Allmänna villkor Vignette & Visa B.V.

1. Parter och definitioner
1. Vignette & Visa B.V., registrerat hos handelskammaren under nummer 90577434, etablerat på Oudenoord 285b (3513 EP) i Utrecht, användare av dessa allmänna villkor.
2. Ytterligare information om Vignette & Visa B.V:
Webbplats: tollvignettes.com
E-postadress: [email protected]
Momsregistreringsnummer: NL86 5371131B01
3. Kunden: den (potentiella) köparen av tjänster som erbjuds av Vignette & Visa B.V.
4. Vinjettutfärdaren: den myndighet som utfärdar vinjetten för Kunden och som är en av de utfärdare som anges nedan:
- ASFINAG (Österrike) https://asfinag.at
- Förbundskontoret för tull och gränssäkerhet FOCBS (Schweiz) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Tjeckien) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Slovakien) https://eznamka.sk
- DARS (Slovenien) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Ungern) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Rumänien) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Bulgarien) https://web.bgtoll.bg/
5. Erbjudandet: (pris)uppgiften för tillhandahållandet av tjänster av Vignette & Visa B.V.

1. Tillämplighet
1. Vignette & Visa B.V. förklarar dessa allmänna villkor tillämpliga på användningen av sin webbplats och varje erbjudande som görs av Vignette & Visa B.V. och, oavsett om de är en följd av detta eller inte, avtal som ingås av parterna med varandra. I den mån deras innehåll inte har ändrats och inga mer specifika villkor gäller mellan parterna, kommer dessa allmänna villkor också att gälla för framtida avtalsförhållanden mellan parterna.
2. Avvikelser från dessa villkor skall endast gälla i den mån de uttryckligen och skriftligen överenskommits mellan parterna.
3. Allmänna (inköps)villkor för Kunden avvisas uttryckligen.
4. Tredje part som anlitats av Vignette & Visa B.V. för fullgörande av avtalet kan också åberopa dessa allmänna villkor.
5. Om en eller flera (del(ar)) av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är ogiltiga eller upphävda, skall de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla. Parterna ska då samråda för att komma överens om nya regler som ska ersätta de ogiltiga eller upphävda bestämmelserna, i vilka syftet och innebörden av de ogiltiga eller upphävda bestämmelserna ska uttryckas så långt som möjligt.
 
2. Erbjudande och överenskommelse
1. Varje erbjudande, vare sig i form av ett erbjudande eller på annat sätt, är helt och villkorslöst fritt från förpliktelser och kan återkallas, om inte annat anges skriftligen av Vignette & Visa B.V..
2. De priser som anges på webbplatsen eller i någon annan form av ett erbjudande är i princip i euro och exklusive 21% moms och med förbehåll för avgifter, tilläggsavgifter och andra faktorer. Kunden samtycker uttryckligen till att Vignette & Visa B.V. kan tillämpa lokala momssatser med hänsyn till avtalets art och fullgörande.
3. Alla uttalanden från Vignette & Visa B.V. om tjänster som ska tillhandahållas är endast indikationer. En mindre avvikelse från detta i det som levereras skall inte resultera i att Vignette & Visa B.V. underlåter att fullgöra avtalet.
4. Uppenbara skrivfel och misstag i erbjudandet är inte bindande för Vignette & Visa B.V..
5. Det står Vignette & Visa B.V. fritt att låta tredje man utföra uppdraget. Avsnitt 7:404 i Civil Code är uttryckligen uteslutet från avtalet.
6. Avtal har ingåtts när båda parter skriftligen undertecknat ett anbud, när Vignette & Visa B.V. skriftligen eller elektroniskt bekräftat accept av sitt anbud eller när Vignette & Visa B.V., eller tredje man för dess räkning, påbörjat utförandet av uppdraget.
7. Vignette & Visa B.V. ska sträva efter att uppfylla avtalet inom den angivna/uppskattade perioden. Denna period är inte definitiv, vilket innebär att Kunden alltid först måste meddela Vignette & Visa B.V. om dröjsmål, varvid en lång och rimlig period för fullgörande måste ges, innan någon åtgärd kan vidtas.
8. Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen skall Vignette & Visa B.V. alltid vara fritt att välja de arbetsmetoder som skall användas vid genomförandet av avtalet. Vignette & Visa B.V. är därför fritt att besluta, före och/eller under genomförandet av avtalet, att använda andra arbetsmetoder vid genomförandet av avtalet.
9. Vignette & Visa B.V. är uttryckligen inte part i ett avtal som ingåtts mellan Kunden och Vignetteutfärdaren eller tredje part. Tvister som uppstår till följd av ett sådant avtal skall lösas av parterna själva. Vignette & Visa B.V. har ingen del i detta.
 
