekzekutimin e marrëveshjes dhe/ose për të ngarkuar klientin për kostot shtesë që rrjedhin nga vonesa me tarifat e zakonshme.
3. I gjithë dëmi që rezulton nga shkelja e paragrafit të mëparshëm do të përballohet nga Klienti dhe Klienti dëmshpërblen Vignette & Visa B.V. në atë drejtim.
4. Klienti është i detyruar të hetojë dhe vlerësojë kushtet (të përgjithshme) të aplikuara nga Ofruesi i Vignet, siç tregohet në Kuotim. Vignette & Visa B.V. nuk vepron për Klientin në këtë drejtim. Në momentin që Klienti pranon një Kuotim, Klienti deklaron se e ka studiuar Kuotimin dhe se është kënaqur me kushtet e bashkangjitura në Kuotim.
5. Mosmarrëveshjet në lidhje me një marrëveshje ndërmjet Konsumatorit dhe Ofruesit të Vinjetës ose që lindin prej saj duhet të zgjidhen nga palët në mënyrë reciproke.
6. Përpara zbatimit, Klienti duhet të sigurojë Vignette & Visa B.V me artikujt dhe informacionin e rënë dakord dhe të kërkuar. per te siguruar. Vignette & Visa B.V. do ta gjykojë këtë sipas njohurive të tij. Vignette & Visa B.V. megjithatë, nuk është përgjegjës për dëmet që lindin për shkak se puna është kryer pa vonesë në bazë të artikujve dhe informacioneve të pasakta të dhëna nga Klienti.
7. Klienti garanton që materiali i furnizuar në mënyrë dixhitale është i sigurt dhe nuk përmban viruse ose përmbajtje të tjera të dëmshme që mund të dëmtojnë në çfarëdo mënyre sistemet kompjuterike ose programet kompjuterike të Vignette & Visa B.V. dhe/ose palë të treta.
8. Klienti është i detyruar të kontrollojë përputhshmërinë e vinjetës për sa i përket sasisë dhe cilësisë sa më shpejt të jetë e mundur, por brenda 24 orëve para përdorimit dhe dëmshpërblen Vignette & Visa B.V. për çdo pasojë në këtë drejtim.
9. Neni 7:408 i Kodit Civil Hollandez përjashtohet shprehimisht nga marrëveshja në lidhje me Klientin që vepron në ushtrimin e një profesioni ose biznesi, që do të thotë se porositë nuk mund të anulohen. Nëse Klienti nuk vepron në ushtrimin e një profesioni ose biznesi, zbatohen rregullat ligjore në lidhje me përfundimin, ku në lidhje me pagat dhe shpenzimet e arsyeshme të përmendura në nenet 7:406 dhe 7:411 të Kodit Civil Hollandez, në në çdo rast merren parasysh/llogariten komponentët e mëposhtëm: koha e përgatitjes, kostot e pagave, qiraja, objektet, kostot e administrimit, kostot e marketingut/rekrutimit, kostot e pagave për stafin indirekt, amortizimi i aktiveve të kompanisë, shpenzimet e përgjithshme (menaxhimi, burimet njerëzore, IT dhe automatizimi, financa, komunikimi, çështjet e objekteve).
 
4. Çmimet dhe pagesa
1. Me lidhjen e marrëveshjes palët tregojnë se i konsiderojnë çmimet të arsyeshme dhe të drejta.
2. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, Klienti duhet të ketë paguar plotësisht pagesën e duhur menjëherë përpara fillimit të ofrimit të shërbimit duke përdorur mënyrën e ofruar të pagesës. Nëse pagesa bëhet me faturë, zbatohet një afat pagese prej 14 ditësh.
3. Nëse afati i pagesës së rënë dakord tejkalohet dhe në çdo rast tjetër mospagimi, Vignette & Visa B.V. ka të drejtë të pezullojë çdo performancë për kohëzgjatjen e mangësive. Vignette & Visa B.V. është gjithashtu menjëherë ka të drejtë të paguajë interesin e mospagimit të Klientit prej 1% të shumës së principalit në muaj, si dhe një shumë për shpenzimet e arkëtimit jashtëgjyqësor. Kostot e fundit arrijnë në 15% të shumës së principalit me një shumë minimale EUR. 40,- pa TVSH.
4. Pa lejen e shprehur dhe me shkrim të Vignette & Visa B.V. Klienti nuk lejohet të aplikojë shlyerje dhe/ose pezullim dhe/ose mbajtje në burim në lidhje me detyrimet e tij të pagesës.
 
