Generelle vilkår Vignette & Visa B.V.

1. Parter og definitioner
1. Vignette & Visa B.V., registreret i handelskammeret under nummer 90577434, etableret på Oudenoord 285b (3513 EP) i Utrecht, bruger af disse generelle vilkår og betingelser.
2. Yderligere oplysninger om Vignette & Visa B.V.:
Hjemmeside: tollvignettes.com
E-mail-adresse: [email protected]
Momsregistreringsnummer(er): NL86 5371131B01
3. Kunden: den (potentielle) køber af tjenester, der tilbydes af Vignette & Visa B.V.
4. Vignetudstederen: den myndighed, der udsteder vignetten til Kunden, og som er en af de udstedere, der er anført nedenfor:
- ASFINAG (Østrig) https://asfinag.at
- Forbundskontoret for told og grænsesikkerhed FOCBS (Schweiz) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Tjekkiet) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovakiet) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenien) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Ungarn) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumænien) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgarien) https://web.bgtoll.bg/
5. Tilbuddet: (pris)erklæringen for levering af tjenester fra Vignette & Visa B.V.

1. Anvendelighed
1. Vignette & Visa B.V. erklærer disse generelle vilkår og betingelser gældende for brugen af sin hjemmeside og ethvert tilbud fremsat af Vignette & Visa B.V. og, uanset om det er et resultat heraf eller ej, aftaler indgået af parterne med hinanden. I det omfang deres indhold ikke er blevet ændret, og der ikke gælder mere specifikke betingelser mellem parterne, vil disse generelle betingelser også gælde for fremtidige kontraktforhold mellem parterne.
2. Afvigelser fra disse vilkår og betingelser gælder kun i det omfang, de udtrykkeligt er aftalt skriftligt af parterne.
3. Kundens generelle (købs-)betingelser afvises udtrykkeligt.
4. Tredjeparter, der er engageret af Vignette & Visa B.V. til udførelse af aftalen, kan også påberåbe sig disse generelle vilkår og betingelser.
5. Hvis en eller flere (del(e)) af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser er ugyldige eller annulleres, skal de resterende bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser fortsat gælde. Parterne skal derefter konsultere for at aftale nye regler til erstatning for de ugyldige eller annullerede bestemmelser, hvor formålet og betydningen af de ugyldige eller annullerede bestemmelser skal udtrykkes så meget som muligt.

2. Tilbud og aftale
1. Ethvert tilbud, hvad enten det er i form af et tilbud eller på anden måde, er helt og ubetinget uforpligtende og kan tilbagekaldes, medmindre andet er angivet skriftligt af Vignette & Visa B.V..
2. De priser, der er angivet på hjemmesiden eller i enhver anden form for et tilbud, er i princippet i euro og eksklusive 21% moms og med forbehold for afgifter, tillæg og andre faktorer. Kunden accepterer udtrykkeligt, at Vignette & Visa B.V. kan anvende lokale momssatser i betragtning af aftalens art og udførelse.
3. Alle erklæringer fra Vignette & Visa B.V. om ydelser, der skal leveres, er kun indikationer. En mindre afvigelse fra dette i det leverede skal ikke resultere i en manglende opfyldelse af kontrakten fra Vignette & Visa B.V.'s side.
4. Åbenlyse skrivefejl og fejl i tilbuddet er ikke bindende for Vignette & Visa B.V..
5. Det står Vignette & Visa B.V. frit for at lade opgaven udføre af tredjemand. Afsnit 7:404 i civilloven er udtrykkeligt udelukket fra kontrakten.
6. En kontrakt er indgået, når begge parter har underskrevet et skriftligt tilbud, efter at Vignette & Visa B.V. har bekræftet accept af sit tilbud skriftligt eller elektronisk, eller efter at Vignette & Visa B.V., eller en tredjepart på dets vegne, har påbegyndt udførelsen.
7. Vignette & Visa B.V. skal bestræbe sig på at opfylde aftalen inden for den angivne/anslåede periode. Denne frist er ikke fatale, hvilket betyder, at Kunden altid først skal give Vignette & Visa B.V. et varsel om misligholdelse, hvorved der skal gives en lang og rimelig frist til opfyldelse, før der kan gøres misligholdelsesbeføjelser gældende.
8. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, kan Vignette & Visa B.V. til enhver tid frit vælge de arbejdsmetoder, der skal anvendes ved aftalens opfyldelse. Vignette & Visa B.V. kan således forud for og/eller under aftalens opfyldelse frit beslutte at anvende andre arbejdsmetoder i forbindelse med aftalens opfyldelse.
9. Vignette & Visa B.V. er udtrykkeligt ikke part i en aftale indgået mellem Kunden og Vignetteudsteder eller tredjemand. Tvister, der opstår som følge af en sådan aftale, skal løses af parterne selv. Vignette & Visa B.V. spiller ingen rolle i dette.

