Vispārīgie noteikumi un nosacījumi Vignette & Visa B.V.

1. Puses un definīcijas
1. Vignette & Visa B.V., kas reģistrēta Tirdzniecības palātā ar numuru 90577434 un atrodas Oudenoord 285b (3513 EP), Utrehtā, šo vispārējo noteikumu un nosacījumu lietotājs.
2. Papildu informācija par Vignette & Visa B.V.:
Tīmekļa vietne: tollvignettes.com
E-pasta adrese: [email protected]
PVN identifikācijas numurs(-i): NL86 5371131B01
3. Klients: Vignette & Visa B.V. piedāvāto pakalpojumu (potenciālais) pircējs.
4. Vinjetes izsniedzējs: iestāde, kas izsniedz vinjeti Klientam un kas ir viens no turpmāk uzskaitītajiem izsniedzējiem:
- ASFINAG (Austrija) https://asfinag.at
- Federālais muitas un robežu drošības birojs FOCBS (Šveice) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní инфраструктура (Čehija) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovākija) https://eznamka.sk
- DARS (Slovēnija) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Ungārija) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumānija) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgārija) https://web.bgtoll.bg/
5. Piedāvājums: (cenu) paziņojums par Vignette & Visa B.V. pakalpojumu sniegšanu.

1. Piemērojamība
1. Vignette & Visa B.V. paziņo, ka šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami tās tīmekļa vietnes izmantošanai un katram Vignette & Visa B.V. piedāvājumam, kā arī no tā izrietošajiem vai neizrietošajiem līgumiem, ko puses noslēgušas savā starpā. Ciktāl to saturs nav mainīts un starp pusēm nav piemērojami specifiskāki nosacījumi, šie vispārīgie nosacījumi tiks piemēroti arī turpmākām līgumattiecībām starp pusēm.
2. Atkāpes no šiem noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā tikai tiktāl, ciktāl puses par tām ir skaidri rakstiski vienojušās.
3. Pasūtītāja vispārējie (pirkuma) nosacījumi tiek skaidri noraidīti.
4. Vignette & Visa B.V. līguma izpildei piesaistītās trešās personas arī var atsaukties uz šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.
5. Ja viens vai vairāki (daļa(-as) no šo vispārīgo noteikumu noteikumiem ir spēkā neesoši vai anulēti, pārējie šo vispārīgo noteikumu noteikumi paliek spēkā. Tad puses apspriežas, lai vienotos par jauniem noteikumiem, kas aizstātu spēkā neesošos vai anulētos noteikumus, kuros pēc iespējas precīzāk jāizsaka spēkā neesošo vai anulēto noteikumu mērķis un nozīme.
 
2. Piedāvājums un vienošanās
1. Katrs piedāvājums, neatkarīgi no tā, vai tas ir izteikts Piedāvājuma vai citā veidā, ir pilnīgi un bez nosacījumiem brīvs no saistībām un atsaucams, ja vien Vignette & Visa B.V. rakstiski nav norādījusi citādi.
2. Mājas lapā vai jebkādā citā piedāvājuma formā norādītās cenas principā ir norādītas eiro, bez 21% PVN un ar atskaitījumu, piemaksu un citiem faktoriem. Klients skaidri piekrīt, ka Vignette & Visa B.V. var piemērot vietējās PVN likmes, ņemot vērā līguma raksturu un izpildi.
3. Visi Vignette & Visa B.V. paziņojumi par sniedzamajiem pakalpojumiem ir tikai norādes. Nelielas atkāpes no tā, kas tiek sniegts, nenozīmē, ka Vignette & Visa B.V. neizpilda līgumu.
4. Acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas un kļūdas piedāvājumā nav saistošas Vignette & Visa B.V..
5. Vignette & Visa B.V. var brīvi uzticēt uzdevuma izpildi trešajām personām. Civilkodeksa 7:404. pants ir nepārprotami izslēgts no līguma.
6. Līgums ir noslēgts, kad abas puses ir rakstiski parakstījušas piedāvājumu, pēc tam, kad Vignette & Visa B.V. ir rakstiski vai elektroniski apstiprinājusi sava piedāvājuma pieņemšanu, vai pēc tam, kad Vignette & Visa B.V. vai trešā persona tās vārdā ir uzsākusi izpildi.
7. Vignette & Visa B.V. cenšas izpildīt līgumu noteiktajā/aplēstajā termiņā. Šis termiņš nav galīgs, kas nozīmē, ka Klientam vienmēr vispirms ir jāpaziņo Vignette & Visa B.V. par saistību neizpildi, nosakot ilgu un saprātīgu izpildes termiņu, un tikai pēc tam var veikt jebkādus tiesiskās aizsardzības pasākumus.
8. Ja vien rakstveidā nav skaidri noteikts citādi, Vignette & Visa B.V. vienmēr var brīvi izvēlēties darba metodes, kas tiks izmantotas līguma izpildē. Tādējādi Vignette & Visa B.V. pirms līguma izpildes un/vai līguma izpildes laikā var brīvi izlemt, ka līguma izpildē izmantos citas darba metodes.
9. Vignette & Visa B.V. nepārprotami nav līgumslēdzēja puse līgumā, kas noslēgts starp Klientu un Vignette Emitentu vai trešajām personām. Strīdi, kas izriet no šādas vienošanās, ir risināmi starp pašām pusēm. Vignette & Visa B.V. tajos nepiedalās.
 
