Yleiset ehdot Vignette & Visa B.V.

1. Osapuolet ja määritelmät
1. Vignette & Visa B.V., rekisteröity kauppakamariin numerolla 90577434, kotipaikka Oudenoord 285b (3513 EP), Utrecht, näiden yleisten sopimusehtojen käyttäjä.
2. Lisätietoja Vignette & Visa B.V.:stä:
Verkkosivusto: tollvignettes.com
Sähköpostiosoite: [email protected]
Arvonlisäverotunniste(t): NL86 5371131B01.
3. Asiakas: Vignette & Visa B.V:n tarjoamien palvelujen (mahdollinen) ostaja.
4. Vinjetin myöntäjä: viranomainen, joka myöntää vinjetin asiakkaalle ja joka on yksi jäljempänä luetelluista myöntäjistä:
- ASFINAG (Itävalta) https://asfinag.at
- Liittovaltion tulli- ja rajaturvallisuusvirasto FOCBS (Sveitsi) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Tšekki) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovakia) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenia) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Unkari) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Romania) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgaria) https://web.bgtoll.bg/
5. Tarjous: Vignette & Visa B.V.:n tarjoamia palveluja koskeva (hinta)ilmoitus.

1. Sovellettavuus
1. Vignette & Visa B.V. ilmoittaa, että näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan sen verkkosivuston käyttöön ja kaikkiin Vignette & Visa B.V.:n tekemiin tarjouksiin sekä osapuolten keskenään tekemiin sopimuksiin riippumatta siitä, johtuvatko ne niistä. Siltä osin kuin niiden sisältöä ei ole muutettu eikä osapuolten välillä sovelleta erityisempiä ehtoja, näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös osapuolten tuleviin sopimussuhteisiin.
2. Näistä ehdoista poiketaan vain siltä osin kuin osapuolet ovat nimenomaisesti kirjallisesti sopineet niistä.
3. Asiakkaan yleiset (osto)ehdot on nimenomaisesti hylätty.
4. Vignette & Visa B.V.:n sopimuksen toteuttamiseksi käyttämät kolmannet osapuolet voivat myös vedota näihin yleisiin ehtoihin.
5. Jos yksi tai useampi (osa) näiden yleisten sopimusehtojen määräyksistä on mitätön tai kumottu, sovelletaan edelleen näiden yleisten sopimusehtojen muita määräyksiä. Osapuolten on tällöin neuvoteltava keskenään sopiakseen uusista säännöistä, jotka korvaavat mitätöidyt tai mitätöidyt määräykset ja joissa mitätöityjen tai mitätöityjen määräysten tarkoitus ja merkitys on ilmaistava mahdollisimman hyvin.
 
2. Tarjous ja sopimus
1. Jokainen tarjous, olipa se sitten tarjouksen muodossa tai muulla tavoin, on täysin ja ehdoitta sitoumukseton ja peruutettavissa, ellei Vignette & Visa B.V. toisin kirjallisesti ilmoita.
2. Verkkosivustolla tai muussa tarjousmuodossa ilmoitetut hinnat ovat lähtökohtaisesti euromääräisiä ja ilman 21 prosentin arvonlisäveroa, ja niihin sovelletaan maksuja, lisämaksuja ja muita tekijöitä. Asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että Vignette & Visa B.V. voi soveltaa paikallisia arvonlisäverokantoja sopimuksen luonteen ja toteutuksen perusteella.
3. Kaikki Vignette & Visa B.V.:n antamat lausunnot tarjottavista palveluista ovat ainoastaan viitteellisiä. Pieni poikkeama siitä, mitä toimitetaan, ei johda siihen, että Vignette & Visa B.V. ei täytä sopimusta.
4. Tarjouksessa olevat ilmeiset kirjoitusvirheet ja virheet eivät sido Vignette & Visa B.V:tä.
5. Vignette & Visa B.V. voi vapaasti teettää toimeksiannon kolmansilla osapuolilla. Sopimuksen ulkopuolelle on nimenomaisesti jätetty siviililain 7:404 §.
6. Sopimus on tehty, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen tarjouksen, kun Vignette & Visa B.V. on vahvistanut tarjouksen hyväksymisen kirjallisesti tai sähköisesti tai kun Vignette & Visa B.V. tai sen puolesta toimiva kolmas osapuoli on aloittanut suorituksen.
7. Vignette & Visa B.V. pyrkii täyttämään sopimuksen määritellyn/arvioidun ajan kuluessa. Tämä määräaika ei ole kohtalokas, mikä tarkoittaa, että Asiakkaan on aina ensin ilmoitettava Vignette & Visa B.V:lle laiminlyönnistä, jolloin on annettava pitkä ja kohtuullinen määräaika sopimuksen täyttämiselle, ennen kuin voidaan ryhtyä oikeussuojakeinoihin.
8. Jollei nimenomaisesti toisin ole kirjallisesti sovittu, Vignette & Visa B.V. voi aina vapaasti valita työmenetelmät, joita käytetään sopimuksen toteuttamisessa. Vignette & Visa B.V. voi näin ollen ennen sopimuksen täytäntöönpanoa ja/tai sen aikana vapaasti päättää käyttää muita työmenetelmiä sopimuksen täytäntöönpanossa.
9. Vignette & Visa B.V. ei nimenomaisesti ole osapuolena Asiakkaan ja Vignette-kortin myöntäjän tai kolmansien osapuolten välillä tehdyssä sopimuksessa. Tällaisesta sopimuksesta johtuvat riidat on ratkaistava osapuolten itsensä toimesta. Vignette & Visa B.V. ei osallistu tähän.
 