3. Kundens forpligtelser
1. Kunden skal give Vignette & Visa B.V. mulighed for at udføre opgaven. Kunden forpligter sig til at yde det samarbejde, der er nødvendigt for, at Vignette & Visa B.V. kan opfylde aftalen.
2. Kunden skal sikre, at alle data, som Vignette & Visa B.V. angiver at være nødvendige, eller som kunden med rimelighed bør forstå er nødvendige for aftalens gennemførelse, leveres til Vignette & Visa B.V. i god tid. For eksempel, men ikke begrænset til, køretøjstype, ønsket startdato, ønsket gyldighedsperiode, køretøjets registreringsland, køretøjets registreringsnummer, e-mailadresse og køretøjets nummer. Kunden bærer selv risikoen og ansvaret for korrekt og rettidig levering af de nødvendige oplysninger og deres indhold, uanset hvordan Kunden leverer dem. Hvis de nødvendige oplysninger ikke leveres til Vignette & Visa B.V. til tiden, har Vignette & Visa B.V. ret til at suspendere udførelsen af aftalen og/eller opkræve de ekstra omkostninger, der opstår som følge af forsinkelsen, hos Kunden til de sædvanlige satser.
3. Alle skader som følge af overtrædelse af det foregående afsnit skal bæres af Kunden, og Kunden skal holde Vignette & Visa B.V. skadesløs i denne henseende.
4. Kunden er forpligtet til selv at undersøge og vurdere de (generelle) vilkår og betingelser, der anvendes af Vignetudbyderen, som vist i Tilbuddet. Vignette & Visa B.V. handler ikke på Kundens vegne i denne henseende. På det tidspunkt, hvor Kunden accepterer et Tilbud, erklærer Kunden at have undersøgt Tilbuddet og at have konstateret de betingelser, der er knyttet til Tilbuddet.
5. Tvister vedrørende eller som følge af en aftale mellem Kunden og Vignetudstederen skal afgøres mellem parterne.
6. Kunden skal forud for udførelsen forsyne Vignette & Visa B.V. med de aftalte og påkrævede genstande og oplysninger. Vignette & Visa B.V. vil vurdere disse efter bedste evne. Vignette & Visa B.V. er dog ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå, fordi arbejdet alligevel straks er blevet udført på grundlag af urigtige forhold og oplysninger fra Kundens side.
7. Kunden indestår for, at digitalt leveret materiale er sikkert og ikke indeholder virus eller andet skadeligt indhold, der på nogen måde kan skade Vignette & Visa B.V.'s og/eller tredjemands computersystemer, computerprogrammer.
8. Kunden er forpligtet til at kontrollere vignetten for overensstemmelse med hensyn til kvantitet og kvalitet så hurtigt som muligt, men inden for 24 timer før brug, og holder Vignette & Visa B.V. skadesløs for eventuelle konsekvenser i denne henseende.
9. Afsnit 7:408 i den hollandske civillovbog er udtrykkeligt udelukket i kontrakten med hensyn til Kunden, der handler i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, som et resultat af, at ordrer ikke kan annulleres. I tilfælde af, at Kunden ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, gælder de lovmæssige bestemmelser om annullering, hvorved der med hensyn til rimelige lønninger og udgifter som omhandlet i artikel 7:406 og 7:411 i den hollandske civillovbog under alle omstændigheder skal tages hensyn til/beregnes følgende komponenter: forberedelsestid, lønomkostninger, husleje, faciliteter, administrationsomkostninger, marketing-/rekrutteringsomkostninger, lønomkostninger til indirekte personale, afskrivning af forretningsaktiver, overhead (ledelse, P&O, computerisering og automatisering, økonomi, kommunikation, facility management)."