3. Klienta pienākumi
1. Klients dod Vignette & Visa B.V. iespēju veikt uzdevumu. 2. Klients apņemas sniegt sadarbību, kas nepieciešama, lai Vignette & Visa B.V. varētu izpildīt līgumu.
2. Klients nodrošina, ka visi dati, kurus Vignette & Visa B.V. norāda kā nepieciešamus vai kurus Klientam būtu pamatoti jāsaprot kā nepieciešamus līguma izpildei, tiek savlaicīgi iesniegti Vignette & Visa B.V.. Piemēram, bet ne tikai, transportlīdzekļa veids, vēlamais sākuma datums, vēlamais derīguma termiņš, transportlīdzekļa reģistrācijas valsts, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un transportlīdzekļa numurs. Klients pats uzņemas risku un atbildību par pieprasītās informācijas un tās satura pareizu un savlaicīgu piegādi neatkarīgi no tā, kā Klients to sniedz. Ja nepieciešamā informācija netiek iesniegta Vignette & Visa B.V. laikus, Vignette & Visa B.V. ir tiesības apturēt līguma izpildi un/vai iekasēt no Klienta nokavējuma rezultātā radušās papildu izmaksas pēc parastajiem tarifiem.
3. Visus zaudējumus, kas radušies iepriekšējā punkta pārkāpuma rezultātā, sedz Klients, un Klients šajā sakarā atlīdzina Vignette & Visa B.V. zaudējumus.
4. Klientam ir pienākums pašam izpētīt un izvērtēt Vignette pakalpojumu sniedzēja izmantotos (vispārīgos) noteikumus un nosacījumus, kas norādīti Piedāvājumā. Vignette & Visa B.V. šajā sakarā nerīkojas Klienta vārdā. Laikā, kad Klients pieņem Piedāvājumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Piedāvājumu un ir pārliecinājies par Piedāvājumam pievienotajiem nosacījumiem.
5. Strīdus, kas saistīti ar vai izriet no līguma starp Klientu un Vainjetes Emitentu, puses risina savstarpēji.
6. Pirms izpildes Klients iesniedz Vignette & Visa B.V. saskaņotos un pieprasītos priekšmetus un informāciju. Vignette & Visa B.V. tos izvērtēs, cik vien tai ir zināms. Tomēr Vignette & Visa B.V. nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka darbs tomēr tika veikts bez kavēšanās, pamatojoties uz Klienta sniegtajām nepareizajām lietām un informāciju.
7. Klients garantē, ka digitāli piegādātais materiāls ir drošs un nesatur vīrusus vai citu kaitīgu saturu, kas jebkādā veidā varētu kaitēt Vignette & Visa B.V. un/vai trešo personu datorsistēmām, datorprogrammām.
8. Klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pirms lietošanas pārbaudīt vinjetes atbilstību attiecībā uz daudzumu un kvalitāti, kā arī atbrīvot Vignette & Visa B.V. no jebkādām ar to saistītām sekām.
9. Nīderlandes Civilkodeksa 7:408. pants ir skaidri izslēgts līgumā attiecībā uz Pasūtītāja darbību, veicot profesionālo vai saimniecisko darbību, kā rezultātā pasūtījumi nevar tikt atcelti. Gadījumā, ja Klients nerīkojas, veicot profesionālo darbību vai uzņēmējdarbību, tiek piemērots likumā noteiktais regulējums attiecībā uz atcelšanu, saskaņā ar kuru attiecībā uz saprātīgu atalgojumu un izdevumiem, kas minēti Nīderlandes Civilkodeksa 7:406 un 7:411 pantā, jebkurā gadījumā tiek ņemti vērā/aprēķināti šādi komponenti: sagatavošanās laiks, algu izmaksas, noma, telpas, administratīvās izmaksas, mārketinga/rekomandu izmaksas, netiešā personāla algu izmaksas, uzņēmējdarbības aktīvu amortizācija, pieskaitāmās izmaksas (vadība, P&O, datorizācija un automatizācija, finanses, komunikācijas, telpu apsaimniekošana)."
 