5. Zgjidhja e marrëveshjes
1. Vignette & Visa B.V. ka të drejtë të ndërpresë marrëveshjen me Klientin me efekt të menjëhershëm për të ardhmen me anë të një njoftimi me shkrim pa njoftim (të mëtejshëm) paraprak për mospërmbushje dhe pa ndonjë të drejtë kompensimi nëse:
a) Klienti ndërpret veprimtarinë e tij të biznesit tërësisht ose pjesërisht ose ndryshelikuidon dhe/ose aktivitetet e tij të biznesit pa lejen paraprake me shkrim nga Vignette & Visa B.V. ndryshime të konsiderueshme ose transferime te një palë e tretë;
b) Klientit i jepet një pezullim (i përkohshëm ose jo i përkohshëm) i pagesave ose klienti shpallet i falimentuar, Klienti paraqet një kërkesë për aplikimin e një skeme ristrukturimi të borxhit ose Klienti vendoset nën kujdestari ose administrim.
c) Në çdo kohë duket se Klienti ka dhënë informacion të pasaktë ose se Vignette & Visa B.V. mashtruar në ndonjë mënyrë tjetër.
d) Klienti shkel këto ose kushte të tjera të zbatueshme.
2. Në rast të përfundimit të marrëveshjes, të gjitha detyrimet që ka klienti ndaj Vignette & Visa B.V. pagesat e duhura janë të menjëhershme dhe të pagueshme plotësisht. Fondet e paguara janë të pakthyeshme.
3. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, përfundimi i marrëveshjes ndërmjet Vignette & Visa B.V. dhe Klienti nuk do të ketë asnjë pasojë për marrëveshjen ndërmjet Klientit dhe Ofruesit të Vignette.
 
6. Përgjegjësia
1. Duhet Vignette & Visa B.V. janë menjëherë përgjegjës ndaj Klientit, kjo përgjegjësi kufizohet në çdo kohë në shumën e çdo shume faturë nga e cila ka ardhur dëmi, plus 15% ose ndryshe në shumën në të cilën Vignette & Visa B.V. sigurimi i përgjegjësisë profesionale ose të biznesit.
2. Përgjegjësia e Vignette & Visa B.V. në çdo kohë nuk shtrihet në dëmtimin fizik ose dëmin pasues dhe, me përjashtim të qëllimit ose pakujdesisë së rëndë, gjithashtu nuk shtrihet në dëmtimin e pronës, dëmin jomaterial ose fitimet e humbura.
3. Vignette & Visa B.V. nuk garanton asnjë deklaratë, veprim ose sjellje të ofruesit të Vignette. Vignette & Visa B.V. nuk është palë në marrëveshjen që Konsumatori lidh me një ofrues të Vignette-it, përveç nëse shprehimisht shprehimisht ndryshe, nuk është palë në marrëveshjen.
4. Klienti dëmshpërblen Vignette & Visa B.V. për dëmin e pësuar nga palët e treta në lidhje me marrëveshjen për shkak se Vignette & Visa B.V. ka vepruar, duke përfshirë mosveprim, bazuar në informacione, të dhëna dhe dokumente të pasakta, të paplota ose të vonuara të ofruara nga Klienti ose në devijime nga këto terma dhe kushte të përgjithshme.
5. Në të gjitha rastet, periudha brenda së cilës Vignette & Visa B.V. mund të kërkohet çdo mjet juridik, siç është kompensimi për dëmin, i kufizuar në 12 muaj pas ekzekutimit të detyrës.
6. Klienti është shprehimisht i vetëdijshëm se Vignette & Visa B.V. është vetëm një ndërmjetës në marrëveshjen midis Klientit dhe Ofruesit të Vignette dhe se Vignette & Visa B.V. shprehimisht nuk është palë në marrëveshje ose jep leje për të vozitur në rrugë (ndërkombëtare).
7. Nenet 7:408 dhe 7:764 të Kodit Civil Hollandez përjashtohen nga marrëveshja.
 