3. Asiakkaan velvollisuudet
1. Asiakkaan on annettava Vignette & Visa B.V:lle mahdollisuus suorittaa toimeksianto. 2. Asiakas sitoutuu antamaan Vignette & Visa B.V.:lle sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavan yhteistyön.
2. Asiakkaan on varmistettava, että kaikki tiedot, jotka Vignette & Visa B.V. ilmoittaa tarpeellisiksi tai jotka asiakkaan olisi kohtuudella ymmärrettävä tarpeellisiksi sopimuksen toteuttamiseksi, toimitetaan Vignette & Visa B.V:lle hyvissä ajoin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi ajoneuvon tyyppi, haluttu alkamispäivä, haluttu voimassaoloaika, ajoneuvon rekisteröintimaa, ajoneuvon rekisterinumero, sähköpostiosoite ja ajoneuvon numero. Asiakas kantaa itse riskin ja vastuun vaadittujen tietojen ja niiden sisällön oikeasta ja oikea-aikaisesta toimittamisesta riippumatta siitä, millä tavalla asiakas ne toimittaa. Jos tarvittavia tietoja ei toimiteta Vignette & Visa B.V:lle ajoissa, Vignette & Visa B.V:llä on oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano ja/tai veloittaa viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset Asiakkaalta tavanomaisen hinnan mukaisesti.
3. Asiakas vastaa kaikista edellisen kohdan rikkomisesta aiheutuvista vahingoista, ja asiakkaan on korvattava Vignette & Visa B.V:lle tästä aiheutuneet vahingot.
4. Asiakas on velvollinen tutkimaan ja arvioimaan itse Vignette-palveluntarjoajan käyttämät (yleiset) ehdot, jotka ilmenevät tarjouksesta. Vignette & Visa B.V. ei toimi Asiakkaan puolesta tässä suhteessa. Kun Asiakas hyväksyy Tarjouksen, Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Tarjoukseen ja varmistuneensa Tarjoukseen liitetyistä ehdoista.
5. Asiakkaan ja vinjetin liikkeeseenlaskijan väliseen sopimukseen liittyvät tai siitä aiheutuvat riidat ratkaistaan osapuolten kesken.
6. Asiakkaan on toimitettava Vignette & Visa B.V.:lle sovitut ja vaaditut kohteet ja tiedot ennen toteutusta. Vignette & Visa B.V. arvioi nämä parhaan tietämyksensä mukaan. Vignette & Visa B.V. ei kuitenkaan ole vastuussa mistään vahingosta, joka aiheutuu siitä, että työt on kuitenkin suoritettu viipymättä asiakkaan toimittamien virheellisten asioiden ja tietojen perusteella.
7. Asiakas takaa, että digitaalisesti toimitettu aineisto on turvallista eikä se sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä, joka voisi millään tavoin vahingoittaa Vignette & Visa B.V.:n ja/tai kolmansien osapuolten tietokonejärjestelmiä, tietokoneohjelmia.
8. Asiakas on velvollinen tarkistamaan vinjetin vaatimustenmukaisuuden määrän ja laadun osalta mahdollisimman pian, kuitenkin 24 tunnin kuluessa ennen käyttöä, ja hän korvaa Vignette & Visa B.V.:lle kaikki tästä aiheutuvat seuraukset.
9. Alankomaiden siviililain 7:408 § on nimenomaisesti poissuljettu sopimuksessa siltä osin kuin Asiakas toimii ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä, minkä vuoksi tilauksia ei voida peruuttaa. Jos Asiakas ei toimi ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä, sovelletaan peruuttamista koskevaa lakisääteistä sääntelyä, jolloin Alankomaiden siviililain 7:406 ja 7:411 §:ssä tarkoitettujen kohtuullisten palkkojen ja kulujen osalta otetaan joka tapauksessa huomioon/lasketaan seuraavat osatekijät: valmisteluaika, palkkakustannukset, vuokra, tilat, hallintokustannukset, markkinointi-/rekrytointikustannukset, välillisen henkilöstön palkkakustannukset, liikeomaisuuden poistot, yleiskustannukset (hallinto, P&O, atk:n ja automaation käyttö, rahoitus, viestintä, kiinteistöhallinto)."
 
