Γενικοί Όροι Vignette & Visa B.V.

1. Μέρη και ορισμοί
1. Vignette & Visa B.V., εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 90577434, εγκατεστημένη στην Oudenoord 285b (3513 EP) στην Ουτρέχτη, χρήστης των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.
2. Περαιτέρω στοιχεία της Vignette & Visa B.V:
Ιστοσελίδα: tollvignettes.com
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: NL86 5371131B01
3. Πελάτης: ο (δυνητικός) αγοραστής των υπηρεσιών που προσφέρει η Vignette & Visa B.V.
4. Ο εκδότης της βινιέτας: η αρχή που εκδίδει τη βινιέτα για τον Πελάτη, η οποία είναι ένας από τους εκδότες που αναφέρονται παρακάτω:
- ASFINAG (Αυστρία) https://asfinag.at
- Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων και Ασφάλειας Συνόρων FOCBS (Ελβετία) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Τσεχική Δημοκρατία) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Σλοβακία) https://eznamka.sk
- DARS (Σλοβενία) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Ουγγαρία) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Ρουμανία) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Βουλγαρία) https://web.bgtoll.bg/
5. Η προσφορά: η δήλωση (τιμής) για την παροχή υπηρεσιών από την Vignette & Visa B.V.

1. Εφαρμογή
1. Η Vignette & Visa B.V. δηλώνει ότι οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού της τόπου και για κάθε προσφορά της Vignette & Visa B.V. και, είτε προκύπτει από αυτήν είτε όχι, για τις συμφωνίες που συνάπτουν τα μέρη μεταξύ τους. Εφόσον το περιεχόμενό τους δεν έχει αλλάξει και δεν ισχύουν ειδικότεροι όροι μεταξύ των μερών, οι παρόντες γενικοί όροι θα ισχύουν και για τις μελλοντικές συμβατικές σχέσεις μεταξύ των μερών.
2. Αποκλίσεις από τους παρόντες γενικούς όρους ισχύουν μόνο εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως από τα μέρη.
3. Οι γενικοί (αγοραστικοί) όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη απορρίπτονται ρητά.
4. Οι τρίτοι που προσλαμβάνονται από την Vignette & Visa B.V. για την εκτέλεση της σύμβασης μπορούν επίσης να επικαλούνται τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.
5. Εάν μία ή περισσότερες (μέρος ή μέρη) των διατάξεων των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρες ή ακυρωμένες, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων εξακολουθούν να ισχύουν. Τα μέρη θα διαβουλεύονται τότε για να συμφωνήσουν νέους κανόνες που θα αντικαταστήσουν τις άκυρες ή ακυρωμένες διατάξεις, στους οποίους θα εκφράζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο σκοπός και το νόημα των άκυρων ή ακυρωμένων διατάξεων.

2. Προσφορά και συμφωνία
1. Κάθε προσφορά, είτε με τη μορφή Προσφοράς είτε με άλλο τρόπο, είναι εντελώς και άνευ όρων ελεύθερη και ανακλητή, εκτός εάν η Vignette & Visa B.V. υποδείξει εγγράφως το αντίθετο.
2. Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή προσφοράς είναι κατ' αρχήν σε ευρώ και χωρίς ΦΠΑ 21% και υπόκεινται σε εισφορές, προσαυξήσεις και άλλους παράγοντες. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η Vignette & Visa B.V. μπορεί να εφαρμόσει τους τοπικούς συντελεστές ΦΠΑ ανάλογα με τη φύση και την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Όλες οι δηλώσεις της Vignette & Visa B.V. σχετικά με τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν είναι μόνο ενδεικτικές. Μια μικρή απόκλιση από αυτές σε ό,τι παραδίδεται δεν συνεπάγεται αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης εκ μέρους της Vignette & Visa B.V..
4. Προφανή τυπογραφικά σφάλματα και λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν την Vignette & Visa B.V..
5. Η Vignette & Visa B.V. είναι ελεύθερη να αναθέσει την εκτέλεση της ανάθεσης σε τρίτους. Το άρθρο 7:404 του Αστικού Κώδικα εξαιρείται ρητά από τη σύμβαση.
6. Η σύμβαση συνάπτεται όταν και τα δύο μέρη έχουν υπογράψει εγγράφως προσφορά, αφού η Vignette & Visa B.V. επιβεβαιώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την αποδοχή της προσφοράς της ή αφού η Vignette & Visa B.V. ή τρίτος για λογαριασμό της έχει αρχίσει την εκτέλεση.
7. Η Vignette & Visa B.V. θα προσπαθήσει να εκπληρώσει τη συμφωνία εντός της καθορισμένης/εκτιμώμενης προθεσμίας. Η προθεσμία αυτή δεν είναι μοιραία, πράγμα που σημαίνει ότι ο Πελάτης πρέπει πάντοτε πρώτα να ειδοποιήσει τη Vignette & Visa B.V. για την αθέτηση, οπότε πρέπει να δοθεί μακρά και εύλογη προθεσμία για την εκτέλεση, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αποκατάστασης.
8. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως το αντίθετο, η Vignette & Visa B.V. είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερη να επιλέξει τις μεθόδους εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Συνεπώς, η Vignette & Visa B.V. είναι ελεύθερη να αποφασίσει, πριν ή/και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους εργασίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
9. Η Vignette & Visa B.V. δεν αποτελεί ρητά συμβαλλόμενο μέρος σε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Εκδότη της Vignette ή τρίτων. Οι διαφορές που προκύπτουν από μια τέτοια συμφωνία επιλύονται από τα ίδια τα μέρη. Η Vignette & Visa B.V. δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτό.

