Genel şartlar Vignette & Visa B.V.

1. Taraflar ve tanımlar
1. Vignette & Visa B.V., Ticaret Odası'na 90577434 numarasıyla kayıtlı, Utrecht'te Oudenoord 285b (3513 EP) adresinde yerleşik, bu genel hüküm ve koşulların kullanıcısı.
2. Vignette & Visa B.V. hakkında daha fazla bilgi:
Web sitesi: tollvignettes.com
E-posta adresi: [email protected]
KDV kimlik numarası(ları): NL86 5371131B01
3. Müşteri: Vignette & Visa B.V. tarafından sunulan hizmetlerin (potansiyel) alıcısı.
4. Vinyet Düzenleyicisi: Müşteri için vinyeti düzenleyen ve aşağıda listelenen düzenleyicilerden biri olan makam:
- ASFINAG (Avusturya) https://asfinag.at
- Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Ofisi FOCBS (İsviçre) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Çek Cumhuriyeti) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovakya) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenya) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Macaristan) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Romanya) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgaristan) https://web.bgtoll.bg/
5. Teklif: Vignette & Visa B.V. tarafından hizmetlerin sağlanması için (fiyat) beyanı.

1. Uygulanabilirlik
1. Vignette & Visa B.V., bu genel hüküm ve koşulları, web sitesinin kullanımı ve Vignette & Visa B.V. tarafından yapılan her teklif ve bunlardan kaynaklansın veya kaynaklanmasın, tarafların birbirleriyle yaptıkları anlaşmalar için geçerli ilan eder. İçeriği değiştirilmediği ve taraflar arasında daha özel koşullar geçerli olmadığı sürece, bu genel koşullar taraflar arasındaki gelecekteki sözleşme ilişkileri için de geçerli olacaktır.
2. Bu hüküm ve koşullardan sapmalar, yalnızca taraflarca yazılı olarak açıkça kararlaştırıldıkları ölçüde geçerli olacaktır.
3. Müşterinin genel (satın alma) hüküm ve koşulları açıkça reddedilir.
4. Vignette & Visa B.V. tarafından sözleşmenin yürütülmesi için görevlendirilen üçüncü taraflar da bu genel hüküm ve koşullara başvurabilir.
5. Bu genel hüküm ve koşulların hükümlerinden biri veya daha fazlası (bölüm(ler)i) hükümsüz veya iptal edilirse, bu genel hüküm ve koşulların geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar daha sonra, geçersiz veya iptal edilen hükümlerin yerine geçecek yeni kurallar üzerinde anlaşmak için istişarede bulunacaklardır; bu kurallarda, geçersiz veya iptal edilen hükümlerin amacı ve anlamı mümkün olduğunca ifade edilecektir.

2. Teklif ve anlaşma
1. Vignette & Visa B.V. tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Teklif şeklinde veya başka bir şekilde olsun, her teklif tamamen ve koşulsuz olarak yükümlülükten muaftır ve geri alınabilir.
2. Web sitesinde veya başka herhangi bir teklif formunda belirtilen fiyatlar prensip olarak Euro cinsindendir ve %21 KDV hariçtir ve harçlara, ek ücretlere ve diğer faktörlere tabidir. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin sözleşmenin niteliği ve ifası açısından yerel KDV oranlarını uygulayabileceğini açıkça kabul eder.
3. Vignette & Visa B.V. tarafından sağlanacak hizmetlere ilişkin tüm beyanlar yalnızca gösterge niteliğindedir. Teslim edilen hizmette bundan küçük bir sapma olması, Vignette & Visa B.V. açısından sözleşmenin yerine getirilmemesi sonucunu doğurmayacaktır.
4. Teklifteki bariz yazım hataları ve yanlışlıklar Vignette & Visa B.V. için bağlayıcı değildir.
5. Vignette & Visa B.V. temlik işlemini üçüncü şahıslara yaptırmakta serbesttir. Medeni Kanun Bölüm 7:404 açıkça sözleşmenin dışında tutulmuştur.
6. Her iki taraf da yazılı bir teklif imzaladığında, Vignette & Visa B.V. teklifinin kabulünü yazılı veya elektronik olarak onayladığında veya Vignette & Visa B.V. veya onun adına üçüncü bir taraf ifaya başladığında bir sözleşme akdedilmiş olur.
7. Vignette & Visa B.V. sözleşmeyi belirtilen/tahmin edilen süre içinde yerine getirmek için çaba gösterecektir. Bu süre ölümcül değildir, bu da Müşterinin her zaman önce Vignette & Visa B.V.'ye temerrüt bildiriminde bulunması gerektiği anlamına gelir, bu nedenle herhangi bir çözüm alınmadan önce performans için uzun ve makul bir süre verilmelidir.
8. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Vignette & Visa B.V. sözleşmenin yürütülmesinde kullanılacak çalışma yöntemlerini seçmekte her zaman serbest olacaktır. Bu nedenle Vignette & Visa B.V., sözleşmenin uygulanmasından önce ve/veya uygulanması sırasında, sözleşmenin uygulanmasında başka çalışma yöntemleri kullanmaya karar vermekte serbesttir.
9. Vignette & Visa B.V., Müşteri ile Vignette İhraççısı veya üçüncü taraflar arasında yapılan bir anlaşmaya açıkça taraf değildir. Böyle bir anlaşmadan doğan uyuşmazlıklar tarafların kendileri tarafından çözülecektir. Vignette & Visa B.V. bu konuda hiçbir rol oynamaz.