4. Priser og betaling
1. Ved indgåelse af aftalen tilkendegiver parterne, at de anser priserne for at være rimelige og fair.
2. Medmindre andet er aftalt, skal Kunden have betalt det skyldige gebyr i sin helhed umiddelbart før påbegyndelsen af leveringen af tjenesten ved hjælp af den tilbudte betalingsmetode. Hvis der betales med faktura, gælder en betalingsfrist på 14 dage.
3. Hvis den aftalte betalingsfrist overskrides, og i ethvert andet tilfælde af misligholdelse, er Vignette & Visa B.V. berettiget til at suspendere enhver ydelse i den periode, hvor misligholdelsen varer. Vignette & Visa B.V. er desuden berettiget til straks at opkræve morarenter hos kunden på 1% af hovedstolen pr. måned samt et beløb til udenretlige inkassoomkostninger. Sidstnævnte omkostninger beløber sig til 15% af den skyldige hovedstol med et minimumsbeløb på EUR. 40,- eksklusive moms.
4. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Vignette & Visa B.V. er det ikke tilladt Kunden at anvende modregning og/eller suspension og/eller fradrag med hensyn til sine betalingsforpligtelser.

5. Opsigelse af aftalen
1. Vignette & Visa B.V. har ret til at opsige aftalen med Kunden med øjeblikkelig virkning for fremtiden ved skriftlig meddelelse uden (yderligere) forudgående varsel om misligholdelse og uden ret til kompensation, hvis:
(a) Kunden indstiller eller på anden måde afvikler hele eller dele af sine forretningsaktiviteter og/eller væsentligt ændrer eller overdrager sine forretningsaktiviteter til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Vignette & Visa B.V;
b) Kunden bevilges en betalingsstandsning (foreløbig eller på anden måde), eller Kunden erklæres konkurs, Kunden ansøger om en gældssaneringsordning, eller Kunden sættes under værgemål eller administration.
c) Det på noget tidspunkt viser sig, at Kunden har givet urigtige oplysninger eller på anden måde har vildledt Vignette & Visa B.V..
(d) Kunden overtræder disse eller andre gældende vilkår og betingelser.
2. I tilfælde af opsigelse af aftalen forfalder alle betalinger, som kunden skylder Vignette & Visa B.V., øjeblikkeligt til betaling i deres helhed. Betalte beløb refunderes ikke.
3. Medmindre andet er angivet, påvirker opsigelsen af aftalen mellem Vignette & Visa B.V. og Kunden ikke aftalen mellem Kunden og Vignetteudstederen.