4. Hinnat ja maksu
1. Sopimusta tehdessään osapuolet ilmoittavat pitävänsä hintoja kohtuullisina ja oikeudenmukaisina.
2. Ellei toisin ole sovittu, Asiakkaan on maksettava erääntynyt maksu kokonaisuudessaan välittömästi ennen palvelun tarjoamisen aloittamista tarjotulla maksutavalla. Jos maksu suoritetaan laskulla, sovelletaan 14 päivän maksuaikaa.
3. Jos sovittu maksuaika ylittyy ja kaikissa muissa laiminlyöntitapauksissa Vignette & Visa B.V:llä on oikeus keskeyttää kaikki suoritukset laiminlyönnin ajaksi. Vignette & Visa B.V:llä on myös välittömästi oikeus periä asiakkaalta viivästyskorkoa, jonka suuruus on 1 % pääoma-arvosta kuukaudessa, sekä summa tuomioistuimen ulkopuolisia perintäkuluja varten. Jälkimmäiset kulut ovat 15 prosenttia erääntyneestä pääomasta ja vähintään euroa. 40,- ilman arvonlisäveroa.
4. Ilman Vignette & Visa B.V.:n nimenomaista kirjallista suostumusta asiakas ei saa soveltaa kuittausta ja/tai lykkäystä ja/tai vähennystä maksuvelvoitteidensa osalta.
 
5. Sopimuksen irtisanominen
1. Vignette & Visa B.V:llä on oikeus irtisanoa Asiakkaan kanssa tehty sopimus päättymään välittömästi tulevaisuutta varten kirjallisella ilmoituksella ilman (lisä)ennakkoilmoitusta laiminlyönnistä ja ilman oikeutta korvaukseen, jos:
(a) Asiakas lopettaa tai muutoin lakkauttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain ja/tai muuttaa olennaisesti liiketoimintaansa tai siirtää sen kolmannelle osapuolelle ilman Vignette & Visa B.V.:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
b) Asiakkaalle myönnetään maksujen keskeytys (väliaikainen tai muu) tai Asiakas julistetaan konkurssiin, Asiakas hakee velkajärjestelyä tai Asiakas asetetaan holhouksen tai hallinnon alaiseksi.
c) milloin tahansa käy ilmi, että Asiakas on antanut virheellisiä tietoja tai johtanut Vignette & Visa B.V:tä muulla tavoin harhaan.
(d) Asiakas rikkoo näitä tai muita sovellettavia ehtoja.
2. Jos sopimus irtisanotaan, kaikki Asiakkaan Vignette & Visa B.V:lle suorittamat maksut erääntyvät välittömästi ja kokonaisuudessaan maksettaviksi. Maksettuja rahoja ei palauteta.
3. Ellei toisin mainita, Vignette & Visa B.V.:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen irtisanominen ei vaikuta Asiakkaan ja vinjetin myöntäjän väliseen sopimukseen.
 
6. Vastuu
1. Jos Vignette & Visa B.V. joutuu viipymättä vastuuseen Asiakkaalle, tämä vastuu rajoittuu aina sen mahdollisen laskun määrään, josta vahinko on aiheutunut, lisättynä 15 prosentilla, tai muutoin siihen määrään, jonka Vignette & Visa B.V.:n ottama ammatillinen tai liiketoiminnallinen vastuuvakuutus kattaa.
2. Vignette & Visa B.V.:n vastuu ei missään tapauksessa ulotu henkilövahinkoihin tai välillisiin vahinkoihin eikä, lukuun ottamatta tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, myöskään omaisuusvahinkoihin, aineettomiin vahinkoihin tai menetettyyn voittoon.
3. Vignette & Visa B.V. ei ole vastuussa vinjetin myöntäjän lausunnoista, toimista tai käyttäytymisestä. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, Vignette & Visa B.V. ei ole osapuolena sopimuksessa, jonka asiakas tekee vinjetin myöntäjän kanssa.
4. Asiakkaan on korvattava Vignette & Visa B.V.:n vahingot kolmansille osapuolille, jotka aiheutuvat sopimukseen liittyen siitä, että Vignette & Visa B.V. on toiminut tai jättänyt toimimatta asiakkaan toimittamien virheellisten, epätäydellisten tai myöhästyneiden tietojen, tietojen ja asiakirjojen perusteella tai näiden yleisten sopimusehtojen vastaisesti.
5. Kaikissa tapauksissa määräaika, jonka kuluessa Vignette & Visa B.V.:tä voidaan haastaa oikeussuojakeinojen, kuten vahingonkorvauksen, saamiseksi, on rajoitettu 12 kuukauteen tilauksen toteuttamisesta.
6. Asiakas on nimenomaisesti tietoinen siitä, että Vignette & Visa B.V. on vain välittäjä Asiakkaan ja Vignetten liikkeeseenlaskijan välisessä sopimuksessa ja että Vignette & Visa B.V. ei nimenomaisesti ole sopimuspuoli eikä myönnä lupaa ajaa (kansainvälisillä) teillä.
7. Alankomaiden siviililain 7:408 ja 7:764 pykälät on suljettu pois sopimuksesta.
 