3. Müşterinin Yükümlülükleri
1. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'ye görevi yerine getirme fırsatı verecektir. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin sözleşmeyi yerine getirmesi için gerekli işbirliğini sağlamayı taahhüt eder.
2. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin gerekli olduğunu belirttiği veya Müşterinin sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğunu makul olarak anlaması gereken tüm verilerin Vignette & Visa B.V.'ye zamanında sağlanmasını temin edecektir. Örneğin, bunlarla sınırlı olmamak üzere, araç tipi, istenen başlangıç tarihi, istenen geçerlilik süresi, aracın kayıtlı olduğu ülke, araç kayıt numarası, e-posta adresi ve aracın araç numarası. Müşterinin nasıl sağladığına bakılmaksızın, gerekli bilgilerin ve içeriğinin doğru ve zamanında teslim edilmesi riski ve sorumluluğu Müşterinin kendisine aittir. Gerekli bilgilerin Vignette & Visa B.V.'ye zamanında verilmemesi halinde, Vignette & Visa B.V. sözleşmenin yürütülmesini askıya alma ve/veya gecikmeden kaynaklanan ek masrafları olağan oranlarda Müşteriden talep etme hakkına sahiptir.
3. Bir önceki paragrafın ihlalinden kaynaklanan tüm zararlar Müşteri tarafından karşılanacak ve Müşteri bu konuda Vignette & Visa B.V.'yi tazmin edecektir.
4. Müşteri, Teklifte gösterildiği gibi Vignette Sağlayıcısı tarafından kullanılan (genel) hüküm ve koşulları kendisi incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Vignette & Visa B.V. bu konuda Müşteri adına hareket etmez. Müşteri bir Teklifi kabul ettiği anda, Teklifi incelediğini ve Teklife ekli koşulları tespit ettiğini beyan eder.
5. Müşteri ile Vinyet İhraççısı arasındaki bir anlaşmaya ilişkin veya bu anlaşmadan kaynaklanan uyuşmazlıklar taraflar arasında çözülecektir.
6. Uygulama öncesinde Müşteri, Vignette & Visa B.V.'ye üzerinde mutabık kalınan ve gerekli olan öğeleri ve bilgileri sağlayacaktır. Vignette & Visa B.V. bunları kendi bilgisi dahilinde en iyi şekilde değerlendirecektir. Bununla birlikte, Vignette & Visa B.V., Müşteri tarafından sağlanan yanlış konular ve bilgiler temelinde işin gecikmeden gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
7. Müşteri, dijital olarak sağlanan materyalin güvenli olduğunu ve Vignette & Visa B.V. ve/veya üçüncü tarafların bilgisayar sistemlerine, bilgisayar programlarına herhangi bir şekilde zarar verebilecek virüs veya diğer zararlı içerikleri içermediğini garanti eder.
8. Müşteri, vinyetin miktar ve kalite açısından uygunluğunu mümkün olan en kısa sürede, ancak kullanımdan önceki 24 saat içinde kontrol etmekle yükümlüdür ve Vignette & Visa B.V.'yi bu konudaki herhangi bir sonuca karşı tazmin eder.
9. Hollanda Medeni Kanunu Bölüm 7:408, Müşterinin bir mesleğin veya işin icrasında hareket etmesi ve bunun sonucunda siparişlerin iptal edilememesi ile ilgili olarak sözleşmede açıkça hariç tutulmuştur. Müşterinin bir mesleği veya işi icra etmemesi durumunda, Hollanda Medeni Kanunu'nun 7:406 ve 7:411 maddelerinde atıfta bulunulan makul ücretler ve masraflarla ilgili olarak, her durumda aşağıdaki bileşenler dikkate alınacak / hesaplanacaktır: hazırlık süresi, ücret maliyetleri, kira, tesisler, yönetim maliyetleri, pazarlama / işe alma maliyetleri, dolaylı personelin ücret maliyetleri, işletme varlıklarının amortismanı, genel giderler (yönetim, P&O, bilgisayarlaşma ve otomasyon, finans, iletişim, tesis yönetimi)."