3. Υποχρεώσεις του πελάτη
1. Ο Πελάτης παρέχει στη Vignette & Visa B.V. τη δυνατότητα να εκτελέσει την ανάθεση. 2. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την απαραίτητη συνεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης από την Vignette & Visa B.V..
2. Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που η Vignette & Visa B.V. υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητα ή που ο Πελάτης ευλόγως θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται ότι είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνίας παρέχονται εγκαίρως στη Vignette & Visa B.V.. Για παράδειγμα, ενδεικτικά, ο τύπος του οχήματος, η επιθυμητή ημερομηνία έναρξης, η επιθυμητή περίοδος ισχύος, η χώρα ταξινόμησης του οχήματος, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός οχήματος του οχήματος. Ο ίδιος ο Πελάτης φέρει τον κίνδυνο και την ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη παράδοση των απαιτούμενων πληροφοριών και του περιεχομένου τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης τις παρέχει. Εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν παρασχεθούν εγκαίρως στη Vignette & Visa B.V., η Vignette & Visa B.V. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης ή/και να χρεώσει στον Πελάτη τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την καθυστέρηση με τις συνήθεις τιμές.
3. Κάθε ζημία που προκύπτει από την παράβαση της προηγούμενης παραγράφου βαρύνει τον Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τη Vignette & Visa B.V. ως προς αυτό.
4. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξετάσει και να αξιολογήσει ο ίδιος τους (γενικούς) όρους και προϋποθέσεις που χρησιμοποιεί ο Πάροχος Vignette, όπως εμφανίζονται στην Προσφορά. Η Vignette & Visa B.V. δεν ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη από την άποψη αυτή. Κατά τη στιγμή που ο Πελάτης αποδέχεται μια Προσφορά, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει μελετήσει την Προσφορά και ότι έχει διαπιστώσει τους όρους που συνδέονται με την Προσφορά.
5. Οι διαφορές που αφορούν ή προκύπτουν από μια συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Εκδότη της Βινιέτας επιλύονται μεταξύ των μερών.
6. Πριν από την εκτέλεση, ο Πελάτης παρέχει στη Vignette & Visa B.V. τα συμφωνηθέντα και απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Η Vignette & Visa B.V. θα τα αξιολογήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, η Vignette & Visa B.V. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει επειδή οι εργασίες εκτελέστηκαν παρ' όλα αυτά χωρίς καθυστέρηση βάσει εσφαλμένων στοιχείων και πληροφοριών που παρείχε ο Πελάτης.
7. Ο Πελάτης εγγυάται ότι το ψηφιακά παρεχόμενο υλικό είναι ασφαλές και δεν περιέχει ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψει τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών της Vignette & Visa B.V. ή/και τρίτων.
8. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τη βινιέτα ως προς την ποσοτική και ποιοτική της συμμόρφωση το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 24 ωρών πριν από τη χρήση, και αποζημιώνει τη Vignette & Visa B.V. για τυχόν σχετικές συνέπειες.
9. Το άρθρο 7:408 του Αστικού Κώδικα των Κάτω Χωρών εξαιρείται ρητά από τη σύμβαση όσον αφορά τον Πελάτη που ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ακυρωθούν οι παραγγελίες. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης, εφαρμόζεται η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την ακύρωση, σύμφωνα με την οποία όσον αφορά τις εύλογες αμοιβές και τα έξοδα που αναφέρονται στα άρθρα 7:406 και 7:411 του ολλανδικού αστικού κώδικα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη/υπολογίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: χρόνος προετοιμασίας, μισθολογικό κόστος, ενοίκιο, εγκαταστάσεις, έξοδα διοίκησης, κόστος μάρκετινγκ/προσλήψεων, μισθολογικό κόστος έμμεσου προσωπικού, απόσβεση επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων, γενικά έξοδα (διαχείριση, P&O, μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση, οικονομικά, επικοινωνία, διαχείριση εγκαταστάσεων)."