3. Kundens skyldigheter
1. Uppdragsgivaren skall ge Vignette & Visa B.V. möjlighet att utföra uppdraget. Kunden åtar sig att tillhandahålla det samarbete som krävs för att Vignette & Visa B.V. skall kunna fullgöra avtalet.
2. Kunden skall tillse att alla uppgifter som Vignette & Visa B.V. anger vara nödvändiga eller som Kunden rimligen bör förstå vara nödvändiga för avtalets fullgörande lämnas till Vignette & Visa B.V. i god tid. Till exempel, men inte begränsat till, typ av fordon, önskat startdatum, önskad giltighetsperiod, fordonets registreringsland, fordonets registreringsnummer, e-postadress och fordonets fordonsnummer. Kunden bär själv risken och ansvaret för korrekt och snabb leverans av den nödvändiga informationen och dess innehåll, oavsett hur Kunden tillhandahåller den. Om den nödvändiga informationen inte lämnas till Vignette & Visa B.V. i tid har Vignette & Visa B.V. rätt att avbryta genomförandet av avtalet och/eller debitera Kunden de extra kostnader som uppstår på grund av förseningen till de vanliga priserna.
3. All skada till följd av överträdelse av föregående stycke skall bäras av Kunden och Kunden skall hålla Vignette & Visa B.V. skadeslöst i detta avseende.
4. Kunden är skyldig att själv undersöka och bedöma de (allmänna) villkor som används av Vinjettleverantören och som framgår av Erbjudandet. Vignette & Visa B.V. agerar inte för Kunden i detta avseende. Vid den tidpunkt då Kunden accepterar ett Erbjudande förklarar Kunden att denne har studerat Erbjudandet och att denne har tagit del av de villkor som är knutna till Erbjudandet.
5. Tvist rörande eller med anledning av avtal mellan Kunden och Vinjettutfärdaren skall avgöras mellan parterna.
6. Före utförandet skall Kunden förse Vignette & Visa B.V. med de överenskomna och nödvändiga föremålen och informationen. Vignette & Visa B.V. kommer att bedöma dessa efter bästa förmåga. Vignette & Visa B.V. skall dock inte vara ansvarigt för förlust som uppstår på grund av att arbete ändå utförts utan dröjsmål på grundval av felaktiga saker och information som tillhandahållits av Kunden.
7. Kunden garanterar att digitalt levererat material är säkert och inte innehåller virus eller annat skadligt innehåll som på något sätt kan skada Vignette & Visa B.V:s och/eller tredje parts datorsystem, datorprogram.
8. Kunden är skyldig att kontrollera att vinjetten överensstämmer med avseende på kvantitet och kvalitet så snart som möjligt, men inom 24 timmar före användning, och håller Vignette & Visa B.V. skadeslöst mot eventuella konsekvenser i detta avseende.
9. Avsnitt 7:408 i den nederländska civillagen är uttryckligen utesluten i avtalet med avseende på Kunden som agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet, till följd av vilket beställningar inte kan annulleras. I det fall Kunden inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet ska den lagstadgade bestämmelsen om annullering tillämpas, varvid följande komponenter under alla omständigheter ska beaktas/beräknas med avseende på de rimliga löner och kostnader som avses i artiklarna 7:406 och 7:411 i Dutch Civil Code: förberedelsetid, lönekostnader, hyra, faciliteter, administrationskostnader, marknadsförings-/rekryteringskostnader, lönekostnader för indirekt personal, avskrivning av affärstillgångar, allmänna kostnader (ledning, P&O, datorisering och automatisering, ekonomi, kommunikation, fastighetsförvaltning)."
 