4. Fiyatlar ve ödeme
1. Taraflar anlaşmayı imzalayarak fiyatların makul ve adil olduğunu düşündüklerini belirtirler.
2. Aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteri, hizmetin sunulmaya başlanmasından hemen önce, sunulan ödeme yöntemi aracılığıyla ödenmesi gereken ücreti tam olarak ödemiş olacaktır. Fatura ile ödenmesi halinde 14 günlük bir ödeme süresi geçerlidir.
3. Kararlaştırılan ödeme süresinin aşılması halinde ve diğer herhangi bir temerrüt durumunda, Vignette & Visa B.V. temerrüt süresi boyunca her türlü ifayı askıya alma hakkına sahip olacaktır. Vignette & Visa B.V. ayrıca Müşteriden aylık anapara tutarının %1'i oranında temerrüt faizi ve mahkeme dışı tahsilat masrafları için bir tutar talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu masraflar, ödenmesi gereken anapara tutarının %15'ine tekabül eder ve asgari tutar KDV hariç 40,- EUR'dur. 40,- KDV hariç.
4. Vignette & Visa B.V.'nin açık yazılı onayı olmaksızın, Müşterinin ödeme yükümlülüklerine ilişkin olarak mahsup ve/veya askıya alma ve/veya kesinti uygulamasına izin verilmez.

5. Sözleşmenin feshi
1. Vignette & Visa B.V., aşağıdaki durumlarda Müşteri ile olan sözleşmeyi, önceden temerrüt bildiriminde bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın yazılı bir bildirim yoluyla gelecek için derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir:
(a) Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin önceden yazılı izni olmaksızın ticari faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurur veya başka bir şekilde tasfiye eder ve/veya ticari faaliyetlerini önemli ölçüde değiştirir veya üçüncü bir tarafa devreder
b) Müşteriye ödemelerin askıya alınması (geçici veya başka bir şekilde) veya Müşterinin iflasının ilan edilmesi, Müşterinin bir borç yeniden yapılandırma düzenlemesi için başvurması veya Müşterinin vesayet veya idare altına alınması.
c) Herhangi bir zamanda Müşterinin yanlış bilgi verdiği veya Vignette & Visa B.V.'yi başka herhangi bir şekilde yanlış yönlendirdiği anlaşılırsa.
(d) Müşterinin bu veya diğer geçerli hüküm ve koşulları ihlal etmesi.
2. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Müşteri tarafından Vignette & Visa B.V.'ye borçlu olunan tüm ödemeler derhal muaccel olur ve tamamı ödenir. Ödenen paralar iade edilmeyecektir.
3. Aksi belirtilmedikçe, Vignette & Visa B.V. ile Müşteri arasındaki sözleşmenin feshi, Müşteri ile Vinyet İhraççısı arasındaki sözleşmeyi etkilemeyecektir.

6. Sorumluluk
1. Vignette & Visa B.V.'nin gecikme olmaksızın Müşteriye karşı sorumlu olması halinde, bu sorumluluk her zaman, varsa, zararın ortaya çıktığı fatura tutarı artı %15 veya Vignette & Visa B.V. tarafından yaptırılan mesleki veya ticari sorumluluk sigortasının talep ettiği tutarla sınırlı olacaktır.
2. Vignette & Visa B.V.'nin sorumluluğu her zaman bedensel yaralanma veya dolaylı kayıp veya hasarı kapsamaz ve kasıt veya ağır ihmal dışında, maddi hasar, manevi hasar veya kar kaybını da kapsamaz.
3. Vignette & Visa B.V., Vignette İhraççısının beyanlarından, eylemlerinden veya davranışlarından sorumlu değildir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Vignette & Visa B.V. Müşterinin bir Vinyet İhraççısı ile yaptığı sözleşmeye taraf değildir.
4. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin Müşteri tarafından sağlanan yanlış, eksik veya geç veya bu Genel Hüküm ve Koşullara aykırı bilgi, veri ve belgelere dayanarak hareket etmesi veya hareket etmeyi ihmal etmesi nedeniyle sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü taraf zararlarına karşı Vignette & Visa B.V.'yi tazmin edecektir.
5. Her durumda, Vignette & Visa B.V.'nin zararların tazmini gibi herhangi bir çözüm için dava edilebileceği süre, siparişin yerine getirilmesinden sonraki 12 ay ile sınırlıdır.
6. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin Müşteri ile Vignette düzenleyicisi arasındaki sözleşmede yalnızca bir aracı olduğunu ve Vignette & Visa B.V.'nin açıkça sözleşmenin bir tarafı olmadığını veya (uluslararası) yollarda araç kullanma izni vermediğini açıkça bilmektedir.
7. Hollanda Medeni Kanunu'nun 7:408 ve 7:764 sayılı bölümleri sözleşmede hariç tutulmuştur.