4. Τιμές και πληρωμή
1. Με τη σύναψη της συμφωνίας, τα μέρη δηλώνουν ότι θεωρούν τις τιμές εύλογες και δίκαιες.
2. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει καταβάλει το οφειλόμενο τέλος εξ ολοκλήρου αμέσως πριν από την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας μέσω του προσφερόμενου τρόπου πληρωμής. Σε περίπτωση πληρωμής με τιμολόγιο, ισχύει προθεσμία πληρωμής 14 ημερών.
3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συμφωνηθείσας προθεσμίας πληρωμής, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, η Vignette & Visa B.V. δικαιούται να αναστείλει κάθε παροχή για τη διάρκεια της αθέτησης. Η Vignette & Visa B.V. δικαιούται επίσης άμεσα να χρεώσει τον Πελάτη με τόκους υπερημερίας ύψους 1% επί του κεφαλαίου ανά μήνα, καθώς και ένα ποσό για εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης. Τα τελευταία έξοδα ανέρχονται στο 15% του οφειλόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό ευρώ. 40,- χωρίς ΦΠΑ.
4. Χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Vignette & Visa B.V., ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εφαρμόσει συμψηφισμό ή/και αναστολή ή/και έκπτωση όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληρωμής του.

5. Καταγγελία της σύμβασης
1. Η Vignette & Visa B.V. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με τον Πελάτη με άμεση ισχύ για το μέλλον με γραπτή ειδοποίηση χωρίς (περαιτέρω) προηγούμενη προειδοποίηση για αθέτηση και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, εάν:
(α) ο Πελάτης διακόψει ή με άλλο τρόπο ρευστοποιήσει το σύνολο ή μέρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή/και μεταβάλει ουσιαστικά ή μεταβιβάσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vignette & Visa B.V,
β) στον Πελάτη χορηγηθεί αναστολή πληρωμών (προσωρινή ή άλλη) ή ο Πελάτης κηρυχθεί σε πτώχευση, ο Πελάτης υποβάλει αίτηση για ρύθμιση χρέους ή ο Πελάτης τεθεί υπό επιτροπεία ή διαχείριση.
γ) Σε οποιαδήποτε στιγμή προκύψει ότι ο Πελάτης έχει παράσχει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει παραπλανήσει τη Vignette & Visa B.V. με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(δ) Ο Πελάτης παραβιάζει τους παρόντες ή άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, όλες οι πληρωμές που οφείλει ο Πελάτης στη Vignette & Visa B.V. καθίστανται αμέσως απαιτητές και πληρωτέες στο ακέραιο. Τα καταβληθέντα χρήματα δεν επιστρέφονται.
3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η καταγγελία της συμφωνίας μεταξύ της Vignette & Visa B.V. και του Πελάτη δεν επηρεάζει τη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Εκδότη της Vignette.

6. Ευθύνη
1. Σε περίπτωση που η Vignette & Visa B.V. ευθύνεται έναντι του Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, η ευθύνη αυτή θα περιορίζεται πάντοτε στο ποσό του τιμολογίου, εφόσον υπάρχει, από το οποίο προέκυψε η ζημία, προσαυξημένο κατά 15%, ή αλλιώς στο ποσό που προβλέπει η ασφάλιση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ευθύνης που έχει συνάψει η Vignette & Visa B.V..
2. Η ευθύνη της Vignette & Visa B.V. δεν εκτείνεται πάντοτε σε σωματικές βλάβες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες και, εκτός από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, ούτε σε υλικές ζημίες, ηθικές βλάβες ή διαφυγόντα κέρδη.
3. Η Vignette & Visa B.V. δεν ευθύνεται για δηλώσεις, ενέργειες ή συμπεριφορές του Εκδότη της Vignette. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, η Vignette & Visa B.V. δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που συνάπτει ο Πελάτης με έναν Εκδότη Vignette.
4. Ο Πελάτης αποζημιώνει τη Vignette & Visa B.V. έναντι ζημιών τρίτων που προκύπτουν σε σχέση με τη συμφωνία επειδή η Vignette & Visa B.V. ενήργησε, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης να ενεργήσει, βάσει πληροφοριών, δεδομένων και εγγράφων που παρείχε ο Πελάτης και τα οποία είναι ανακριβή, ελλιπή ή καθυστερημένα ή κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
5. Σε όλες τις περιπτώσεις, η προθεσμία εντός της οποίας η Vignette & Visa B.V. μπορεί να εναχθεί για την παροχή οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος, όπως η αποζημίωση για ζημίες, περιορίζεται σε 12 μήνες από την εκτέλεση της παραγγελίας.
6. Ο Πελάτης γνωρίζει ρητά ότι η Vignette & Visa B.V. είναι μόνο ένας μεσάζων στη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του εκδότη της Vignette και ότι η Vignette & Visa B.V. ρητά δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ούτε χορηγεί άδεια οδήγησης σε (διεθνείς) δρόμους.
7. Τα άρθρα 7:408 και 7:764 του ολλανδικού αστικού κώδικα εξαιρούνται από τη συμφωνία.