4. Cenas un maksājumi
1. Noslēdzot līgumu, puses norāda, ka tās uzskata cenas par saprātīgām un taisnīgām.
2. Ja vien nav norunāts citādi, Klients ir samaksājis pilnu maksu, kas jāmaksā tieši pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, izmantojot piedāvāto maksāšanas veidu. Ja maksājums tiek veikts ar rēķinu, tiek piemērots 14 dienu samaksas termiņš.
3. Ja tiek pārsniegts saskaņotais maksājuma termiņš, kā arī jebkurā citā saistību neizpildes gadījumā Vignette & Visa B.V. ir tiesīga apturēt jebkādu izpildi uz saistību neizpildes laiku. Vignette & Visa B.V. ir arī nekavējoties tiesīga iekasēt no Klienta nokavējuma procentus 1% apmērā no pamatsummas mēnesī, kā arī summu par ārpustiesas piedziņas izmaksām. Pēdējās minētās izmaksas ir 15 % apmērā no maksājamās pamatsummas, bet minimālā summa ir EUR. 40,- bez PVN.
4. Bez Vignette & Visa B.V. skaidras rakstiskas piekrišanas Klientam nav atļauts piemērot ieskaitu un/vai apturēšanu un/vai ieturējumu attiecībā uz savām maksājumu saistībām.
 
5. Līguma izbeigšana
1. Vignette & Visa B.V. ir tiesības nekavējoties uz nākotni izbeigt līgumu ar Klientu, nosūtot rakstisku paziņojumu bez (papildu) iepriekšēja brīdinājuma par saistību neizpildi un bez tiesībām uz kompensāciju, ja:
(a) Klients pārtrauc vai kā citādi likvidē visu vai daļu savas saimnieciskās darbības un/vai būtiski maina vai nodod savu saimniecisko darbību trešajai personai bez iepriekšējas rakstiskas Vignette & Visa B.V. piekrišanas;
b) Klientam tiek piemērota maksājumu apturēšana (pagaidu vai cita veida) vai Klients tiek pasludināts par bankrotējušu, Klients iesniedz pieteikumu par parāda atmaksas grafika pārskatīšanu vai Klientam tiek piemērota aizbildnība vai administrācija.
c) Jebkurā brīdī izrādās, ka Klients ir sniedzis nepareizu informāciju vai jebkādā citā veidā ir maldinājis Vignette & Visa B.V..
(d) Klients pārkāpj šos vai citus piemērojamos noteikumus un nosacījumus.
2. Līguma izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, kas Klientam pienākas Vignette & Visa B.V., ir nekavējoties un pilnā apmērā atmaksājami. Samaksātie naudas līdzekļi netiek atmaksāti.
3. Ja vien nav noteikts citādi, līguma izbeigšana starp Vignette & Visa B.V. un Klientu neietekmē līgumu starp Klientu un Vinješu izsniedzēju.
 
6. Atbildība
1. Ja Vignette & Visa B.V. bez kavēšanās uzņemas atbildību pret Klientu, šī atbildība vienmēr būs ierobežota līdz rēķina summas apmēram, ja tāda ir, no kuras radušies zaudējumi, plus 15%, vai arī līdz summai, uz kuru Vignette & Visa B.V. noslēgtā profesionālās vai uzņēmējdarbības atbildības apdrošināšana dod tiesības pretendēt.
2. Vignette & Visa B.V. atbildība vienmēr neattiecas uz miesas bojājumiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, un, izņemot tīša nodoma vai rupjas neuzmanības gadījumus, arī uz kaitējumu īpašumam, nemateriāliem zaudējumiem vai negūtu peļņu.
3. Vignette & Visa B.V. nav atbildīga par Vignette Emitenta paziņojumiem, darbībām vai rīcību. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, Vignette & Visa B.V. nav līgumslēdzēja puse līgumā, ko Klients noslēdz ar Vignette Emitentu.
4. Klients atlīdzina Vignette & Visa B.V. zaudējumus trešajām personām, kas radušies saistībā ar līgumu, jo Vignette & Visa B.V. ir rīkojusies, tostarp bezdarbojusies, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, datiem un dokumentiem, kas ir neprecīzi, nepilnīgi vai novēloti, vai ir pretrunā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem.
5. Visos gadījumos termiņš, kurā Vignette & Visa B.V. var iesniegt prasību tiesā par jebkādu tiesiskās aizsardzības līdzekli, piemēram, zaudējumu atlīdzību, ir ierobežots līdz 12 mēnešiem pēc pasūtījuma izpildes.
6. Klients skaidri apzinās, ka Vignette & Visa B.V. ir tikai starpnieks līgumā starp Klientu un vinjetes izsniedzēju un ka Vignette & Visa B.V. nepārprotami nav līgumslēdzēja puse un nepiešķir atļauju braukt pa (starptautiskajiem) ceļiem.
7. Nīderlandes Civilkodeksa 7:408. un 7:764. pants līgumā ir izslēgti.
 