7. Yksityisyys ja immateriaalioikeudet
1. Asiakas hyväksyy sen, että Vignette & Visa B.V. käyttää (henkilö)tietoja vinjettien hakemiseen.
2. Kaikki immateriaalioikeudet verkkosivuston sisältöön, kuten malleihin, kuviin, videoihin, teksteihin ja äänitiedostoihin, kuuluvat Vignette & Visa B.V:lle. Kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tai jäljentää niitä kaupallisesti ilman Vignette & Visa B.V.:n ennakkosuostumusta.
3. Vignette & Visa B.V. voi käyttää kaikkia anonymisoituja tietoja myynninedistämis-, koulutus-, neuvonta- tai tilastotarkoituksiin. Kaikki tiedot säilytetään nimettöminä ja niitä voidaan käyttää myös poistamisen jälkeen, mistä tahansa syystä.
 
8. Ylivoimainen este
1. Sen lisäksi, mitä laissa ja oikeuskäytännössä ymmärretään, ylivoimainen este käsittää kaikki ulkoiset, ennakoidut tai ennakoimattomat syyt, joihin Vignette & Visa B.V. ei voi vaikuttaa. Tähän kuuluvat lakot, liikennehäiriöt, ennakoimattomat pysähtymiset, häiriöt energian toimituksessa, häiriöt tavarantoimittajilla, tuonti- ja/tai vientirajoitukset, kuljetusvaikeudet, tulipalot, kuljetuksen aikana tapahtuvat menetykset tai vahingot, epidemiat, pandemiat ja hallituksen toimenpiteet.
2. Ylivoimaisen esteen aikana Vignette & Visa B.V:n velvoitteet keskeytetään. Jos ylivoimaisesta esteestä johtuva täyttäminen on mahdotonta yli kuukauden ajan tai jos muut olosuhteet vaikeuttavat kohtuuttomasti Vignette & Visa B.V.:n velvollisuuksien täyttämistä, Vignette & Visa B.V.:llä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä asiakkaalle ja ilman oikeudellista väliintuloa ilman, että tässä tapauksessa on velvollisuus maksaa korvausta.
3. Jos Vignette & Visa B.V. on ylivoimaisen esteen sattuessa jo täyttänyt osan velvoitteistaan, sillä on oikeus laskuttaa erikseen jo käyttöönotetusta tai suoritetusta osasta tai, jos kyseessä on ennakkomaksu, hyvittää osa siitä.
 
9. Oikeuspaikka, lainvalinta ja oikeuksien siirto
1. Vignette & Visa B.V:llä on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on oikeus siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle vain Vignette & Visa B.V:n kirjallisella suostumuksella.
2. Tähän - ja muihin osapuolten välillä tehtyihin - sopimuksiin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia, lukuun ottamatta nimenomaisesti Wienin kauppasopimusta. Jos osapuolten välille syntyy tulevaisuudessa velvoite, joka ei johdu sopimuksesta, myös tähän velvoitteeseen sovelletaan Alankomaiden lakia.
3. Vignette & Visa B.V.:n päätoimipaikan alueella sijaitsevalla tuomioistuimella on yksinomainen ehdoton toimivalta käsitellä riita-asioita, jotka koskevat (oikeudellista) suhdetta Vignette & Visa B.V.:hen.

Bleijerveld Juridisch advies on laatinut nämä yleiset sopimusehdot.

Nämä yleiset sopimusehdot on käännetty hollanninkielestä. Jos käännetyn version ja alkuperäisen hollanninkielisen tekstin välillä on eroja, hollanninkielinen versio on ensisijainen. Voit tutustua hollanninkieliseen versioon tämän linkin kautta.