4. Priser och betalning
1. Genom att ingå avtalet anger parterna att de anser att priserna är rimliga och rättvisa.
2. Om inte annat avtalats ska Kunden omedelbart innan tillhandahållandet av tjänsten påbörjas ha betalat den förfallna avgiften i sin helhet med hjälp av den betalningsmetod som erbjuds. Vid betalning med faktura gäller en betalningsfrist om 14 dagar.
3. Om den avtalade betalningstiden överskrids, och i alla andra fall av försummelse, har Vignette & Visa B.V. rätt att avbryta utförandet av tjänsten under den tid som försummelsen varar. Vignette & Visa B.V. har också omedelbart rätt att debitera kunden dröjsmålsränta på 1% av kapitalbeloppet per månad samt ett belopp för utomrättsliga inkassokostnader. De senare kostnaderna uppgår till 15% av det förfallna kapitalbeloppet med ett minimibelopp på EUR. 40,- exklusive mervärdesskatt.
4. Utan uttryckligt skriftligt medgivande från Vignette & Visa B.V. får Kunden inte tillämpa kvittning och/eller suspension och/eller avdrag med avseende på sina betalningsförpliktelser.
 
5. Uppsägning av avtalet
1. Vignette & Visa B.V. har rätt att säga upp avtalet med Kunden med omedelbar verkan för framtiden genom ett skriftligt meddelande utan (ytterligare) föregående meddelande om försummelse och utan någon rätt till ersättning, om:
(a) Kunden upphör med eller på annat sätt likviderar hela eller delar av sin affärsverksamhet och/eller väsentligt ändrar eller överför sin affärsverksamhet till en tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Vignette & Visa B.V;
b) Kunden beviljas betalningsinställelse (tillfällig eller annan) eller Kunden försätts i konkurs, Kunden ansöker om skuldsanering eller Kunden sätts under förmyndarskap eller förvaltning.
c) Det vid något tillfälle framkommer att Kunden har lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt vilselett Vignette & Visa B.V.
(d) Kunden bryter mot dessa eller andra tillämpliga villkor.
2. I händelse av uppsägning av avtalet är alla betalningar som Kunden är skyldig Vignette & Visa B.V. omedelbart förfallna och skall betalas i sin helhet. Betalda belopp skall inte återbetalas.
3. Om inte annat anges skall uppsägning av avtalet mellan Vignette & Visa B.V. och Kunden inte påverka avtalet mellan Kunden och Vignetteutgivaren.
 
6. Ansvar
1. Om Vignette & Visa B.V. utan dröjsmål blir ansvarigt gentemot Kunden, är detta ansvar vid varje tidpunkt begränsat till det eventuella fakturabelopp från vilket förlusten uppstod, plus 15 %, eller till det belopp som den av Vignette & Visa B.V. tecknade ansvarsförsäkringen för yrkes- eller affärsansvar ger anspråk på.
2. Vignette & Visa B.V.:s ansvar omfattar vid varje tidpunkt inte personskada eller följdskada och, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte heller sakskada, immateriell skada eller utebliven vinst.
3. Vignette & Visa B.V. är inte ansvarigt för uttalanden, handlingar eller uppförande av vinjettutfärdaren. Om inte annat uttryckligen anges är Vignette & Visa B.V. inte part i det avtal som Kunden ingår med en Vinjettutfärdare.
4. Kunden skall hålla Vignette & Visa B.V. skadeslöst mot tredje parts förluster som uppstår i samband med avtalet på grund av att Vignette & Visa B.V. har agerat, inklusive underlåtit att agera, på grundval av information, data och dokument som tillhandahålls av Kunden som är felaktig, ofullständig eller sen, eller i strid med dessa Allmänna Villkor.
5. I samtliga fall är den period inom vilken Vignette & Visa B.V. kan stämmas för någon åtgärd, såsom ersättning för skador, begränsad till 12 månader efter utförandet av beställningen.
6. Kunden är uttryckligen medveten om att Vignette & Visa B.V. endast är en mellanhand i avtalet mellan kunden och vinjettutfärdaren och att Vignette & Visa B.V. uttryckligen inte är en part i avtalet eller ger tillstånd att köra på (internationella) vägar.
7. Avsnitten 7:408 och 7:764 i den nederländska civillagen är undantagna i avtalet.
 