6. Ansvar
1. Såfremt Vignette & Visa B.V. straks måtte blive erstatningsansvarlig over for Kunden, er dette ansvar til enhver tid begrænset til størrelsen af det eventuelle fakturabeløb, hvoraf tabet er opstået, med tillæg af 15 %, eller i øvrigt til det beløb, som den af Vignette & Visa B.V. tegnede erhvervsansvarsforsikring giver ret til.
2. Vignette & Visa B.V.'s ansvar omfatter til enhver tid ikke personskade eller følgeskader og, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, heller ikke tingskade, immateriel skade eller tabt fortjeneste.
3. Vignette & Visa B.V. er ikke ansvarlig for Vignetteudstederens udtalelser, handlinger eller adfærd. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er Vignette & Visa B.V. ikke part i den aftale, som Kunden indgår med en Vignetteudsteder.
4. Kunden skal holde Vignette & Visa B.V. skadesløs for tredjemands tab, der opstår i forbindelse med aftalen, fordi Vignette & Visa B.V. har handlet, herunder undladt at handle, på grundlag af oplysninger, data og dokumenter fra Kunden, som er urigtige, ufuldstændige eller forsinkede, eller i strid med disse Almindelige Forretningsbetingelser.
5. I alle tilfælde er den periode, inden for hvilken Vignette & Visa B.V. kan sagsøges for ethvert retsmiddel, såsom erstatning for skader, begrænset til 12 måneder efter udførelse af ordren.
6. Kunden er udtrykkeligt klar over, at Vignette & Visa B.V. kun er en mellemmand i aftalen mellem kunden og Vignetteudstederen, og at Vignette & Visa B.V. udtrykkeligt ikke er part i aftalen eller giver tilladelse til at køre på (internationale) veje.
7. Afsnit 7:408 og 7:764 i den hollandske civillovbog er udelukket i aftalen.

7. Privatliv og intellektuel ejendomsret
1. Kunden accepterer, at Vignette & Visa B.V. bruger (personlige) data til anvendelse af vignetter.
2. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet på hjemmesiden, såsom design, billeder, videoer, tekster og lydfiler, tilhører Vignette & Visa B.V.. Tredjeparter må ikke bruge eller reproducere dem kommercielt uden forudgående samtykke fra Vignette & Visa B.V..
3. Alle data kan, når de er anonymiseret, bruges af Vignette & Visa B.V. til salgsfremmende, uddannelses- og rådgivningsmæssige eller statistiske formål. Alle data vil blive opbevaret anonymiseret og muligvis brugt efter sletning, uanset årsag.

8. Force majeure
1. Ud over hvad der forstås i loven og retspraksis, omfatter force majeure alle eksterne årsager, forudsete eller uforudsete, som Vignette & Visa B.V. ikke kan påvirke. Dette omfatter strejker, trafikforstyrrelser, uforudset stagnation, afbrydelser i energiforsyningen, afbrydelser hos leverandører, import- og/eller eksportrestriktioner, transportvanskeligheder, brand, tab eller skade under transport, epidemier, pandemier og regeringsforanstaltninger.
2. Under force majeure suspenderes Vignette & Visa B.V.'s forpligtelser. Hvis opfyldelse på grund af force majeure er umulig i mere end en måned, eller hvis der foreligger andre omstændigheder, som gør det uforholdsmæssigt vanskeligt for Vignette & Visa B.V. at opfylde sine forpligtelser, er Vignette & Visa B.V. berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist ved meddelelse til Kunden og uden retlig indgriben, uden at der i så fald er pligt til at betale erstatning.
3. Såfremt Vignette & Visa B.V. i tilfælde af force majeure allerede har opfyldt en del af sine forpligtelser, er Vignette & Visa B.V. berettiget til særskilt at fakturere den del, der allerede er stillet til rådighed eller udført, eller i tilfælde af forudbetaling at kreditere en del heraf.

9. Forum, lovvalg og overførsel af rettigheder
1. Vignette & Visa B.V. er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand. Kunden er kun berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand med Vignette & Visa B.V.'s skriftlige samtykke.
2. Denne - og andre - aftale(r) indgået mellem parterne er udelukkende underlagt hollandsk lov, med udtrykkelig undtagelse af Wiener Købeloven. Hvis der i fremtiden opstår en forpligtelse mellem parterne på anden måde end som følge af en aftale, skal denne forpligtelse også reguleres af hollandsk lov.
3. Retten i distriktet for Vignette & Visa B.V.'s hovedforretningssted har eksklusiv absolut jurisdiktion til at tage kendskab til en tvist vedrørende et (juridisk) forhold til Vignette & Visa B.V..

Disse generelle vilkår og betingelser er udarbejdet af Bleijerveld Juridisch advies.

Disse generelle vilkår og betingelser er oversat fra hollandsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den oversatte version og den originale hollandske tekst, har den hollandske version forrang. Den hollandske version kan læses via dette link.