7. Privatësia dhe Pronësia Intelektuale
1. Klienti pranon që Vignette & Visa B.V. të dhëna (personale) të përdorura për të kërkuar vinjeta.
2. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale për përmbajtjen e faqes së internetit, të tilla si dizajne, imazhe, video, tekste dhe skedarë zanorë, i përkasin Vignette & Visa B.V.. Palët e treta nuk mund t'i përdorin këto pa lejen paraprake të Vignette & Visa B.V. përdorni ose riprodhoni në mënyrë komerciale.
3. Të gjitha të dhënat mund të anonimizohen nga Vignette & Visa B.V. të përdoret për qëllime promovuese, trajnimi dhe këshilluese ose statistikore. Të gjitha të dhënat do të ruhen dhe do të përdoren ndoshta në mënyrë anonime pas fshirjes, për çfarëdo arsye.
 
8. Forca madhore
1. Forca madhore nënkupton, përveç asaj që kuptohet në ligj dhe praktikë, të gjitha shkaqet e jashtme, të parashikuara apo të paparashikuara, për të cilat Vignette & Visa B.V. nuk mund të ushtrojë asnjë ndikim. Kjo do të përfshijë greva, ndërprerje të trafikut, stagnim të paparashikueshëm, ndërprerje në furnizimin me energji, ndërprerje të furnizuesve, kufizime të importit dhe/ose eksportit, vështirësi transporti, zjarr, humbje ose dëmtime gjatë transportit, epidemi, pandemi dhe masa qeveritare.
2. Gjatë kohës së forcës madhore, detyrimet e Vignette & Visa B.V. pezulluar. Nëse pajtueshmëria është e pamundur për më shumë se një muaj për shkak të forcës madhore ose ka rrethana të tjera që e bëjnë të pamundur Vignette & Visa B.V. në mënyrë disproporcionale e rëndë për të përmbushur detyrimet e saj, Vignette & Visa B.V. ka të drejtë të zgjidhë plotësisht ose pjesërisht marrëveshjen duke njoftuar Klientin dhe pa ndërhyrje gjyqësore, pa pasur asnjë detyrim për të paguar dëmshpërblim në atë rast.
3. Nëse Vignette & Visa B.V. ka përmbushur pjesërisht detyrimet e tij kur ndodh një forcë madhore, ka të drejtë të faturojë veçmas pjesën e vënë në dispozicion ose të kryer, ose ta kreditojë pjesërisht në rastin e parapagimeve.
 
9. Forumi, Zgjedhja e Ligjit dhe Transferimi i të Drejtave
1. Vignette & Visa B.V. është i autorizuar të transferojë të drejtat dhe detyrimet e tij sipas kësaj marrëveshjeje te një palë e tretë. Klienti iështë i autorizuar të transferojë të drejtat dhe detyrimet e tij tek një palë e tretë vetëm me lejen me shkrim të Vignette & Visa B.V.
2. Kjo dhe marrëveshje(a) të tjera të lidhura ndërmjet palëve rregullohen ekskluzivisht nga ligji holandez, me përjashtim të qartë të Konventës së Shitjes së Vjenës. Nëse një detyrim lind ndërmjet palëve në të ardhmen, përveçse që rrjedh nga një marrëveshje, ligji holandez do të zbatohet gjithashtu për këtë detyrim.
3. Gjyqtari në rrethin e vendit kryesor të biznesit të Vignette & Visa B.V. ka juridiksion ekskluziv dhe absolut për të dëgjuar një mosmarrëveshje në lidhje me një marrëdhënie (juridike) me Vignette & Visa B.V..

Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë hartuar nga Bleijerveld Legal Advice

Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë përkthyer nga holandishtja. Në rast të ndonjë mospërputhjeje midis versionit të përkthyer dhe tekstit origjinal holandez, versioni holandez do të mbizotërojë. Mund të konsultoheni me versionin holandez përmes kësaj lidhjeje.