7. Sekretess och immateriella rättigheter
1. Kunden samtycker till att Vignette & Visa B.V. använder (personliga) uppgifter för att ansöka om vinjetter.
2. Alla immateriella rättigheter till innehållet på webbplatsen, såsom design, bilder, videor, texter och ljudfiler, tillhör Vignette & Visa B.V.. Tredje part får inte använda eller reproducera dem kommersiellt utan föregående medgivande från Vignette & Visa B.V.
3. Alla uppgifter får, när de har anonymiserats, användas av Vignette & Visa B.V. för marknadsföring, utbildning och rådgivning eller statistiska ändamål. Alla uppgifter kommer att hållas anonymiserade och eventuellt användas efter radering, oavsett anledning.
 
8. Force majeure
1. Utöver vad som anges i lag och rättspraxis omfattar force majeure alla yttre orsaker, förutsedda eller oförutsedda, som Vignette & Visa B.V. inte kan påverka. Detta inkluderar strejker, trafikstörningar, oförutsedd stagnation, störningar i energiförsörjningen, störningar hos leverantörer, import- och/eller exportrestriktioner, transportsvårigheter, brand, förlust eller skada under transport, epidemier, pandemier och statliga åtgärder.
2. Under force majeure suspenderas Vignette & Visa B.V.:s skyldigheter. Om fullgörande på grund av force majeure är omöjligt under längre tid än en månad eller om det finns andra omständigheter som gör det oproportionerligt svårt för Vignette & Visa B.V. att fullgöra sina skyldigheter, har Vignette & Visa B.V. rätt att upplösa avtalet helt eller delvis genom ett meddelande till kunden och utan rättslig åtgärd, utan att det finns någon skyldighet att betala ersättning i det fallet.
3. Om Vignette & Visa B.V., när force majeure uppstår, redan har uppfyllt en del av sina skyldigheter, har det rätt att separat fakturera den del som redan gjorts tillgänglig eller utförts eller, i händelse av förskottsbetalningar, att kreditera en del av den.
 
9. Forum, lagval och överlåtelse av rättigheter
1. Vignette & Visa B.V. äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje man. Kunden är endast behörig att överföra sina rättigheter och skyldigheter till en tredje part med skriftligt samtycke från Vignette & Visa B.V..
2. Detta - och andra - avtal som ingås mellan parterna regleras uteslutande av nederländsk lag, med uttryckligt undantag för Wienkonventionen om försäljning. Om en förpliktelse uppstår mellan parterna i framtiden, annat än som ett resultat av ett avtal, ska nederländsk lag också tillämpas på den förpliktelsen.
3. Domstolen i det distrikt där Vignette & Visa B.V. har sin huvudsakliga verksamhet har exklusiv och absolut behörighet att ta upp en tvist som rör ett (juridiskt) förhållande med Vignette & Visa B.V.

Dessa allmänna villkor har upprättats av Bleijerveld Juridisch advies.

Dessa allmänna villkor har översatts från nederländska. I händelse av avvikelser mellan den översatta versionen och den nederländska originaltexten ska den nederländska versionen ha företräde. Du kan läsa den nederländska versionen via denna länk.