7. Privātums un intelektuālais īpašums
1. Klients piekrīt, ka Vignette & Visa B.V. izmanto (personas) datus vinješu piemērošanai.
2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietnes saturu, piemēram, dizainu, attēliem, video, tekstiem un skaņas failiem, pieder Vignette & Visa B.V.. Trešās personas nedrīkst tos komerciāli izmantot vai reproducēt bez iepriekšējas Vignette & Visa B.V. piekrišanas.
3. Vignette & Visa B.V. var izmantot visus datus pēc to anonimizēšanas reklāmas, apmācības un konsultatīviem vai statistikas mērķiem. Visi dati tiks saglabāti anonīmi un, iespējams, izmantoti pēc to dzēšanas neatkarīgi no iemesla.
 
8. Nepārvaramas varas apstākļi
1. Papildus likumā un tiesu praksē noteiktajam nepārvarama vara ietver visus ārējos, paredzamus vai neparedzamus cēloņus, kurus Vignette & Visa B.V. nevar ietekmēt. Tas ietver streikus, satiksmes traucējumus, neparedzētu stagnāciju, enerģijas piegādes traucējumus, traucējumus pie piegādātājiem, importa un/vai eksporta ierobežojumus, transporta grūtības, ugunsgrēku, zaudējumus vai bojājumus transporta laikā, epidēmijas, pandēmijas un valdības pasākumus.
2. Nepārvaramas varas apstākļos Vignette & Visa B.V. saistību izpilde tiek apturēta. 3. Ja izpilde nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav iespējama ilgāk par vienu mēnesi vai ja pastāv citi apstākļi, kas nesamērīgi apgrūtina Vignette & Visa B.V. saistību izpildi, Vignette & Visa B.V. ir tiesīga pilnībā vai daļēji lauzt līgumu, par to paziņojot Klientam un bez tiesas iejaukšanās, un šajā gadījumā nav pienākuma maksāt kompensāciju.
3. Ja nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Vignette & Visa B.V. jau ir izpildījusi daļu no savām saistībām, tā ir tiesīga atsevišķi izrakstīt rēķinu par jau pieejamo vai veikto daļu vai, avansa maksājumu gadījumā, ieskaitīt daļu no tā.
 
9. Forums, tiesību aktu izvēle un tiesību nodošana
1. Vignette & Visa B.V. ir tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu trešai personai. 2. Klients ir tiesīgs nodot savas tiesības un pienākumus trešai personai tikai ar Vignette & Visa B.V. rakstisku piekrišanu.
2. Šo un citus starp pusēm noslēgtos līgumus reglamentē tikai un vienīgi Nīderlandes tiesību akti, izņemot Vīnes Tirdzniecības konvenciju. Ja nākotnē starp pusēm rodas saistības, kas nav līguma rezultāts, arī šīm saistībām piemēro Nīderlandes tiesību aktus.
3. Tiesai, kuras apgabalā atrodas Vignette & Visa B.V. galvenā uzņēmējdarbības vieta, ir ekskluzīva absolūta jurisdikcija izskatīt strīdus, kas saistīti ar (tiesiskajām) attiecībām ar Vignette & Visa B.V.

Šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus ir izstrādājis Bleijerveld Juridisch advies.

Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir tulkoti no holandiešu valodas. Ja starp tulkoto versiju un oriģinālo tekstu holandiešu valodā ir kādas neatbilstības, noteicošā ir holandiešu valodas versija. Ar holandiešu valodas versiju var iepazīties, izmantojot šo saiti.