7. Ιδιωτικό απόρρητο και πνευματική ιδιοκτησία
1. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η Vignette & Visa B.V. χρησιμοποιεί (προσωπικά) δεδομένα για την εφαρμογή των βινιετών.
2. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, όπως σχέδια, εικόνες, βίντεο, κείμενα και αρχεία ήχου, ανήκουν στη Vignette & Visa B.V.. Τρίτοι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν ή να τα αναπαράγουν εμπορικά χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Vignette & Visa B.V..
3. Όλα τα δεδομένα, αφού ανωνυμοποιηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Vignette & Visa B.V. για διαφημιστικούς, εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Όλα τα δεδομένα θα διατηρηθούν ανώνυμα και ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν μετά τη διαγραφή τους, για οποιονδήποτε λόγο.

8. Ανωτέρα βία
1. Πέραν των όσων ορίζονται από το νόμο και τη νομολογία, η ανωτέρα βία περιλαμβάνει όλες τις εξωτερικές αιτίες, προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες, τις οποίες η Vignette & Visa B.V. δεν μπορεί να επηρεάσει. Σε αυτήν περιλαμβάνονται απεργίες, κυκλοφοριακές διαταραχές, απρόβλεπτη στασιμότητα, διαταραχές στην παροχή ενέργειας, διαταραχές στους προμηθευτές, περιορισμοί στις εισαγωγές ή/και εξαγωγές, δυσκολίες στη μεταφορά, πυρκαγιά, απώλεια ή ζημία κατά τη μεταφορά, επιδημίες, πανδημίες και κυβερνητικά μέτρα.
2. Κατά τη διάρκεια ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις της Vignette & Visa B.V. αναστέλλονται. Εάν η εκπλήρωση λόγω ανωτέρας βίας είναι αδύνατη για περισσότερο από ένα μήνα ή εάν υπάρχουν άλλες περιστάσεις που δυσχεραίνουν δυσανάλογα την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την Vignette & Visa B.V., η Vignette & Visa B.V. έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση εν όλω ή εν μέρει με κοινοποίηση στον Πελάτη και χωρίς δικαστική παρέμβαση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή.
3. Εάν, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Vignette & Visa B.V. έχει ήδη εκπληρώσει μέρος των υποχρεώσεών της, δικαιούται να τιμολογήσει χωριστά το μέρος που έχει ήδη διατεθεί ή εκτελεστεί ή, σε περίπτωση προκαταβολής, να πιστώσει μέρος αυτού.

9. Δικαστήριο, επιλογή δικαίου και μεταβίβαση δικαιωμάτων
1. Η Vignette & Visa B.V. δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας σύμβασης σε τρίτους. 2. Ο Πελάτης επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε τρίτο μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση της Vignette & Visa B.V..
2. Η παρούσα - και άλλες - συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των μερών διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο, με τη ρητή εξαίρεση της Σύμβασης της Βιέννης περί Πωλήσεων. Εάν, στο μέλλον, προκύψει υποχρέωση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διαφορετική από το αποτέλεσμα συμφωνίας, η υποχρέωση αυτή θα διέπεται επίσης από το ολλανδικό δίκαιο.
3. Το δικαστήριο της περιφέρειας της κύριας έδρας της Vignette & Visa B.V. έχει αποκλειστική και απόλυτη δικαιοδοσία για την εκδίκαση μιας διαφοράς που αφορά μια (νομική) σχέση με τη Vignette & Visa B.V.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις συντάχθηκαν από την Bleijerveld Juridisch advies.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις έχουν μεταφραστεί από τα ολλανδικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και του πρωτότυπου ολλανδικού κειμένου, υπερισχύει η ολλανδική έκδοση. Η ολλανδική έκδοση μπορεί να αναζητηθεί μέσω αυτού του συνδέσμου.