7. Gizlilik ve Fikri Mülkiyet
1. Müşteri, Vignette & Visa B.V.'nin vinyetlerin uygulanması için (kişisel) verileri kullandığını kabul eder.
2. Tasarımlar, resimler, videolar, metinler ve ses dosyaları gibi web sitesinin içeriğine ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Vignette & Visa B.V.'ye aittir. Üçüncü şahıslar, Vignette & Visa B.V.'nin önceden izni olmadan bunları ticari olarak kullanamaz veya çoğaltamaz.
3. Tüm veriler, anonim hale getirildikten sonra, Vignette & Visa B.V. tarafından tanıtım, eğitim ve danışmanlık veya istatistiksel amaçlar için kullanılabilir. Tüm veriler anonim olarak saklanacak ve her ne sebeple olursa olsun silindikten sonra muhtemelen kullanılacaktır.

8. Mücbir sebepler
1. Kanun ve içtihatlarda anlaşılanlara ek olarak, mücbir sebepler, Vignette & Visa B.V.'nin etkileyemeyeceği, öngörülen veya öngörülemeyen tüm dış nedenleri içerir. Bu, grevleri, trafik kesintilerini, öngörülemeyen durgunlukları, enerji tedarikindeki kesintileri, tedarikçilerdeki kesintileri, ithalat ve/veya ihracat kısıtlamalarını, nakliye zorluklarını, yangını, nakliye sırasında kayıp veya hasarı, salgın hastalıkları, pandemileri ve hükümet önlemlerini içerecektir.
2. Mücbir sebepler sırasında Vignette & Visa B.V.'nin yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilmesi bir aydan daha uzun bir süre boyunca mümkün değilse veya Vignette & Visa B.V.'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini orantısız bir şekilde zorlaştıran başka koşullar varsa, Vignette & Visa B.V., Müşteriye bildirimde bulunmak suretiyle ve yargı müdahalesi olmaksızın, bu durumda herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme yetkisine sahiptir.
3. Mücbir sebepler ortaya çıktığında, Vignette & Visa B.V. yükümlülüklerinin bir kısmını zaten yerine getirmişse, halihazırda mevcut olan veya gerçekleştirilen kısmı ayrı olarak faturalama veya avans ödemeleri durumunda bir kısmını alacaklandırma hakkına sahiptir.

9. Forum, hukuk seçimi ve hakların devri
1. Vignette & Visa B.V. bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme yetkisine sahiptir. Müşteri sadece Vignette & Visa B.V.'nin yazılı onayı ile hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme yetkisine sahiptir.
2. Taraflar arasında akdedilen bu - ve diğer - anlaşma(lar), Viyana Satış Sözleşmesi'nin açık istisnası dışında, münhasıran Hollanda hukukuna tabidir. Gelecekte, taraflar arasında bir anlaşmanın sonucu dışında bir yükümlülük ortaya çıkarsa, bu yükümlülük de Hollanda yasalarına tabi olacaktır.
3. Vignette & Visa B.V.'nin ana iş yerinin bulunduğu bölgedeki mahkeme, Vignette & Visa B.V. ile olan (yasal) bir ilişki ile ilgili bir anlaşmazlığı ele almak için münhasır mutlak yargı yetkisine sahiptir.

Bu genel hüküm ve koşullar Bleijerveld Juridisch advies tarafından hazırlanmıştır.

Bu genel hüküm ve koşullar Hollandaca'dan tercüme edilmiştir. Çevrilen versiyon ile orijinal Hollandaca metin arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Hollandaca versiyon geçerli olacaktır. Hollandaca versiyona bu bağlantı üzerinden ulaşılabilir.